جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 539 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 539 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 539

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1. نسخه غیر ماشینی -> دستنویس
افقی 1. درخواست کننده -> متقاضی
افقی 2. به دفعات -> مکرر
افقی 2. پیشوای عیسوی -> اسقف
افقی 2. واگذار کردن -> سپردن
افقی 3. آهنگ، پشتکار -> اراده
افقی 3. گرانی -> تورم
افقی 3. شیک و تجملی -> لوکس
افقی 4. ظلم -> ستم
افقی 4. ناله و فغان -> وح
افقی 4. نمد زین اسب -> ادرم
افقی 4. دو دل شدن -> ریب
افقی 5. مذکر -> نر
افقی 5. ناگزیر -> لاجرم
افقی 5. یار، همدم -> دوست
افقی 6. چکه‌های آب -> قطرات
افقی 6. شاخه نورسته -> شنار
افقی 6. گشوده -> وا
افقی 7. اسب چاپار -> یام
افقی 7. نوعی رقاص حرفه‌ای -> بالرین
افقی 7. گرداگرد خانه -> حرم
افقی 8. آشکار -> بدیهی
افقی 8. بذر گیاه -> تخم
افقی 8. مازاد -> علاوه
افقی 9. ستون مخابراطی -> دکل
افقی 9. لانه حیوانات -> اشیانه
افقی 9. عهد و پیمان بستن -> عقد
افقی 10. مظهر لاغری -> نی
افقی 10. بداخلاق -> اخمو
افقی 10. عظمت، شکوه -> دبدبه
افقی 11. بخاری برقی -> هیتر
افقی 11. آسانی -> سهولت
افقی 11. کتف و شانه -> خا
افقی 12. رتبه -> ارج
افقی 12. اسب سفید رنگ -> هدنگ

اسب سفید رنگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 12. پیمودن -> طی
افقی 12. آشکار ساختن -> کشف
افقی 13. از این جهت -> زیرا
افقی 13. کشور آسیایی -> نپال
افقی 13. داغ -> لبسوز
افقی 14. منفرد -> یگانه
افقی 14. ایزدبانو -> الهه
افقی 14. طریقه -> روند
افقی 15. غیرعادی -> انرمال
افقی 15. خشمگین شدن -> براشفتن
عمودی 1. میزان‌الحراره -> دماسنج
عمودی 1. بادی بیلدینگ -> بدنسازی
عمودی 2. منشی -> سکرتر
عمودی 2. قطعه احتیاطی -> یدکی
عمودی 2. پایتخت لتونی -> ریگا
عمودی 3. خانه‌های ریز روی عکس -> ترام
عمودی 3. سخنگو -> قایل
عمودی 3. دوری از یار -> هجران
عمودی 4. تنه درخت -> نرد
عمودی 4. آسیب -> لطمه
عمودی 4. حرف ندا -> ای
عمودی 4. زشت -> انر
عمودی 5. داد و فریاد -> هوار
عمودی 5. سلول -> یاخته
عمودی 5. غم و اندوه -> هم
عمودی 6. تصدیق آلمانی -> یا
عمودی 6. پرده -> حجاب
عمودی 6. حساب کردن -> شمردن
عمودی 7. بی‌دوام -> سست
عمودی 7. ماشین چاپ سریع -> رتاتیو
عمودی 7. کشوری در قاره کهن -> نپال
عمودی 8. اصل چیزی -> قوام
عمودی 8. پای‌افزار -> لخا
عمودی 8. اندیشه -> سگال
عمودی 9. تنها -> مفرد
عمودی 9. خجل -> شرمنده
عمودی 9. شعله آتش -> لهب
عمودی 10. نزدیک به مرگ -> مردنی
عمودی 10. فرود آمدن -> هبوط
عمودی 10. گربه عرب -> هر

گربه عرب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 11. کشیش -> قس
عمودی 11. بازدارنده‌ها -> موانع
عمودی 11. مدرک -> دلیل
عمودی 12. شرکت سازنده آیفون -> اپل
عمودی 12. رأس -> سر
عمودی 12. بازیچه -> لعبت
عمودی 12. کنایه از زرنگی، کاردانی و توانایی زیاد در انجام کاری -> برش
عمودی 13. نیاز -> ضرورت
عمودی 13. از سوره‌های قرآن کریم -> حاقه
عمودی 13. خورشید گرفتگی -> کسوف
عمودی 14. قطعاعت اضافی جایگزین -> یدکی
عمودی 14. در آمدن -> ورود
عمودی 14. تندخویی -> خشونت
عمودی 15. لیست اجداد و نیاکان -> نسبنامه
عمودی 15. خودستایی کردن -> لافزدن