جواب کامل بازی رولت - jadvalbaz.blog.ir

جواب بخش های دیگر این بازی:

جواب کامل همه مراحل بازی رولت - jadvalbaz.blog.ir جواب بازی رولت بخش آبنبات

جواب کامل همه مراحل بازی رولت - jadvalbaz.blog.ir جواب بازی رولت بخش شیرینی

جواب بازی رولت،جواب بازی رولت بخش آبنبات،جواب کامل بازی رولت،پاسخ های بازی ارولت،جواب بخش آبنبات رولت،پاسخنامه کامل بازی رولت،جواب بازی رولت بخش شیرینی،جواب بازی رولت بخش مربا،جواب کامل بازی رولت،جواب کامل مراحل بازی رولت


بخش مربا

1. خاک، کاخ
2. فیل، لیف
3. خرس، سرخ
4. شیر، ریش
5. علف، فعل
6. زاغ، غاز
7. طفل، لطف
8. نفر، فنر
9. ترب، تبر
10. دهر، هدر، دره، رده
11. مست، ستم، سمت
12. مقر، رمق، قمر، رقم
13. قبل، قلب، لقب
14. رقص، قصر، قرص
15. زهر، زره، هرز
16. اتم، امت، مات
17. هار، راه، اره
18. کدر، کرد، درک
19. کال، لاک، الک
20. مار، رام، امر، ارم
21. فیش، میش
22. رند، لرد
23. مشت، شمع
24. اهل، غله
25. فضل، فلز، زلف
26. دود، هود، دوده
27. دکه، تکه، کته
28. اهل، سهل، سال
29. تاب، شتاب، تابش
30. پیک، کپی، یدک
31. سنگ، مگس، مسن
32. مصر، صفر، فرم، مصرف
33. دره، دبه، بره، برده
34. دیس، سید، قید، قدس
35. موش، ماش، وام، شام
36. خاک، کاخ، خان، خنک
37. ناب، انس، اسب، بنا
38. ارگ، رنگ، ران، گران
39. ورق، قیر، روی، قوری
40. ماه، اسم، ماسه، سهام
41. هوش، کوه، شوک، شکوه
42. لبه، اهل، ابله
43. ریا، یار، جیر، رایج، اجیر
44. لکه، ملک، مکه، مهلک، کلمه
45. کاتر، کرت، راکت، کارت، کرات، تارک، ترک، تار
46. دیه، یاد، دایه، هادی، ایده
47. اسم، سالم، ملاس
48. یاس، سیر، یار، اسیر، سیار
49. کلی، ولی، کولی، کیلو، وکیل
50. مشا، شامه، شما، شام، شاه، ماشه، ماش
51. نور، ران، روا، ناو، نوار، روان، انور، نارو
52. شاد، شاهد، اشهد
53. شتر، تار، شات، ارتش، تراش
54. گرد، رشد، دگر، شگرد، گردش
55. اسم، رام، رسم، سرما، مارس
56. نقل، الان، نقال، القا، ناقلا
57. ببر، بربر، بربری
58. وجه، نوه، جان، نجوا، جهان، جوانه
59. یزد، یاد، دیه، ایزد، زاهد، یازده
60. نادم، نامه، نهاد، نماد، دهان، دانه، دامن، ماده، همدان
61. لال، ایل، یال، قلیا، قالی، لیلا
62. قاب، شباب، بشقاب
63. کدو، دوا، اتو، کادو، کاتد، کودتا
64. فیل، طفل، طلا، لای، ایفل، لطیف
65. ترم، سرم، ستمگر، رسم، سترگ، مست، مسگر، رستم، مسرت
66. ورم، خطر، خرم، مورخ، خطور، مخروط
67. تاول، پالتو
68. دعا، عدل، عید، یلدا، عادل، عیال
69. فرد، ترد، دار، دفتر، دارت، فرات
70. حاجت، مات، امت، جام، حتم، تاج، حجامت، محتاج، حاتم
71. بال، ناب، لبن، بنک، بانک، کابل، کلان، الکن
72. یار، انار، ایران
73. میخ، مهد، خیمه، دخمه، خدمه، خمیده
74. بلا، باغ، بالغ، بالا، بلاغ، ابلاغ
75. کام، اکو، ساک، ماسک، اسم، واکس، سکو، مسواک، سماک
76. دما، ادا، مدام، امام، مادام
77. ماه، بازه، بامزه
78. هنر، رهن، روده، رنده، هندو، وردنه
79. آرد، سرد، رسم، آدم، آدرس، سرمد
80. دنا، مین، دنیا، نماد، ایمن، امید، مادی، میان، منادی
81. دیر، ریل، دغل، دریل، دریغ، دلیر
82. هوا، شهاب، باهوش
83. رخش، شعر، روش، خروش، شروع، شعور
84. لوح، حال، اول، حاصل، صالح، حلوا
85. رانت، ترانه، رهن، هنر، تنها، اتر، ترن، نهر، تهران
86. گاه، شاه، هاگ، گیاه، گیشه، شاهی
87. حرف، حیرت، تفریح
88. دعا، علی، عید، یلدا، عادل، عالی
89. بخت، بته، تاب، باخت، تباه، ابهت
90. اوج، دوا، واجد، جدی، جویا، جادو، جاوید، وادی
91. ملت، مشت، شمل، متل، مشقت، تملق، مشتق، مقتل
92. نوک، نانو، کانون
93. لیز، ولی، پول، زیپ، لوزی، زیپو
94. ریه، ریگ، کره، کهیر، گیره، گریه
95. بقیه، لقب، بیل، لبه، یقه، قبیله، بله، قبله، لیقه
96. خال، اصل، خاص، خلاص، خالص، خلال
97. انس، ناسا، انسان
98. اردو، امور، دارو، مواد، مادر، راود
99. خام، رام، خار، رخام، خرما، خمار
100. کال، سال، کسل، تاس، کلاس، ساکت، کاست، تسلا، اسکلت
101. اخم، میخ، خام، وخیم، خیام، مایو
102. ارز، تراز، وزارت
103. تاب، شباب، تابش، شتاب
104. طفل، علف، عطا، لاف، فعال، عاطل
105. حلاوت، لوح، حالت، حال، حلوا، اتو، تاول، حوا، تحول
106. قیر، ریگ، ریا، یراق، گاری، گیرا
107. چلو، سوال، چالوس
108. وبا، بویا، گویا، ایوب، یابو، یوگا
109. هیچ، چین، نوه، هوچی، چونه، نوچه
110. وانیل، وال، ولی، نیل، لون، نوا، والی، لیوان، ویلا، اولین
111. باج، بنا، جان، باطن، طناب، جانب
112. گالن، انگل، چنگال
113. روح، وحی، تیر، حوری، حیرت، تحیر
114. ذره، بذر، بره، حبه، حربه
115. بشکه، شیک، شبکه، شکیب، بیشه، شبکیه، کیش
116. متن، منت، صنم، عصمت، نعمت، صنعت
117. وزن، نزول، حلزون
118. میش، شیر، ریش، شرم، شیمی، مشیر
119. چمن، نمد، ماچ، دامن، دمان، چمدان
120. بار، یار، اکبر، رکاب، ریکا، بایر، بیکار، باریک
121. نرم، رمان، امان، انار، منار
122. خال، خیال، یخچال
123. قیف، مشق، میش، قیم، مشی، شفیق
124. شاد، شیاد، دایی، شیدا
125. هیز، یاوه، ویزا، هوازی، زاویه، واهی، یوز
126. پهن، نوه، پونز، پونه، پوزه، وزنه
127. هند، سهند، هندسه
128. سکو، کفن، فکس، نفوس، سکون، کسوف
129. دیس، عدسی، سعدی، سعید، عیسی
130. اخیر، ذخایر، خار، خیار، اخری، اخذ، خیر، رای
131. فکر، کیف، رکب، بری، فریب، برفی، فیبر، کفیر، بیفکر
132. شته، دشت، تشهد
133. شیوا، یواش، پویا، پایش، پیشوا
134. عده، عهد، عودت، وعده، تعهد، دعوت
135. متکلم، ملک، مملکت، متملک، تملک، تکلم، کلم، کلت
136. کرم، کما، کمر، اراک، اکرم، مکار
137. روز، روزن، نوروز
138. دنا، ندا، دانا، دنیا، نادی، ادیان
139. انس، اساس، ناسا، سانس، ساسان
140. مین، منو، یمن، نمو، مینو، موطن، منوط، وطنی، منوی
141. قصد، قید، صدا، صید، قاصد، صادق، صداق، صیاد
142. دلو، گاو، دولا، والد، گلو، گودال، الگو، لگد
143. نوع، اتو، ناو، نوا، تنوع، وانت، توان، عوان
144. خال، خلا، خیال، خیلی، خالی
145. دعا، رعد، عقد، قدار، عراق، قادر
146. هوش، بیشه، بیوه، شیوه، شبیه، بیهوش
147. ربا، بهره، بهار، راه، راهبه، بهر، بهاره، ابهر
148. قند، ندا، کند، نقاد، دکان، قناد
149. هویت، توشه، تیشه، شیوه، تیهو
150. باک، هوا، کوبه، کاوه، کاهو، باکو
