جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 531 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 531 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 531

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1. مرکز مالزی -> کوالالامپور
افقی 1. حرکت کرم -> وول
افقی 2. صفت سیب‌زمینی! -> بیرگ
افقی 2. فرستاده خدا -> مرسل
افقی 2. همسنگی، هم‌وزنی -> توازن
افقی 3. کلبه چوبی -> الونک
افقی 3. نوعی پارچه -> کتان
افقی 3. فن، شیوه -> شگرد
افقی 4. میم گذارند تا در بند کشند -> دام
افقی 4. سوسن کبود -> وج
افقی 4. بافنده -> نساج
افقی 4. عضوی از مرغ در آشپزی -> ران
افقی 5. نفس خسته -> هن
افقی 5. مدارک -> اسناد
افقی 5. در صبحانه میل کنید -> مربا
افقی 6. شهری در استان هرمزگان -> میناب
افقی 6. گرامی -> مجید
افقی 6. نقشه فرنگی -> مپ
افقی 7. درز و چاک -> شکاف
افقی 7. فلزی نقره‌ای رنگ -> باریوم
افقی 7. دمپختک -> کته
افقی 8. نامی پسرانه -> یاشار
افقی 8. دختر عرب -> بنت
افقی 8. همسن -> همسال
افقی 9. مغازه کوچولو -> دکه

اثری از نیما یوشیج در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 9. هاله ماه -> شایورد
افقی 9. بچه ترسان معروف -> لولو
افقی 10. رمق آخر -> نا
افقی 10. نادان -> جاهل
افقی 10. نوعی نیم‌تنه گرم که روی جامه‌های دیگر پوشند -> اورکت
افقی 11. پیشوای هندی -> بودا
افقی 11. دستگاه پمپاژ -> تلمبه
افقی 11. لحظه -> ان
افقی 12. آفریدن -> خلق
افقی 12. آسمان غرنبه -> تندر
افقی 12. یازده -> اا
افقی 12. اردوگاه -> کمپ
افقی 13. ضد گرسنگی -> سیری
افقی 13. پیشرفت -> ترقی
افقی 13. وسیله پرواز -> بالون
افقی 14. جمع ودیعه -> ودایع
افقی 14. همسر زن -> شوهر
افقی 14. جانشینان -> نواب
افقی 15. زیادی، فراوانی -> فرط
افقی 15. گهگاه و به صورت پراکنده -> جستهوگریخته
عمودی 1. اصطلاحی در ورزش زورخانه‌ای -> کبادهکشیدن
عمودی 1. ماه گرفتگی -> خسوف
عمودی 2. در به در، آواره -> ویلان
عمودی 2. برادر شیرازی -> کاکا
عمودی 2. رهبر حزب -> لیدر
عمودی 3. آرام خودمانی -> اروم
عمودی 3. قطعه‌ای در تفنگ -> ماشه
عمودی 3. پدر طب -> بقراط
عمودی 4. ظرف شستن لباس -> لگن
عمودی 4. بجا آوردن عهد -> ایفا
عمودی 4. اتمسفر -> جو
عمودی 4. حرف دهان کجی -> یی
عمودی 5. بالش مبل -> کوسن
عمودی 5. دلیری -> رشادت
عمودی 5. مخفف عجل‌الله تعالی فرجه -> عج
عمودی 6. تکیه بر پشتی -> لم
عمودی 6. کلمه احترام برای خطاب -> جناب
عمودی 6. خوار کردن و توهین -> اهانت
عمودی 7. قلعه نظامی -> ارک
عمودی 7. پرستوی قرآنی -> ابابیل
عمودی 7. زمخت، خشن -> درشت
عمودی 8. آنچه به آن استناد کنند -> مستند
عمودی 8. نوعی خودرو -> رنو
عمودی 8. نام دو استخوان بالای سینه -> ترقوه
عمودی 9. گلیم -> پلاس
عمودی 9. دریچه بین بطن و دهلیز چپ قلب -> میترال
عمودی 9. ناگهانی -> یهو
عمودی 10. شهرت طلب -> نامجو
عمودی 10. مجلس روسیه -> دوما
عمودی 10. جوی خون -> رگ
عمودی 11. عریان -> رت
عمودی 11. غرامت -> جریمه
عمودی 11. ساز قدیمی -> رباب
عمودی 12. پنبه دانه -> وش
عمودی 12. ضد خوب -> بد
عمودی 12. زن پادشاه -> ملکه
عمودی 12. فوری -> انی
عمودی 13. نوعی عدسی -> واگرا
عمودی 13. پوشش، جامه -> کسوت
عمودی 13. پاداش سنگ‌انداز -> کلوخ
عمودی 14. چندین وزیر -> وزرا
عمودی 14. هر نوع فلز -> متال
عمودی 14. مردگان -> اموات
عمودی 15. مرکز انگلیس -> لندن

مرکز انگلیس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 15. شخصی که در عین ترسویی و ضعیفی، ادعای زیادی می‌کند -> پهلوانپنبه