جواب بازی جدولانه (2) 81  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 81 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

میان:لا
اثر امیر عشیری:سحرگاهی خونین
ماده ظاهرا جامد:ژل

ماده ظاهرا جامد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جانشین او:وی
چوب سر بطری:چوب پنبه
چندین اسیر:اسرا
از اوراق بهادار:چک
کشور اروپایی:اسلوواکی
خشکی:یبس
خواندنی دانش آموز:درس  
تیم فوتبال اسپانیایی:گرانادا
رو به پایین:سرازیر

بالای جمجمه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بابا:پدر
کنایه از جان دادن و مردن:پرپر
موافق و سازگار:آدام
خاک صنعتی:رس
زره ساز:زراد
دارای نزاکت:با ادب
جنگ ها و فتنه ها:هزاهز
حمله ناگهانی در شب:شبیخون
بارام اندک:رش
امر از رفتن:برو
شهر مازندران:بابل
دسته و گروه:فرقه

دسته و گروه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فرومایه:لئیم
حیوان باربر:خر
دل آزار کهنه:نو
فریب:نارو
قلعه کوچک:ارگ
یکتایی و یگانگی:فردیت
درفش:بیرق
پاسداری:نگهبانی
حرف خوردنی:نون
بوی رطوبت:نا
سرشت و طبیعت:خو
کشور اروپایی:لتونی