151. تیر، میر، ترم، مضر، مریض، ریتم، مرتضی
152. رخت، راسخ، سار، تراس، استخر، خرس، خسارت، ستار
153. گوی، یوم، میوه، گیوه، گیومه
154. دانه، دهان، ژنده، نژاد، نهاد، نژاده
155. لانه، خاله، خانه، نهال، ناله، نخاله
156. ساز، سایز، بازی، زیبا، سبزی
157. شال، یال، تلاش، شالی، شاتل، شیلات
158. ارث، بکر، رکاب، اکبر، اکثر
159. سقط، ساق، طاق، قسط، قیاس، ساقی، سیاق
160. پیر، پدر، دیر، پری، پیدا، دایر، دریا، پریا، پراید
161. شیعه، شیره، شرعی، شهیر، عرشه، رعشه، ریشه، شعیر
162. نرم، بندر، مدبر، دمر، منبر، نبرد، مدرن
163. نای، پهن، پهنا، پایه، پینه، پناه
164. دایم، مادی، ماضی، امید، ضماد
165. شاهی، شیوه، شیوا، یاوه، یواش، واهی
166. وام، ورم، ارز، ارم، روز، موز، راز، رام
167. ادب، دربان، رند، ردا، بنادر، درنا، اردن، نبرد، بند
168. مدت، مشت، دشت، شدت، آدم، آتش، شمد
169. زین، نوک، نیک، وزن، وزین، ونیز، کنیز، نیکو
170. باج، بار، برج، جبر، ابر، ارج، جبار، عابر
171. علت، متعه، لته، مهلت، ملت، هملت، متل، عمله، عمه، تعلم
172. خواهر، هور، خار، اوره، اره، خاور، خوار، هوا، رها، خوره
173. پتک، پاک، توپ، پوک، پاکت، توکا، کاپوت
174. هتل، لنت، لذت، تنه، تله، ذهن، ذلت، لته
175. گور، گرو، گره، روح، رگه، هور، گوهر، گروه
176. سوت، سنت، ژست، ژنو، تونس، ستون، ژتون، توسن
177. ماچ، دما، دامن، چمن، نماد، چمدان، دام، نادم، ماد
178. صفت، صاف، صدف، فدا، صفات، تصادف
179. کوچ، کوک، کوچک، چکاو، چکاوک
180. کتان، یکان، یکتا، تانک، کایت، تکان، کنیا، کانی
181. بره، غده، غرب، رده، درب، غره، برده، بدره
182. ستم، تبسم، بسته، سهم، مهب، تسمه، سمبه، سمت
183. دمق، قیم، قید، قند، قدیم، مقید، ندیم
184. کیک، کبک، کوک، کوی، کوکب، بیوک
185. ناف، نفر، ران، رضا، فنا، فنر، رافض
186. لیس، سهل، گیس، گله، سیل، گسل، لیسه، گسیل
187. کلاش، رشک، اشک، شرک، کرال، کاش، کار، شرکا، کلر، شکل
188. فاز، فال، فیل، زلف، فایل، ایفل، فلزی، فیلا
189. ترن، فخر، رخت، نفت، نرخ، خفن، خرفت، نفرت
190. سنگ، مسن، مین، منگ، مگس، گیس، میگ، نسیم
191. قله، یقه، لقا، اقل، قالی، لایه، لیقه، اهلی
192. کلام، کام، کامل، آلام، کمال، ملاک، مال، آمال
193. لغو، ورم، غلو، غول، مور، مرغ، ولرم، مغول
194. درج، مرد، مرغ، جغد، جرم، مدرج، مجرد
195. گاز، گزن، ناز، زنگ، خنگ، خان، خازن، خزان
196. باک، باج، جلب، جلا، کابل، کالج، جلبک، جالب
197. عیال، مایل، ایل، عالی، عامل، عالم، لام
198. لبو، چرب، چلو، چوب، بلور، بلوچ، روبل
199. باب، اسب، سبب، سبک، ساک، کسب، کباب، کاسب
200. مهم، مته، ملت، همت، هتل، تله، مهمل، مهلت، متهم، ملهم
201. کور، کذب، بکر، بور، بذر، ذکر، کبر، ذوب
202. نازی، نیاز، نیا، عزا، عین، نزاع، نیز، زیان، ازن
203. قلم، لحم، ملحق، محله، قلمه، لقمه، حمله، حلقه
204. تاس، سوت، داس، سود، دوات، سواد، دوست، ستاد
205. فلک، فیل، لیف، کیف، بیل، کفیل
206. مات، مست، سست، اسم، اتم، سمت، ماست، تماس
207. سونا، سان، اونس، سوا، شانس، شنوا، شناس
208. شاخ، شخم، خام، خشم، پشم، پخش، شامخ
209. زیر، زبر، قیر، قبر، رزق، برق، رقیب، بیرق، قریب
210. لات، لخت، تلخ، خال، خار، رخت، اختر
211. آهن، هین، آهک، کهن، آیه، کین، آینه، کنیه، کینه، آکنه
212. کشیک، مشک، شکم، کیش، کشک، میش، کمک، کیک، مشکی
213. ریگ، گیج، جیغ، جگر، جیر
214. لقب، طبل، طلب، طلق، حلب، حلق، قبل، قطب
215. مهد، هود، دوک، دکه، وهم، کمد، کدو، کوه، دکمه، کومه
216. دیر، پدر، پرت، پیت، ترد، تیر، تیپ
217. سور، لوستر، رولت، سوت، رول، ترسو، ولت
218. شست، هشت، تشت، تست، شته
219. جعل، عمل، علم، جمع، مجمع، معلم، مجمل
220. ساک، کاپ، پست، پتک، پاس، پاک، ساکت، کاست، پاکت، پاتک
221. عمه، عمو، میوه، مویه، معوی
222. مروت، مور، متر، مترو، وتر، موت، تورم، وتو، تور
223. لگن، لیگ، لنگ، نیل، گالن، یگان، انگل، گیلان
224. حرف، ترس، فتح، سفر، رفت، حفر، سفت، سحر
225. قرن، نقش، شنا، شرق، ناشر، نقاش
226. دفن، هدف، صدف، صنف
227. سنجاب، ناب، باج، بنا، سنا، جناب، اسب، جانب، جان
228. بوق، بقا، عبا، قبا، قاب، قوا، عقاب، واقع
229. مصر، رحم، نرم، صحن، حرم، حرص، صنم، منحصر
230. رخت، بخت، خبر، ختم، مرتب، مخرب، مخبر، تمبر
231. جیب، جیر، جدی، بری، جبر، جری، دبیر، دربی، جریب، جبری
232. رتوش، واشر، تشر، روش، روا، تار، ارتش، شورت، شاتر
233. زجر، جزم، جرم، مری، مجیز، مجری
234. جنگ، گنج، چنگ، چنجه، گنجه
235. ریش، پری، پرش، پیر، شپش، شیر
236. الف، فلج، جفا، جام، ملاج، مجال، جمال، لجام
237. نایب، باب، بانی، نای، نیا، بینا، بیان، نبی
238. کاخ، لاک، لاف، خلف، خفا، خاک، کلاف، خلفا
239. رشد، ترب، ترد، دشت، شدت، تشر، شربت، شبدر
240. مهر، مژه، هرم، ژرف، رژه، فهم، مرفه
241. دراز، وارد، اردو، دارو، داور
242. نفر، نفع، عرفا، عرفان، ران، فرع، رعنا، ناف
243. صبر، مصر، مرغ، مغرب، مبصر
244. نیش، شیب، شبح، بینش، نبشی
245. حنا، حیا، نای، نهی، ناحیه
246. وال، ولی، ویلا، ویزا، لوزی، زالو
247. سمور، رسوم، سرور، سومر، مورس، مسرور، سرم، ورم
248. مهد، زره، مزد، رمز، درهم، هرمز، زمرد، زرده
249. ضرر، ضرب، برق، قرض، قبض، قبر
250. تهی، هستی، بیت، بیست، سیب، بسته
251. سیل، سگک، گیس، سلک، لیس، سگی، سیکل، سیلک، گسیل، گیلک
252. نصاب، صبا، ناب، وبا، صواب، بانو، نوا، صابون، بنا
253. افت، صاف، صفا، صفت، صافی
254. رخت، رخش، متر، مشت، ترم، تخم، شخم، شرم، خشت، ختم
255. مادی، مدنی، ایمن، نماد، نادم، دنیا، امین، امید
256. طلا، طلب، رطب، طبل، باطل، رابط، طالب، طبال
257. تراز، راز، تیزر، یار، تزار، تریا، تیز، ارزی، ریز، زیارت
258. بره، جبر، هنر، برج، رنج، جبه، برنج، جنبه
259. ادب، سبب، اسب، باب، داس، سبد
260. پول، پوک، پلو، سوپ، پولک، لوکس، کلوپ، کپسول
261. ضعف، فضا، افعی، ضعیف، ضایع، فیاض
262. سرخ، رسوخ، خروس، شوخ، سروش، خرس، سرخوش، خورش
263. نفت، ترن، فنر، افت، ناف، فنا، رانت، فاتر
264. رنو، ارز، ناز، راز، ارزن، زانو، روان، نزار
265. کاپ، پکر، پاک، کپر، اپرا، پارک
266. رام، نثر، ثمن، ثنا، رمان، منار
267. ضمانت، تمنا، نام، اتم، ضمان، نما، امن، تام، متان
