کلمات دو حرفی جدول حرف ب

کلمات دو حرفی جدول حرف ب

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

با (آش)
باب ( در )
باد اندک (رش)
بادبان کشتی (جل)
باد ریزه (رش)
باد سرد (زم)
باد کم (رش)
باده (می)

بقیه در ادامه مطلب


باران اندک ( رش )
باران ریز (طل)
باریک (دق)
باز (وا)
بازداشتن (کف)
بازی نفس گیر (زو)
باستیل (دژ)
باغ و زراعت (بن)
باقی جان (نا)
بالا آمدن آب دریا (مد)
بالای فرنگی (آپ)
بانگ -آواز (غو)
بانگ قمری (وت)
بانگ وزغ ( وغ )
بت (بغ)
بث (پراکنده ساختن ، فاش کردن خبر ، آشکار کردن راز)
بج یا بچ (لب، توی دهان ، درون دهان)
بچه دزد معروف (ال)
بحر ( زو)
بخ (کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی و بمعنی زه ، خه ، خوشا و آفرین)
بخار دهان (ها)
بخس (کم)
بخشی از مغز (مخ)
بخیل (شح)
بخیه خیاطان (کن)
بخیه درشت (کن)
بددل (غر)
بد (چاره و گزیر ، عوض و جدایی و بمعنی بت و بتخانه نیز می آید).
بدون موی (لغ)
بدی (آک)
بدیع (نو)
برآمدگی زمین (رش)
برادر پدر (عم)
برای بیان نفرت بکار می رود (اف)
برانگیختن غبار (بث)
برجستگی لاستیک ( آج)
برجستگی ته کفش(آج)
برجستگی زیر گونه (لپ)
بردگی (رق)
برز (قد)
برف ریزه (بژ)
برکت (ری)
برگ برنده (آس)
برگ درخت (رق)
برنج ( رز )
برهنه (رت)
بریدن از بیخ (حذ)
بریدن سر قلم (قط )
بزرگ ( گت - گط)
بزرگ منشی ( نب )
بزرگ و گنده (گت-گط)
بز کوهی ( کل )
بژ (برف ریزه که در شب های زمستان به زمین می ریزد).
بش (کاکل - یال اسب- پش و فش نیز معنی میدهد).
بش (بند و بست ، بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند).
بش (پنج ترکی)
بغل (بر- کش)
بغل سینه (کش)
بغل و آغوش (کش)
بک (وزغ ، غوک ، قورباغه و بمعنی وک و پک نیز می آید).
بک (پشت و دنبال معنی میشود و پشتیبان نیز استفاده می شود) .
بل (ابر حامل باران)
بل (پاشنه پا)
بل (سنجد)
بلکه (بل)
بلی آلمانی (یا)
بلی انگلیسی (یس)
بلی روسی (دا)
بند پای زندانیان (غل- لگ)
بندگی ( رق )
بن (قهوه)
بند و زندان (غل-لگ)
بنده زر خرید (قن)
بنیان (اس- پی)
بو (ند)
بو (پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند).
بوی پشم سوخته (کز)
بوی رطوبت (نا- نم)
بوی ماندگی (نا)
بهانه جویی (نق)
به دنیا آوردن (زا)
بهره مند شدن (حظ)
بی حس (لس)
بید (پت)
بی صدا می کشد (سل)
بیکاره (لش)
بیماری ریزش موی بدن (گر)
بیماری ریوی (سل)
بیماری و مرض ( دا )
بین (لا)
بینی روسی (نف)
بی هوشی (غش)

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)