جواب بازی جدولانه (2) 66  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 66 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

جویدن:خاییدن
عالی مقام:والاحضرت

عالی مقام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بی ادب و بی حیا:لکام
پارسا:زاهد
دریافتن و ادراک:حس
فروتنی:خضوع
فیلم مهدی نوربخش:رای باز
نگهبان آتش مقدس:اتربان

نگهبان آتش مقدس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سوار بی همتا:یکه سوار
شکارچی:صیاد  
خون عرب:دم
شهر فرانسه:رن
نقیصه:عیب
کنج و گوشه:زاویه
سزاوار:شایان
پاره آتش:شرر
نگهبان:پاسدار
آش:با
سخنان بیمارگونه:یان
طیران:پرواز
محبوب و معشوق:نگارین
حدس:گمانده
فلز سرچشمه:مس
گلی نارنجی رنگ:لادن
نصف:نیم
پایتخت کنیا:نایروبی
فیلمی با بازی پرویز پرستویی:مهر مادری

فیلمی با بازی پرویز پرستویی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نشانه مفعولی:را
ظاهر ساختمان:نما
عدد فردوسی پور:نود
بدن:تن
جایگزین حق العمل و نقل نامه ها:تمبر
شعر بیانگر عواطف و احساسات:غنایی