268. چرت، چای، چتر، تیر، چارت، تایر
269. اسب، حبس، بام، حساب، سحاب
270. هاگ، انگ، نگاه، گناه
271. باغ، رجا، بار، جار، ابر، رجب، جبار، برجا، غبار، بغرا
272. لواش، شورا، لارو، شلوار، واشر، ورا، شال، روال
273. سرب، سرد، سبد، سرا، درس، ابد، سرداب
274. باد، ادب، رصد، صدر، صبر، صبا، صادر، صدرا
275. قاب، قطب، قبض، قضا، بقا، ضبط، قطاب، ضابط
276. رحم، طرح، حرم، مری، محیط، مطرح، رحیم، حریم
277. عمران، معنا، نرم، منع، عمان، رعنا، رمان، نما
278. دیر، فدا، فردا، دریا، ردیف، فریاد
279. قرن، ناز، زار، ارزن، رزاق
280. ضعف، فعل، فضل، عفو، عوض، عضو، علف، ضلع، وضع، فضول
281. گام، مگس، اسم، لمس، سالم، سلام، ملاس، سگال
282. نفس، فرنگ، نرگس، رنگ، سنگ، سفر، فرسنگ، سنگر
283. مهر، ریه، کمر، کره، کهیر
284. منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
285. یابو، نایب، بانو، ایوب، بینا، بویا
286. اهل، لال، دال، دله، دلال، لاله، هلال، ادله
287. کاهش، شکاف، کهف، اشک، کفاش، کافه، شاه، فاش
288. اهل، اره، چله، چاه، راه، چاره، چاله، چهار
289. راه، مهار، ماهر، امیر، اهرم
290. رود، قدر، قوی، روی، دیو، دوری، قوری
291. مار، زبر، مرز، رزم، بام، ماز، مربا، مبرا، بارز، مزار
292. حمال، محیا، ملیح، الیم، حایل، حلیم، مالی
293. ابر، راز، ابزار، بازار، ابراز
294. رنگ، نقش، قرن، شرق، قشنگ
295. رضا، قهر، قرض، قاره، قراضه
296. کلام، کالج، کامل، کمال، مالک، مجال
297. اریکه، ریه، کره، ریکا، کریه، کرایه، کار، یکه
298. تور، صوت، توری، وصیت، صورت، تصور، صورتی، تصویر
299. فنی، نفس، نسیه، سینه، نفیس، سفینه
300. شیک، کشت، تاک، کیش، اشک، تشک، کشتی، کاشی، کایت، شاکی
301. تاب، باد، ادا، ادب، ابتدا
302. نگاه، گینه، ینگه، نیا، یگان، یگانه، هاگ، نهی، هانی، انگ
303. یاس، آسیا، سایش، شاسی، آسایش
304. جور، جلو، خروج، ولخرج
305. ببر، بربر، برابر، باربر
306. تپق، وقت، تقوا، پاتوق
307. شوره، واشر، شوهر، روش، هوار، شهر، هاشور، اوره
308. ناب، باغ، انبه، بانه، نابغه
309. منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
310. ناب، بیان، بینی، بانی، نایب
311. نان، ننر، رنگ، انگ، ران، گرا، گران، گنار
312. گالری، ریل، لاری، ارگ، گرا، گاری، لیر، ریال، گیرا
313. جلا، لزج، زال، جایز، جالیز
314. چاق، چرا، قارچ، چادر، قادر
315. حفظ، حافظ، حفاظ، حافظه
316. درس، سرد، سردر، دردسر، سردرد
317. راه، خرابه، بهار، بها، خاره، راهب، بخار، بهر، خبره
318. ذره، خیر، ریه، خیره، ذخیره
319. زیپ، یزد، پیاز، پیدا، ایدز، ایزد، زیاد، زاید
320. هلو، مهد، مدل، دهل، دله، وهم، لوده، دلمه، مولد، همدل
321. بور، وبا، هوا، ابرو، روباه
322. بازرس، سار، بارز، سرا، بساز، سراب، زبر، سرباز، سزار
323. زبل، نیل، بنز، زینب، زنبیل
324. ران، ژانر، ارلن، ژنرال
325. دار، دام، رام، مرد، درام، مادر، مرام، مردم
326. منت، ضامن، تمنا، ضمانت
327. صورتی، تیر، توری، وصیت، تصویر، رویت
328. طوس، وسط، سوا، واسط، طاووس
329. ظرف، افت، تار، رافت، ظرافت
330. روش، شیر، شهر، شور، هوش، ریشه، رشوه، شیره، شوهر
331. وطن، طوق، نور، نطق، قرن، قطر، رونق، نطوق
332. مربا، باج، بارم، جبر، برجام، مبرا، مجرا، ابر، مجاب
333. نجف، نان، جفا، جان، فنجان
334. ورق، قول، ورم، قلمو، ولرم
335. بیت، تبر، ترک، کتری، تکبیر
336. کیم، کپی، کمپ، کما، پاکی
337. مرحمت، متر، محرم، حرمت، حتم، محترم، مرمت، رحمت
338. نفر، نرم، نام، منار، رمان
339. امن، دنا، نادم، زمان، نامزد
340. تاس، ساکت، یکتا، تاکسی، استیک
341. سبک، سیل، کسب، کسل، سبیل، سیکل
342. طبل، طلب، لابی، طبی، باطل، بلیط، طالبی، طلاب
343. ثنا، ثانی، هانی، ثانیه
344. پینه، پایه، پناه، پهنا
345. درز، دوز، رزم، روز، ورم، موز، مدور، مورد
346. دره، نهر، پند، رهن، نرده، رنده، پرده، پرند
347. گدار، شاگرد، شگرد، گشاد، ارشد، گردش، گارد
348. نور، نطق، وطن، قرن، رونق، قطور
349. نیل، نبی، دین، بدن، بند، بدل
350. بست، تخس، سبک، سخت، بختک
351. خنک، خدو، خون، نکو، کدو، کوخ، خوک، دون، نخود، کندو
352. الویه، هیولا، ولی، یاوه، هیوا، اهلی، اول، هالو
353. برش، بشر، شعر، عرب، عرش، شمع، مربع، معبر
354. ملی، جام، جامی، مایل، جمال
355. اهل، لال، ژله، لاله، هلال، ژاله
356. زره، اره، هرز، ظهر، زهرا، هزار، هراز، ظاهر
357. روانی، یاور، نوار، نیرو، رویا، ویران، یارو، رنو
358. مین، منگ، غنی، مغنی، غمگین
359. گوی، خنگ، خون، وین، گونی
360. قیم، قید، قدم، یاد، دمق، دما، قیام، قدیم، امید، مقید
361. پدر، دره، اپرا، ارده، پاره، پرده
362. شرم، شیاد، مادر، شادی، شامی، رشید، مادی
363. راه، ارج، اجاق، اجرا، جرقه، قاره، قاجار
364. رند، ندا، اژدر، دلار، لادن، نژاد، ژنرال
365. نام، ثمن، امضا
366. ساس، یاس، اساس، سانس، سینا، سیاس، اسانس، ساسان
367. رهن، بریان، نایب، برهان، نبیره، باهنر، اریب
368. شرف، شور، روش، فرش، فضا، وفا، شورا، فشار، واشر، شوفر
369. لنگ، گلو، چلو، چنگ، الگو، انگل، چوگان
370. جان، انار، نارنج
371. هنر، دنا، رنده، دانه، انار، نهار، نادر، دانا، اراده
372. کشکی، فکری، فرش، کفری، شیر، کیک، کفیر، کیف، کیفر، شکر
373. مال، طلا، املت، ملاک، تکامل
374. نیش، شنا، شنل، یال، انشا، شالی، شایان
375. سیم، مماس، سیما
376. وزن، ناز، خون، خوب، بازو، خازن، زبان، زانو
377. لواش، قوا، قماش، لقا، مقوا، مولا، شاقول، مشوق
378. هند، خدمه، مهد، خنده، نمد، دخمه، خدم، مخده
379. سری، سپر، کپی، پیک، ریسک، سیرک، پیکر، کرسی
380. ابر، نان، بار، نور، ابرو، بانو، روان، نوبر، روبان
381. دکه، باک، آهک، آباد، کباده
382. باطری، رابطه، رطب، ریه، بهار، ربا، بیراه، بطری
383. گره، ربا، غرب، غار، برگ، باغ، گربه، بهار
384. کور، کمر، ورم، فرم، برفک، مرکب
385. تلق، اتاق، قاتل
386. پله، ملی، گله، لپه، پیله، گلیم
387. شمع، مربع، برش، عرش، بشر، عرب، مبشر، معبر
388. حسن، سینی، یقین، حسین، قیسی
389. کام، کما، کمکی، کیمیا
390. ساک، اسکی، عکاس
391. بنز، بار، زیر، ران، ارزن، رازی، زیبا، برنز، نیزار
