جواب بازی جدولانه (2) 67  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 67 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر علی محمد افغانی:محکوم به اعدام
ایجاد وضع ساختگی:صحنه سازی

ایجاد وضع ساختگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جنس خشن:نر
میوه نکو:به
خوشلختی:سعادت
از دست رفته:ضایعه
قدرت:زور
تنگ:ضیق
نمی شنود:کر
ضمیر درونی:تو  
ستاره دوردست:عیوق

ستاره دوردست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شکاف وخراش:شیار
شعر می گوید:شاعر
نوعی ماهی استخوانی دریازی:اردک ماهی
خوان و سفره:مائده
خیرات و اعمال خیر:مبرات
ضایع شدن:هدر
کیف مسافرتی:ساک
آبادانی:عمارت
دنباله:ادامه
جانور زیبا چشم:آهو
رئیس تشریفات دربار:امیرحاجب
کارها:امور
بی معنی:یاوه
رفیق مشهدی:یره
جوانمردی:کرم
برش سینمایی:کات
عدد مهندسی:پی

عدد مهندسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کشوری در آمریکای جنوبی:پرو
اثر حسین سناپور:نیمه غایب
از اجزا دستگاه گوارش:مری
من و تو:ما
ویتامین جدولی:کا
از مراکز استان ها:کرج