جواب بازی جدولانه (2) 90  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 90 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

نوعی کبوتر:یا کریم

نوعی کبوتر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی قهوه:کاپو چینو
نخ های افقی پارچه:پود
روشنایی:ضو
این گونه:چنین
فیلمی با بازی جمشید هاشم پور:نیش
پیامدها:نتایج
کشور عربی:کویت
پرسش از مکان:کو
ضعیف و لاغر:مردنی  
سوراخ شدگی مجرای مایعات:نشتی
از جنس نی:نیین
اسب ترکی:ات
بهشت:گشتا
نو و جدید:ینگی
معلم دبیرستان:دبیر
از روی قصد و نیت:عمدی

از روی قصد و نیت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درخت:شجر
زنده کردن:احیا
دختران:بنات
چاک دادن:شکافتن
روش و طریقه:مشی
دربردارنده:حاوی
جوانمردی:کرامت
فرومایه:رذیل
قفس شیشه ای:ویترین
درنا:کرکی
از نت ها:فا
پهلوان:یل
همسر کنت:کنتس
موشک:راکت
سر هر چیزی:نوک
نیستی:فنا
خودکار:اتوماتیک
باریک بین:نکته سنج

باریک بین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پرستار:نرس
کلام افسوس:آه
مویز:سکج