392. کما، پلاک، لامپ، ملال، پلک، کلام، کاپ، الکل، کمال
393. شوت، شیک، تشک، کشش، کشتی، کشیش، کوشش، کویت
394. قوا، ناو، نان، ننو، نوپا، نانو، قانون
395. فلج، فعال، اعلا
396. دور، رفو، سرو، سود، سفر، سدر، سرود، فرود، فردوس
397. کنتور، نوکر، جوک، کرج، نوک، تنور، ترنج، کنج
398. بره، کره، کهف، کفه، فکر، کور، برکه، کوره
399. شتر، شوت، تور، گشت، گوش، وتر، گوشت، ثروت
400. افق، سقف، سفر، فرق، اسقف، اسیر، فارس، فقیر، رفیق، سفیر
401. جگر، جدا، رعد، گرد، عاج، دعا، جدار
402. ساعد، دعوا، سودا، دود، داس، سواد، داد، عود
403. رخت، ترب، خزر، بکر، خبر، بزک، برزخ، بختک
404. تخم، متن، بخت، منت، محبت، منبت، منتخب
405. سطل، ملی، طلسم
406. یاد، صدا، صبا، بید، صیاد، ادیب
407. موسیر، سور، ریتم، موسی، رستم، سمور، تیمور، ترسیم
408. تیز، سیب، دیس، سبد، دست، یبس، سبزی، زیست
409. چاه، چاپ، پشه، پله، شال، هچل، اشپل، چالش
410. شنل، هلند، صندل
411. خشم، خدا، شخم، شاخ، خادم، خانم، دامن، دانش، نادم، دشمن
412. نامه، ایل، میانه، ماهی، ایمن، میله، نهال، میهن
413. سلف، فلس، لمس، محل، مسلح، مسلم، مفلس، محفل
414. خشک، رخش، کشور، روکش، خرگوش
415. یقه، قضیه، بیضی
416. تیپ، نیت، عین، پیت، تایپ، عیان، عنایت
417. انس، سونا، بالون، لباس، نوبل، بانو، سالن، سنبل، وال، بال
418. آوا، آلو، لاک، کال، حوا، الک، حلوا
419. گره، سرب، غرب، بره، برگ، برس، گربه، برگه
420. کرد، کلر، کلت، کند، ترک، تند، درک، دکل، لکنت، دکتر
421. کمر، کرج، کرم، جرم، مرغ، خرج، خرم، مخرج
422. هنوز، هالو، لوزه، لنز، نهال، هاون، زانو، وزنه
423. لخت، ملت، ملخ، مثل، تلخ، تخم، مختل، خلوت
424. نقض، نظر، قهر، ظهر، نقره
425. علی، شیشه، شعله
426. جلا، جام، مایل، جذام، جمال
427. ترشی، کشتی، زرشک، شریک، ریزش، ترکش، زیرک، کتری
428. شهر، شور، فرش، شرف، هوش، ذره، شوهر، فروش
429. عزا، علت، اتو، لات، زالو، تاول
430. طلا، ژاکت
431. حدس، ردا، داس، درس، سحر، سقا، سارق، قادر
432. میانه، هیزم، زمینه، نامه، میزان، همزن
433. عضو، نوع، وضع، عوض
434. شیخ، پشت، پیش، پخش، تپش، خشت، پخت، پشتی
435. میخ، خیس، ضخیم
436. ترم، متر، موم، ورم، وتر، تورم، مرمت، مترو
437. اشک، ترش، برکت، بارکش، ارتش، شربت، تراش، ترکش
438. اسم، امر، مضر، عمر، عام، عرض، سرما، معارض
439. ظلم، کمد، کود، ملک، مدل، دکل، موکل، مولد
440. اتو، ازن، ناز، ناو، نوح، حوا، توان، وانت، توازن
441. مثل، ملت، مبل، ثبت، مثلث، مثبت
442. درو، دورگه، گردن، نور، گردو، گوهر، گردونه، گروه
443. دکل، نیک، دین، جلد، کلید، کنجد
444. تیم، دقت، قیمت، قیمه، تقدیم
445. مژه، مهیج، جمعه
446. قوچ، ورق، قوی، قوری، قیچی
447. مراد، رای، مدیر، صدر، مادی، مدار، مادر، صیاد
448. عطر، عرق، قطار، قطره، قطعه، قاطر، قاره، عطار
449. غرب، غروب، غرور، غوره، رهبر
450. نیک، قوی، عینک
451. عمو، علوم، عمل، ولرم، عرش، مشعل، موش، شروع، شمع، شعور
452. نارگیل، گالری، گران، ریل، نگار، گیلان، ریال
453. عشق، عقل، قلع، عاشق، عاقل، شلاق، قشلاق
454. صوت، تور، صخره، صورت، رخصت
455. حال، ناله، نخاله
456. سیم، نیش، سینی، نسیم، شیمی، منشی
457. عقرب، عاقبت، براق، عقاب، عراق، قاب، تقعر
458. ساک، سکه، کاه، ساقه، ساکت، سکته، کاسه
459. بنز، نام، زبان، زمان، معنا
460. لیر، لقب، بیل، برق، ریل، قلب، بیرق، بریل، رقیب، قبیل
461. لغت، غار، کال، کار، لاغر، غلتک، کلاغ، کارت
462. ماشه، شانس، نامه، امن، شانه، ماسه، سهام
463. کاج، کلم، کالا، کمال، مالک، کلام، املاک
464. جیب، عجیب، نیک، عینک، کنج، نجیب
465. چاه، سهام، ساچمه
466. شنا، شمع، شام، امن، شبنم، مانع، مبنا، شبان
467. همدست، مست، ساده، تماس، دهات، مات، تسمه
468. پاک، ناو، پوک، ژاپن، پژواک
469. قلب، بیل، قالی، قلاب، بقال، لایق
470. ژله، هندل، صندل
471. شرق، قیر، قرق، ریش، یراق، شیار، قاشق، قاری، شقایق
472. فردا، عارف، ردا، دفاع، فشار، شاعر، ارشد، رعد
473. سال، داس، هند، نسل، ساده، سالن، دهان، لانه
474. گوش، وزن، زنگ، شوت، گوزن، گوشت
475. اسب، نبض، ناسا
476. دزد، دیه، یزد، نیزه، دنده
477. بته، بوسه، نوبت، نسبت، بتون، بسته، ستون، توبه
478. چاق، غار، قارچ، قاره، چراغ
479. سکو، نوک، سوزن، سوسک، سوسن
480. نوک، اکو، سوا، سخن، خنک، خوک، سکان، ساکن، واکسن
481. الک، بلا، باک، بغل، کلاس، لباس، کاسب، بالغ
482. وصیت، اصول، ویلا، اتو، اصیل، وصلت، تاول
483. سکه، کره، کته، عکس، ترس، تره، سرکه، سرعت
484. فکر، سفر، کرفس، کرکس، سرفه
485. دیگ، قوی، یوگا
486. حرص، ران، اره، نهر، هنر، صحرا، صحنه، نهار
487. کپسول، وکیل، کپی، پلیس، سیلو، کلیپس، کلوپ
488. نقل، دکل، قفل، قند، قلک، دلقک، فندق، فندک
489. مبل، وام، لبو، مال، مایو، ویلا، بومی، لیمو، موبایل
490. صلح، فلک، فلز
491. شور، نشر، نور، رضا، واشر، شورا، ناشر، روشن، رضوان
492. کبد، یدک، دبیر، رکود، بید، کبیر، دکور، کویر
493. اساس، ساکن، سانس، سکان، اسانس، سکانس، اسکناس
494. هوا، هوس، سکه، وسط، واکس، کاهو، کوسه، کاسه، واسطه
495. شفا، پخش، خفاش
496. سیب، نبی، سبوس، سوسن، سینوس
497. درمان، دنج، مار، مرجان، دامن، جان، ارجمند، نجار
498. کال، اسب، ساک، سبک، کابل، لباس، کلاس، بالا، کالباس
499. جرم، مهر، مزه، رمز، زهر، زره، جمله، مجله
500. قلم، حلق، حمل، حرم، رقم، حرام، حامل، احمق، ملحق، محال
501. میز، میخ، کمر، رمز، مرکز، مریخ، خمیر، زخمی
502. روزی، واریز، راز، ورزش، رویا، شیراز، شیار
503. نان، گله، نهنگ، نهال، انگل، لانه
504. کاخ، خنک، بانک، رکاب، انبر، خراب، کاربن، خارکن
505. شنا، آشنا، آشپز
506. علم، عمه، جمعه، جمله، مجله، عالم، معالجه
507. روزه، نوه، زره، نیزه، هرز، رهن، وزن، روزنه، زیره، هنر
508. مین، هلو، میهن، میوه، میله، لیمو، ولیمه
509. راس، آدرس، داس، چادر، درس، آچار
510. هسته، هفته، تسمه
511. نهر، قرن، قاب، قبر، هنر، ابر، نقره، نقاب، قاره، براق
512. مانع، منع، معادل، نعل، مدل، معدن، عمل، عالم، مدال
513. تله، تهی، هتل، دیه، تیله، دولت، تولید
514. روز، شکر، شور، شتر، زرشک، شرکت، ورزش، روکش
515. پرچم، درهم، پرده
