جواب بازی جدولانه (2) 53  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 53 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر عبدالحسین زرین کوب:با کاروان حله

اثر عبدالحسین زرین کوب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فصل گرم:تابستان
نام قدیم میانمار:برمه
آخرین:پسین
مینه:تم
نشانه مفعولی:را
کشتیبان:ناخدا
بخشنده:کریم
پناهگاه:مامن
راه کوتاه:ره  
عدد ورزشی:دو
سازمان مسئول یک رشته ورزشی:فدراسیون
تله:فخ
کاغذ ضخیم:مقوا

کاغذ ضخیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
یاری:مدد
سستی و ضعف:فترت
نیازمندان:فقرا
کمربند فرضی زمین:استوا
مدح کردن:ستودن
تضاد:کنتراست
سرپیچی کردن:تمرد
از صور فلکی:حوت
پوشش نایلونی:جلد

پوشش نایلونی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دریای عرب:یم
اسب سرخ:بور
صدای درشت و خشن:بم
آنکه آثار هنری می آفریند:هنرمند