جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 534 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 534 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 534

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1. قصیده سرای معروف صده چهار و پنج هجری -> فرخیسیستانی
افقی 1. به جا آوردن عهد -> وفا
افقی 2. کسادی بازار -> رکود
افقی 2. طرف چپ -> یسار
افقی 2. با تلخی مجاز از عصبانیت و ناراحتی است -> اوقات
افقی 3. نیمتنه گرم که روی لباس‌های دیگر می‌پوشند -> اورکت
افقی 3. ارتباط تلفنی -> تماس

ارتباط تلفنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3. متخلف -> خاطی
افقی 4. نوعی بازی تخته‌ای -> نرد
افقی 4. گرفتنی است نه دادنی -> حق
افقی 4. ناگهان -> یکهو
افقی 4. رفیق مشهدی -> یره
افقی 5. پیش‌شماره -> کد
افقی 5. اثری از رضا امیرخانی -> بیوتن
افقی 5. بوی پراکندن -> تضوع
افقی 6. دوباره کردن -> تکرار
افقی 6. فرمانبرداری -> طاعت
افقی 6. آهو -> ظب
افقی 7. خشک -> یابس
افقی 7. جدایی، دوری -> مهجوری
افقی 7. درخت قالی -> دار
افقی 8. اثری از ژان پل سارتر -> بودلر
افقی 8. ابزار کندن -> بیل
افقی 8. فهرست قیمت کالاها -> تعرفه
افقی 9. پالان شتر -> رحل
افقی 9. ولایت‌ها -> امارات
افقی 9. باب روز -> مدرن
افقی 10. دست عرب -> ید
افقی 10. ظروف مسی می‌سازد -> مسگر
افقی 10. خباز -> نانوا
افقی 11. همسر کنت -> کنتس
افقی 11. برقزا -> دینام
افقی 11. بالا آمدن آب دریا -> مد
افقی 12. یاری دهنده -> ممد
افقی 12. منفرد -> یکتا
افقی 12. شیشه و قرابه -> کپ
افقی 12. مطلبی دربارۀ یک رویداد جدید -> خبر
افقی 13. پرستار کودک -> دایه
افقی 13. از پیامبران -> شعیب
افقی 13. آتش‌های شعله‌زن -> لواهب
افقی 14. صفتی برای کودکان -> وروجک
افقی 14. کم کم نوشیدن -> جرعه
افقی 14. بدنام -> رسوا
افقی 15. پراکندگی -> نشر
افقی 15. آواره -> دربهدر
افقی 15. برگشته از دین -> مرتد
عمودی 1. فوتبالیست فرانسوی تیم بایرن مونیخ -> فرانکریبری
عمودی 1. گردآورده شده -> مدون
عمودی 2. نهایی‌ترین امتیاز -> رکورد
عمودی 2. یگانه -> اوحد
عمودی 2. موسیقی نظامی -> مارش
عمودی 3. طعام -> خورد
عمودی 3. دگرگون شدن -> تبدل
عمودی 3. کدخدای خانه -> کدیور
عمودی 4. اسباب احتیاطی -> یدک
عمودی 4. عمل یدک کشیدن -> بکسل
عمودی 4. ضمیر وزنی -> من
عمودی 4. راست ایستاده -> هج
عمودی 5. سرگشته شدن -> تحیر
عمودی 5. صداقت -> راستی
عمودی 5. شماره مخصوص -> کد
عمودی 6. حرف دهن کجی -> یی
عمودی 6. مایه زیست -> قوام
عمودی 6. ابزار دستی ضد حشرات -> مگسکش
عمودی 7. بی‌دوام -> سست
عمودی 7. انواع سبزی‌های خوردنی و میوه -> ترهبار
عمودی 7. به شگفت آمدن -> تعجب
عمودی 8. تدارک -> تامین
عمودی 8. پوست دباغی شده نرم -> جیر
عمودی 8. از اشکال هندسی -> دایره
عمودی 9. مرکز مرکزی -> اراک
عمودی 9. دراز -> طولانی
عمودی 9. سپس -> بعد
عمودی 10. از سازهای زهی -> سهتار
عمودی 10. وسیله نقلیه جنگی -> تانک

وسیله نقلیه جنگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 10. گربه عرب -> هر
عمودی 11. تصدیق آلمانی -> یا
عمودی 11. چگونگی -> وضعیت
عمودی 11. شهری در ایتالیا -> ناپل
عمودی 12. کلمه شگفتی -> وخ
عمودی 12. بانگ قمری -> وت
عمودی 12. شامل شدن -> عموم
عمودی 12. برآمدگی بدن -> ورم
عمودی 13. حوادث -> وقایع
عمودی 13. کلمه دال بر افسوس -> دردا
عمودی 13. زیانکار -> خاسر
عمودی 14. از سوره‌ها -> فاطر
عمودی 14. پیروز -> ظافر
عمودی 14. سرگردان -> مبهوت
عمودی 15. آینده -> اتیه
عمودی 15. اثر محمد محمد علی -> برهنهدرباد