516. خون، خدا، ناخن، نخود، خندان
517. مقوا، افق، رقم، موفق، قوا، فرم، موافق، مافوق
518. پهن، پنبه، پوک، پنکه، کپه، کوپه
519. دوغ، دره، روغن، روده، رنده، غوره، دروغ، دوره، وردنه
520. خام، خوب، خرما، خراب، خمار، خواب، مربا، اخمو، ابرو، بخار


بخش مربا

1. خاک، کاخ
2. فیل، لیف
3. خرس، سرخ
4. شیر، ریش
5. علف، فعل
6. زاغ، غاز
7. طفل، لطف
8. نفر، فنر
9. ترب، تبر
10. دهر، هدر، دره، رده
11. مست، ستم، سمت
12. مقر، رمق، قمر، رقم
13. قبل، قلب، لقب
14. رقص، قصر، قرص
15. زهر، زره، هرز
16. اتم، امت، مات
17. هار، راه، اره
18. کدر، کرد، درک
19. کال، لاک، الک
20. مار، رام، امر، ارم
21. فیش، میش
22. رند، لرد
23. مشت، شمع
24. اهل، غله
25. فضل، فلز، زلف
26. دود، هود، دوده
27. دکه، تکه، کته
28. اهل، سهل، سال
29. تاب، شتاب، تابش
30. پیک، کپی، یدک
31. سنگ، مگس، مسن
32. مصر، صفر، فرم، مصرف
33. دره، دبه، بره، برده
34. دیس، سید، قید، قدس
35. موش، ماش، وام، شام
36. خاک، کاخ، خان، خنک
37. ناب، انس، اسب، بنا
38. ارگ، رنگ، ران، گران
39. ورق، قیر، روی، قوری
40. ماه، اسم، ماسه، سهام
41. هوش، کوه، شوک، شکوه
42. لبه، اهل، ابله
43. ریا، یار، جیر، رایج، اجیر
44. لکه، ملک، مکه، مهلک، کلمه
45. کاتر، کرت، راکت، کارت، کرات، تارک، ترک، تار
46. دیه، یاد، دایه، هادی، ایده
47. اسم، سالم، ملاس
48. یاس، سیر، یار، اسیر، سیار
49. کلی، ولی، کولی، کیلو، وکیل
50. مشا، شامه، شما، شام، شاه، ماشه، ماش
51. نور، ران، روا، ناو، نوار، روان، انور، نارو
52. شاد، شاهد، اشهد
53. شتر، تار، شات، ارتش، تراش
54. گرد، رشد، دگر، شگرد، گردش
55. اسم، رام، رسم، سرما، مارس
56. نقل، الان، نقال، القا، ناقلا
57. ببر، بربر، بربری
58. وجه، نوه، جان، نجوا، جهان، جوانه
59. یزد، یاد، دیه، ایزد، زاهد، یازده
60. نادم، نامه، نهاد، نماد، دهان، دانه، دامن، ماده، همدان
61. لال، ایل، یال، قلیا، قالی، لیلا
62. قاب، شباب، بشقاب
63. کدو، دوا، اتو، کادو، کاتد، کودتا
64. فیل، طفل، طلا، لای، ایفل، لطیف
65. ترم، سرم، ستمگر، رسم، سترگ، مست، مسگر، رستم، مسرت
66. ورم، خطر، خرم، مورخ، خطور، مخروط
67. تاول، پالتو
68. دعا، عدل، عید، یلدا، عادل، عیال
69. فرد، ترد، دار، دفتر، دارت، فرات
70. حاجت، مات، امت، جام، حتم، تاج، حجامت، محتاج، حاتم
71. بال، ناب، لبن، بنک، بانک، کابل، کلان، الکن
72. یار، انار، ایران
73. میخ، مهد، خیمه، دخمه، خدمه، خمیده
74. بلا، باغ، بالغ، بالا، بلاغ، ابلاغ
75. کام، اکو، ساک، ماسک، اسم، واکس، سکو، مسواک، سماک
76. دما، ادا، مدام، امام، مادام
77. ماه، بازه، بامزه
78. هنر، رهن، روده، رنده، هندو، وردنه
79. آرد، سرد، رسم، آدم، آدرس، سرمد
80. دنا، مین، دنیا، نماد، ایمن، امید، مادی، میان، منادی
81. دیر، ریل، دغل، دریل، دریغ، دلیر
82. هوا، شهاب، باهوش
83. رخش، شعر، روش، خروش، شروع، شعور
84. لوح، حال، اول، حاصل، صالح، حلوا
85. رانت، ترانه، رهن، هنر، تنها، اتر، ترن، نهر، تهران
86. گاه، شاه، هاگ، گیاه، گیشه، شاهی
87. حرف، حیرت، تفریح
88. دعا، علی، عید، یلدا، عادل، عالی
89. بخت، بته، تاب، باخت، تباه، ابهت
90. اوج، دوا، واجد، جدی، جویا، جادو، جاوید، وادی
91. ملت، مشت، شمل، متل، مشقت، تملق، مشتق، مقتل
92. نوک، نانو، کانون
93. لیز، ولی، پول، زیپ، لوزی، زیپو
94. ریه، ریگ، کره، کهیر، گیره، گریه
95. بقیه، لقب، بیل، لبه، یقه، قبیله، بله، قبله، لیقه
96. خال، اصل، خاص، خلاص، خالص، خلال
97. انس، ناسا، انسان
98. اردو، امور، دارو، مواد، مادر، راود
99. خام، رام، خار، رخام، خرما، خمار
100. کال، سال، کسل، تاس، کلاس، ساکت، کاست، تسلا، اسکلت
101. اخم، میخ، خام، وخیم، خیام، مایو
102. ارز، تراز، وزارت
103. تاب، شباب، تابش، شتاب
104. طفل، علف، عطا، لاف، فعال، عاطل
105. حلاوت، لوح، حالت، حال، حلوا، اتو، تاول، حوا، تحول
106. قیر، ریگ، ریا، یراق، گاری، گیرا
107. چلو، سوال، چالوس
108. وبا، بویا، گویا، ایوب، یابو، یوگا
109. هیچ، چین، نوه، هوچی، چونه، نوچه
110. وانیل، وال، ولی، نیل، لون، نوا، والی، لیوان، ویلا، اولین
111. باج، بنا، جان، باطن، طناب، جانب
112. گالن، انگل، چنگال
113. روح، وحی، تیر، حوری، حیرت، تحیر
114. ذره، بذر، بره، حبه، حربه
115. بشکه، شیک، شبکه، شکیب، بیشه، شبکیه، کیش
116. متن، منت، صنم، عصمت، نعمت، صنعت
117. وزن، نزول، حلزون
118. میش، شیر، ریش، شرم، شیمی، مشیر
119. چمن، نمد، ماچ، دامن، دمان، چمدان
120. بار، یار، اکبر، رکاب، ریکا، بایر، بیکار، باریک
121. نرم، رمان، امان، انار، منار
122. خال، خیال، یخچال
123. قیف، مشق، میش، قیم، مشی، شفیق
124. شاد، شیاد، دایی، شیدا
125. هیز، یاوه، ویزا، هوازی، زاویه، واهی، یوز
126. پهن، نوه، پونز، پونه، پوزه، وزنه
127. هند، سهند، هندسه
128. سکو، کفن، فکس، نفوس، سکون، کسوف
129. دیس، عدسی، سعدی، سعید، عیسی
130. اخیر، ذخایر، خار، خیار، اخری، اخذ، خیر، رای
131. فکر، کیف، رکب، بری، فریب، برفی، فیبر، کفیر، بیفکر
132. شته، دشت، تشهد
133. شیوا، یواش، پویا، پایش، پیشوا
134. عده، عهد، عودت، وعده، تعهد، دعوت
135. متکلم، ملک، مملکت، متملک، تملک، تکلم، کلم، کلت
136. کرم، کما، کمر، اراک، اکرم، مکار
137. روز، روزن، نوروز
138. دنا، ندا، دانا، دنیا، نادی، ادیان
139. انس، اساس، ناسا، سانس، ساسان
140. مین، منو، یمن، نمو، مینو، موطن، منوط، وطنی، منوی
141. قصد، قید، صدا، صید، قاصد، صادق، صداق، صیاد
142. دلو، گاو، دولا، والد، گلو، گودال، الگو، لگد
143. نوع، اتو، ناو، نوا، تنوع، وانت، توان، عوان
144. خال، خلا، خیال، خیلی، خالی
145. دعا، رعد، عقد، قدار، عراق، قادر
146. هوش، بیشه، بیوه، شیوه، شبیه، بیهوش
147. ربا، بهره، بهار، راه، راهبه، بهر، بهاره، ابهر
148. قند، ندا، کند، نقاد، دکان، قناد
149. هویت، توشه، تیشه، شیوه، تیهو
150. باک، هوا، کوبه، کاوه، کاهو، باکو
151. تیر، میر، ترم، مضر، مریض، ریتم، مرتضی
152. رخت، راسخ، سار، تراس، استخر، خرس، خسارت، ستار
153. گوی، یوم، میوه، گیوه، گیومه
154. دانه، دهان، ژنده، نژاد، نهاد، نژاده
155. لانه، خاله، خانه، نهال، ناله، نخاله
156. ساز، سایز، بازی، زیبا، سبزی
157. شال، یال، تلاش، شالی، شاتل، شیلات
158. ارث، بکر، رکاب، اکبر، اکثر
159. سقط، ساق، طاق، قسط، قیاس، ساقی، سیاق
160. پیر، پدر، دیر، پری، پیدا، دایر، دریا، پریا، پراید
161. شیعه، شیره، شرعی، شهیر، عرشه، رعشه، ریشه، شعیر
162. نرم، بندر، مدبر، دمر، منبر، نبرد، مدرن
163. نای، پهن، پهنا، پایه، پینه، پناه
164. دایم، مادی، ماضی، امید، ضماد
165. شاهی، شیوه، شیوا، یاوه، یواش، واهی
166. وام، ورم، ارز، ارم، روز، موز، راز، رام
167. ادب، دربان، رند، ردا، بنادر، درنا، اردن، نبرد، بند
168. مدت، مشت، دشت، شدت، آدم، آتش، شمد
169. زین، نوک، نیک، وزن، وزین، ونیز، کنیز، نیکو
170. باج، بار، برج، جبر، ابر، ارج، جبار، عابر
171. علت، متعه، لته، مهلت، ملت، هملت، متل، عمله، عمه، تعلم
172. خواهر، هور، خار، اوره، اره، خاور، خوار، هوا، رها، خوره
173. پتک، پاک، توپ، پوک، پاکت، توکا، کاپوت
174. هتل، لنت، لذت، تنه، تله، ذهن، ذلت، لته
175. گور، گرو، گره، روح، رگه، هور، گوهر، گروه
176. سوت، سنت، ژست، ژنو، تونس، ستون، ژتون، توسن
177. ماچ، دما، دامن، چمن، نماد، چمدان، دام، نادم، ماد
178. صفت، صاف، صدف، فدا، صفات، تصادف
179. کوچ، کوک، کوچک، چکاو، چکاوک
180. کتان، یکان، یکتا، تانک، کایت، تکان، کنیا، کانی
181. بره، غده، غرب، رده، درب، غره، برده، بدره
182. ستم، تبسم، بسته، سهم، مهب، تسمه، سمبه، سمت
183. دمق، قیم، قید، قند، قدیم، مقید، ندیم
184. کیک، کبک، کوک، کوی، کوکب، بیوک
185. ناف، نفر، ران، رضا، فنا، فنر، رافض
186. لیس، سهل، گیس، گله، سیل، گسل، لیسه، گسیل
187. کلاش، رشک، اشک، شرک، کرال، کاش، کار، شرکا، کلر، شکل
188. فاز، فال، فیل، زلف، فایل، ایفل، فلزی، فیلا
189. ترن، فخر، رخت، نفت، نرخ، خفن، خرفت، نفرت
190. سنگ، مسن، مین، منگ، مگس، گیس، میگ، نسیم
191. قله، یقه، لقا، اقل، قالی، لایه، لیقه، اهلی
192. کلام، کام، کامل، آلام، کمال، ملاک، مال، آمال
193. لغو، ورم، غلو، غول، مور، مرغ، ولرم، مغول
194. درج، مرد، مرغ، جغد، جرم، مدرج، مجرد
195. گاز، گزن، ناز، زنگ، خنگ، خان، خازن، خزان
196. باک، باج، جلب، جلا، کابل، کالج، جلبک، جالب
197. عیال، مایل، ایل، عالی، عامل، عالم، لام
198. لبو، چرب، چلو، چوب، بلور، بلوچ، روبل
199. باب، اسب، سبب، سبک، ساک، کسب، کباب، کاسب
200. مهم، مته، ملت، همت، هتل، تله، مهمل، مهلت، متهم، ملهم
201. کور، کذب، بکر، بور، بذر، ذکر، کبر، ذوب
202. نازی، نیاز، نیا، عزا، عین، نزاع، نیز، زیان، ازن
203. قلم، لحم، ملحق، محله، قلمه، لقمه، حمله، حلقه
204. تاس، سوت، داس، سود، دوات، سواد، دوست، ستاد
205. فلک، فیل، لیف، کیف، بیل، کفیل
206. مات، مست، سست، اسم، اتم، سمت، ماست، تماس
207. سونا، سان، اونس، سوا، شانس، شنوا، شناس
208. شاخ، شخم، خام، خشم، پشم، پخش، شامخ
209. زیر، زبر، قیر، قبر، رزق، برق، رقیب، بیرق، قریب
210. لات، لخت، تلخ، خال، خار، رخت، اختر
211. آهن، هین، آهک، کهن، آیه، کین، آینه، کنیه، کینه، آکنه
212. کشیک، مشک، شکم، کیش، کشک، میش، کمک، کیک، مشکی
213. ریگ، گیج، جیغ، جگر، جیر
214. لقب، طبل، طلب، طلق، حلب، حلق، قبل، قطب
215. مهد، هود، دوک، دکه، وهم، کمد، کدو، کوه، دکمه، کومه
216. دیر، پدر، پرت، پیت، ترد، تیر، تیپ
217. سور، لوستر، رولت، سوت، رول، ترسو، ولت
218. شست، هشت، تشت، تست، شته
219. جعل، عمل، علم، جمع، مجمع، معلم، مجمل
220. ساک، کاپ، پست، پتک، پاس، پاک، ساکت، کاست، پاکت، پاتک
221. عمه، عمو، میوه، مویه، معوی
222. مروت، مور، متر، مترو، وتر، موت، تورم، وتو، تور
223. لگن، لیگ، لنگ، نیل، گالن، یگان، انگل، گیلان
224. حرف، ترس، فتح، سفر، رفت، حفر، سفت، سحر
225. قرن، نقش، شنا، شرق، ناشر، نقاش
226. دفن، هدف، صدف، صنف
227. سنجاب، ناب، باج، بنا، سنا، جناب، اسب، جانب، جان
228. بوق، بقا، عبا، قبا، قاب، قوا، عقاب، واقع
229. مصر، رحم، نرم، صحن، حرم، حرص، صنم، منحصر
230. رخت، بخت، خبر، ختم، مرتب، مخرب، مخبر، تمبر
231. جیب، جیر، جدی، بری، جبر، جری، دبیر، دربی، جریب، جبری
232. رتوش، واشر، تشر، روش، روا، تار، ارتش، شورت، شاتر
233. زجر، جزم، جرم، مری، مجیز، مجری
234. جنگ، گنج، چنگ، چنجه، گنجه
235. ریش، پری، پرش، پیر، شپش، شیر
236. الف، فلج، جفا، جام، ملاج، مجال، جمال، لجام
237. نایب، باب، بانی، نای، نیا، بینا، بیان، نبی
238. کاخ، لاک، لاف، خلف، خفا، خاک، کلاف، خلفا
239. رشد، ترب، ترد، دشت، شدت، تشر، شربت، شبدر
240. مهر، مژه، هرم، ژرف، رژه، فهم، مرفه
241. دراز، وارد، اردو، دارو، داور
242. نفر، نفع، عرفا، عرفان، ران، فرع، رعنا، ناف
243. صبر، مصر، مرغ، مغرب، مبصر
244. نیش، شیب، شبح، بینش، نبشی
245. حنا، حیا، نای، نهی، ناحیه
246. وال، ولی، ویلا، ویزا، لوزی، زالو
247. سمور، رسوم، سرور، سومر، مورس، مسرور، سرم، ورم
248. مهد، زره، مزد، رمز، درهم، هرمز، زمرد، زرده
249. ضرر، ضرب، برق، قرض، قبض، قبر
250. تهی، هستی، بیت، بیست، سیب، بسته
251. سیل، سگک، گیس، سلک، لیس، سگی، سیکل، سیلک، گسیل، گیلک
252. نصاب، صبا، ناب، وبا، صواب، بانو، نوا، صابون، بنا
253. افت، صاف، صفا، صفت، صافی
254. رخت، رخش، متر، مشت، ترم، تخم، شخم، شرم، خشت، ختم
255. مادی، مدنی، ایمن، نماد، نادم، دنیا، امین، امید
256. طلا، طلب، رطب، طبل، باطل، رابط، طالب، طبال
257. تراز، راز، تیزر، یار، تزار، تریا، تیز، ارزی، ریز، زیارت
258. بره، جبر، هنر، برج، رنج، جبه، برنج، جنبه
259. ادب، سبب، اسب، باب، داس، سبد
260. پول، پوک، پلو، سوپ، پولک، لوکس، کلوپ، کپسول
261. ضعف، فضا، افعی، ضعیف، ضایع، فیاض
262. سرخ، رسوخ، خروس، شوخ، سروش، خرس، سرخوش، خورش
263. نفت، ترن، فنر، افت، ناف، فنا، رانت، فاتر
264. رنو، ارز، ناز، راز، ارزن، زانو، روان، نزار
265. کاپ، پکر، پاک، کپر، اپرا، پارک
266. رام، نثر، ثمن، ثنا، رمان، منار
267. ضمانت، تمنا، نام، اتم، ضمان، نما، امن، تام، متان
268. چرت، چای، چتر، تیر، چارت، تایر
269. اسب، حبس، بام، حساب، سحاب
270. هاگ، انگ، نگاه، گناه
271. باغ، رجا، بار، جار، ابر، رجب، جبار، برجا، غبار، بغرا
272. لواش، شورا، لارو، شلوار، واشر، ورا، شال، روال
273. سرب، سرد، سبد، سرا، درس، ابد، سرداب
274. باد، ادب، رصد، صدر، صبر، صبا، صادر، صدرا
275. قاب، قطب، قبض، قضا، بقا، ضبط، قطاب، ضابط
276. رحم، طرح، حرم، مری، محیط، مطرح، رحیم، حریم
277. عمران، معنا، نرم، منع، عمان، رعنا، رمان، نما
278. دیر، فدا، فردا، دریا، ردیف، فریاد
279. قرن، ناز، زار، ارزن، رزاق
280. ضعف، فعل، فضل، عفو، عوض، عضو، علف، ضلع، وضع، فضول
281. گام، مگس، اسم، لمس، سالم، سلام، ملاس، سگال
282. نفس، فرنگ، نرگس، رنگ، سنگ، سفر، فرسنگ، سنگر
283. مهر، ریه، کمر، کره، کهیر
284. منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
285. یابو، نایب، بانو، ایوب، بینا، بویا
286. اهل، لال، دال، دله، دلال، لاله، هلال، ادله
287. کاهش، شکاف، کهف، اشک، کفاش، کافه، شاه، فاش
288. اهل، اره، چله، چاه، راه، چاره، چاله، چهار
289. راه، مهار، ماهر، امیر، اهرم
290. رود، قدر، قوی، روی، دیو، دوری، قوری
291. مار، زبر، مرز، رزم، بام، ماز، مربا، مبرا، بارز، مزار
292. حمال، محیا، ملیح، الیم، حایل، حلیم، مالی
293. ابر، راز، ابزار، بازار، ابراز
294. رنگ، نقش، قرن، شرق، قشنگ
295. رضا، قهر، قرض، قاره، قراضه
296. کلام، کالج، کامل، کمال، مالک، مجال
297. اریکه، ریه، کره، ریکا، کریه، کرایه، کار، یکه
298. تور، صوت، توری، وصیت، صورت، تصور، صورتی، تصویر
299. فنی، نفس، نسیه، سینه، نفیس، سفینه
300. شیک، کشت، تاک، کیش، اشک، تشک، کشتی، کاشی، کایت، شاکی
301. تاب، باد، ادا، ادب، ابتدا
302. نگاه، گینه، ینگه، نیا، یگان، یگانه، هاگ، نهی، هانی، انگ
303. یاس، آسیا، سایش، شاسی، آسایش
304. جور، جلو، خروج، ولخرج
305. ببر، بربر، برابر، باربر
306. تپق، وقت، تقوا، پاتوق
307. شوره، واشر، شوهر، روش، هوار، شهر، هاشور، اوره
308. ناب، باغ، انبه، بانه، نابغه
309. منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
310. ناب، بیان، بینی، بانی، نایب
311. نان، ننر، رنگ، انگ، ران، گرا، گران، گنار
312. گالری، ریل، لاری، ارگ، گرا، گاری، لیر، ریال، گیرا
313. جلا، لزج، زال، جایز، جالیز
314. چاق، چرا، قارچ، چادر، قادر
315. حفظ، حافظ، حفاظ، حافظه
316. درس، سرد، سردر، دردسر، سردرد
317. راه، خرابه، بهار، بها، خاره، راهب، بخار، بهر، خبره
318. ذره، خیر، ریه، خیره، ذخیره
319. زیپ، یزد، پیاز، پیدا، ایدز، ایزد، زیاد، زاید
320. هلو، مهد، مدل، دهل، دله، وهم، لوده، دلمه، مولد، همدل
321. بور، وبا، هوا، ابرو، روباه
322. بازرس، سار، بارز، سرا، بساز، سراب، زبر، سرباز، سزار
323. زبل، نیل، بنز، زینب، زنبیل
324. ران، ژانر، ارلن، ژنرال
325. دار، دام، رام، مرد، درام، مادر، مرام، مردم
326. منت، ضامن، تمنا، ضمانت
327. صورتی، تیر، توری، وصیت، تصویر، رویت
328. طوس، وسط، سوا، واسط، طاووس
329. ظرف، افت، تار، رافت، ظرافت
330. روش، شیر، شهر، شور، هوش، ریشه، رشوه، شیره، شوهر
331. وطن، طوق، نور، نطق، قرن، قطر، رونق، نطوق
332. مربا، باج، بارم، جبر، برجام، مبرا، مجرا، ابر، مجاب
333. نجف، نان، جفا، جان، فنجان
334. ورق، قول، ورم، قلمو، ولرم
335. بیت، تبر، ترک، کتری، تکبیر
336. کیم، کپی، کمپ، کما، پاکی
337. مرحمت، متر، محرم، حرمت، حتم، محترم، مرمت، رحمت
338. نفر، نرم، نام، منار، رمان
339. امن، دنا، نادم، زمان، نامزد
340. تاس، ساکت، یکتا، تاکسی، استیک
341. سبک، سیل، کسب، کسل، سبیل، سیکل
342. طبل، طلب، لابی، طبی، باطل، بلیط، طالبی، طلاب
343. ثنا، ثانی، هانی، ثانیه
344. پینه، پایه، پناه، پهنا
345. درز، دوز، رزم، روز، ورم، موز، مدور، مورد
346. دره، نهر، پند، رهن، نرده، رنده، پرده، پرند
347. گدار، شاگرد، شگرد، گشاد، ارشد، گردش، گارد
348. نور، نطق، وطن، قرن، رونق، قطور
349. نیل، نبی، دین، بدن، بند، بدل
350. بست، تخس، سبک، سخت، بختک
351. خنک، خدو، خون، نکو، کدو، کوخ، خوک، دون، نخود، کندو
352. الویه، هیولا، ولی، یاوه، هیوا، اهلی، اول، هالو
353. برش، بشر، شعر، عرب، عرش، شمع، مربع، معبر
354. ملی، جام، جامی، مایل، جمال
355. اهل، لال، ژله، لاله، هلال، ژاله
356. زره، اره، هرز، ظهر، زهرا، هزار، هراز، ظاهر
357. روانی، یاور، نوار، نیرو، رویا، ویران، یارو، رنو
358. مین، منگ، غنی، مغنی، غمگین
359. گوی، خنگ، خون، وین، گونی
360. قیم، قید، قدم، یاد، دمق، دما، قیام، قدیم، امید، مقید
361. پدر، دره، اپرا، ارده، پاره، پرده
362. شرم، شیاد، مادر، شادی، شامی، رشید، مادی
363. راه، ارج، اجاق، اجرا، جرقه، قاره، قاجار
364. رند، ندا، اژدر، دلار، لادن، نژاد، ژنرال
365. نام، ثمن، امضا
366. ساس، یاس، اساس، سانس، سینا، سیاس، اسانس، ساسان
367. رهن، بریان، نایب، برهان، نبیره، باهنر، اریب
368. شرف، شور، روش، فرش، فضا، وفا، شورا، فشار، واشر، شوفر
369. لنگ، گلو، چلو، چنگ، الگو، انگل، چوگان
370. جان، انار، نارنج
371. هنر، دنا، رنده، دانه، انار، نهار، نادر، دانا، اراده
372. کشکی، فکری، فرش، کفری، شیر، کیک، کفیر، کیف، کیفر، شکر
373. مال، طلا، املت، ملاک، تکامل
374. نیش، شنا، شنل، یال، انشا، شالی، شایان
375. سیم، مماس، سیما
376. وزن، ناز، خون، خوب، بازو، خازن، زبان، زانو
377. لواش، قوا، قماش، لقا، مقوا، مولا، شاقول، مشوق
378. هند، خدمه، مهد، خنده، نمد، دخمه، خدم، مخده
379. سری، سپر، کپی، پیک، ریسک، سیرک، پیکر، کرسی
380. ابر، نان، بار، نور، ابرو، بانو، روان، نوبر، روبان
381. دکه، باک، آهک، آباد، کباده
382. باطری، رابطه، رطب، ریه، بهار، ربا، بیراه، بطری
383. گره، ربا، غرب، غار، برگ، باغ، گربه، بهار
384. کور، کمر، ورم، فرم، برفک، مرکب
385. تلق، اتاق، قاتل
386. پله، ملی، گله، لپه، پیله، گلیم
387. شمع، مربع، برش، عرش، بشر، عرب، مبشر، معبر
388. حسن، سینی، یقین، حسین، قیسی
389. کام، کما، کمکی، کیمیا
390. ساک، اسکی، عکاس
391. بنز، بار، زیر، ران، ارزن، رازی، زیبا، برنز، نیزار
392. کما، پلاک، لامپ، ملال، پلک، کلام، کاپ، الکل، کمال
393. شوت، شیک، تشک، کشش، کشتی، کشیش، کوشش، کویت
394. قوا، ناو، نان، ننو، نوپا، نانو، قانون
395. فلج، فعال، اعلا
396. دور، رفو، سرو، سود، سفر، سدر، سرود، فرود، فردوس
397. کنتور، نوکر، جوک، کرج، نوک، تنور، ترنج، کنج
398. بره، کره، کهف، کفه، فکر، کور، برکه، کوره
399. شتر، شوت، تور، گشت، گوش، وتر، گوشت، ثروت
400. افق، سقف، سفر، فرق، اسقف، اسیر، فارس، فقیر، رفیق، سفیر
401. جگر، جدا، رعد، گرد، عاج، دعا، جدار
402. ساعد، دعوا، سودا، دود، داس، سواد، داد، عود
403. رخت، ترب، خزر، بکر، خبر، بزک، برزخ، بختک
404. تخم، متن، بخت، منت، محبت، منبت، منتخب
405. سطل، ملی، طلسم
406. یاد، صدا، صبا، بید، صیاد، ادیب
407. موسیر، سور، ریتم، موسی، رستم، سمور، تیمور، ترسیم
408. تیز، سیب، دیس، سبد، دست، یبس، سبزی، زیست
409. چاه، چاپ، پشه، پله، شال، هچل، اشپل، چالش
410. شنل، هلند، صندل
411. خشم، خدا، شخم، شاخ، خادم، خانم، دامن، دانش، نادم، دشمن
412. نامه، ایل، میانه، ماهی، ایمن، میله، نهال، میهن
413. سلف، فلس، لمس، محل، مسلح، مسلم، مفلس، محفل
414. خشک، رخش، کشور، روکش، خرگوش
415. یقه، قضیه، بیضی
416. تیپ، نیت، عین، پیت، تایپ، عیان، عنایت
417. انس، سونا، بالون، لباس، نوبل، بانو، سالن، سنبل، وال، بال
418. آوا، آلو، لاک، کال، حوا، الک، حلوا
419. گره، سرب، غرب، بره، برگ، برس، گربه، برگه
420. کرد، کلر، کلت، کند، ترک، تند، درک، دکل، لکنت، دکتر
421. کمر، کرج، کرم، جرم، مرغ، خرج، خرم، مخرج
422. هنوز، هالو، لوزه، لنز، نهال، هاون، زانو، وزنه
423. لخت، ملت، ملخ، مثل، تلخ، تخم، مختل، خلوت
424. نقض، نظر، قهر، ظهر، نقره
425. علی، شیشه، شعله
426. جلا، جام، مایل، جذام، جمال
427. ترشی، کشتی، زرشک، شریک، ریزش، ترکش، زیرک، کتری
428. شهر، شور، فرش، شرف، هوش، ذره، شوهر، فروش
429. عزا، علت، اتو، لات، زالو، تاول
430. طلا، ژاکت
431. حدس، ردا، داس، درس، سحر، سقا، سارق، قادر
432. میانه، هیزم، زمینه، نامه، میزان، همزن
433. عضو، نوع، وضع، عوض
434. شیخ، پشت، پیش، پخش، تپش، خشت، پخت، پشتی
435. میخ، خیس، ضخیم
436. ترم، متر، موم، ورم، وتر، تورم، مرمت، مترو
437. اشک، ترش، برکت، بارکش، ارتش، شربت، تراش، ترکش
438. اسم، امر، مضر، عمر، عام، عرض، سرما، معارض
439. ظلم، کمد، کود، ملک، مدل، دکل، موکل، مولد
440. اتو، ازن، ناز، ناو، نوح، حوا، توان، وانت، توازن
441. مثل، ملت، مبل، ثبت، مثلث، مثبت
442. درو، دورگه، گردن، نور، گردو، گوهر، گردونه، گروه
443. دکل، نیک، دین، جلد، کلید، کنجد
444. تیم، دقت، قیمت، قیمه، تقدیم
445. مژه، مهیج، جمعه
446. قوچ، ورق، قوی، قوری، قیچی
447. مراد، رای، مدیر، صدر، مادی، مدار، مادر، صیاد
448. عطر، عرق، قطار، قطره، قطعه، قاطر، قاره، عطار
449. غرب، غروب، غرور، غوره، رهبر
450. نیک، قوی، عینک
451. عمو، علوم، عمل، ولرم، عرش، مشعل، موش، شروع، شمع، شعور
452. نارگیل، گالری، گران، ریل، نگار، گیلان، ریال
453. عشق، عقل، قلع، عاشق، عاقل، شلاق، قشلاق
454. صوت، تور، صخره، صورت، رخصت
455. حال، ناله، نخاله
456. سیم، نیش، سینی، نسیم، شیمی، منشی
457. عقرب، عاقبت، براق، عقاب، عراق، قاب، تقعر
458. ساک، سکه، کاه، ساقه، ساکت، سکته، کاسه
459. بنز، نام، زبان، زمان، معنا
460. لیر، لقب، بیل، برق، ریل، قلب، بیرق، بریل، رقیب، قبیل
461. لغت، غار، کال، کار، لاغر، غلتک، کلاغ، کارت
462. ماشه، شانس، نامه، امن، شانه، ماسه، سهام
463. کاج، کلم، کالا، کمال، مالک، کلام، املاک
464. جیب، عجیب، نیک، عینک، کنج، نجیب
465. چاه، سهام، ساچمه
466. شنا، شمع، شام، امن، شبنم، مانع، مبنا، شبان
467. همدست، مست، ساده، تماس، دهات، مات، تسمه
468. پاک، ناو، پوک، ژاپن، پژواک
469. قلب، بیل، قالی، قلاب، بقال، لایق
470. ژله، هندل، صندل
471. شرق، قیر، قرق، ریش، یراق، شیار، قاشق، قاری، شقایق
472. فردا، عارف، ردا، دفاع، فشار، شاعر، ارشد، رعد
473. سال، داس، هند، نسل، ساده، سالن، دهان، لانه
474. گوش، وزن، زنگ، شوت، گوزن، گوشت
475. اسب، نبض، ناسا
476. دزد، دیه، یزد، نیزه، دنده
477. بته، بوسه، نوبت، نسبت، بتون، بسته، ستون، توبه
478. چاق، غار، قارچ، قاره، چراغ
479. سکو، نوک، سوزن، سوسک، سوسن
480. نوک، اکو، سوا، سخن، خنک، خوک، سکان، ساکن، واکسن
481. الک، بلا، باک، بغل، کلاس، لباس، کاسب، بالغ
482. وصیت، اصول، ویلا، اتو، اصیل، وصلت، تاول
483. سکه، کره، کته، عکس، ترس، تره، سرکه، سرعت
484. فکر، سفر، کرفس، کرکس، سرفه
485. دیگ، قوی، یوگا
486. حرص، ران، اره، نهر، هنر، صحرا، صحنه، نهار
487. کپسول، وکیل، کپی، پلیس، سیلو، کلیپس، کلوپ
488. نقل، دکل، قفل، قند، قلک، دلقک، فندق، فندک
489. مبل، وام، لبو، مال، مایو، ویلا، بومی، لیمو، موبایل
490. صلح، فلک، فلز
491. شور، نشر، نور، رضا، واشر، شورا، ناشر، روشن، رضوان
492. کبد، یدک، دبیر، رکود، بید، کبیر، دکور، کویر
493. اساس، ساکن، سانس، سکان، اسانس، سکانس، اسکناس
494. هوا، هوس، سکه، وسط، واکس، کاهو، کوسه، کاسه، واسطه
495. شفا، پخش، خفاش
496. سیب، نبی، سبوس، سوسن، سینوس
497. درمان، دنج، مار، مرجان، دامن، جان، ارجمند، نجار
498. کال، اسب، ساک، سبک، کابل، لباس، کلاس، بالا، کالباس
499. جرم، مهر، مزه، رمز، زهر، زره، جمله، مجله
500. قلم، حلق، حمل، حرم، رقم، حرام، حامل، احمق، ملحق، محال
501. میز، میخ، کمر، رمز، مرکز، مریخ، خمیر، زخمی
502. روزی، واریز، راز، ورزش، رویا، شیراز، شیار
503. نان، گله، نهنگ، نهال، انگل، لانه
504. کاخ، خنک، بانک، رکاب، انبر، خراب، کاربن، خارکن
505. شنا، آشنا، آشپز
506. علم، عمه، جمعه، جمله، مجله، عالم، معالجه
507. روزه، نوه، زره، نیزه، هرز، رهن، وزن، روزنه، زیره، هنر
508. مین، هلو، میهن، میوه، میله، لیمو، ولیمه
509. راس، آدرس، داس، چادر، درس، آچار
510. هسته، هفته، تسمه
511. نهر، قرن، قاب، قبر، هنر، ابر، نقره، نقاب، قاره، براق
512. مانع، منع، معادل، نعل، مدل، معدن، عمل، عالم، مدال
513. تله، تهی، هتل، دیه، تیله، دولت، تولید
514. روز، شکر، شور، شتر، زرشک، شرکت، ورزش، روکش
515. پرچم، درهم، پرده
516. خون، خدا، ناخن، نخود، خندان
517. مقوا، افق، رقم، موفق، قوا، فرم، موافق، مافوق
518. پهن، پنبه، پوک، پنکه، کپه، کوپه
519. دوغ، دره، روغن، روده، رنده، غوره، دروغ، دوره، وردنه
520. خام، خوب، خرما، خراب، خمار، خواب، مربا، اخمو، ابرو، بخار