جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 544 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 544 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 544

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1. مخلوطی از خشکبار -> اجیل
افقی 1. معادل فرنگی فرصت طلبی -> اپورتینیسم
افقی 2. خیابان -> شارع
افقی 2. نام سبکی از کشتی محلی در ایران -> چوخه
افقی 2. ییلاق کرج -> اسارا
افقی 3. خودپسند -> برمنش
افقی 3. سالن انتظار هتل -> لابی
افقی 3. گستاخ و دلیر -> جسور
افقی 4. مشت تودهنی -> اور
افقی 4. عنصر شیمیایی -> ید
افقی 4. دعای خیر -> مروا
افقی 4. فیل دریایی -> مرس
افقی 5. دانه -> حب
افقی 5. زیرکی و نکته سنجی -> ظرافت
افقی 5. از عناصر گازی شکل -> نیون
افقی 6. جوان در گویش محلی -> جاهیل
افقی 6. دنبال -> واپس
افقی 6. مخفف گاه -> گا
افقی 7. باران پیاپی -> دیمه
افقی 7. یکی از خودروهای داخلی -> مورانو
افقی 7. مخفف زمین -> زمن
افقی 8. کثرت آمد و شد -> روارو
افقی 8. از گل‌ها -> یاس
افقی 8. غذای مجردی -> نیمرو

غذای مجردی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 9. نیرنگ -> کید
افقی 9. صبحانه گیلانی -> قلنهار
افقی 9. جلادهنده کفش -> واکس
افقی 10. چهره -> رو
افقی 10. ناامید -> یایس
افقی 10. نعمت نازل شدنی -> باران
افقی 11. بزرگترین قاره -> اسیا
افقی 11. زحل -> کیوان
افقی 11. رد پای آب! -> نم
افقی 12. گونه -> نوع
افقی 12. کشور آسیایی -> عمان
افقی 12. تب لازم -> دق
افقی 12. پیسی -> برص
افقی 13. جانوری شکارچی ساکن آب -> هیدر
افقی 13. مسیحی -> ترسا
افقی 13. در هم شده -> مخلوط
افقی 14. وسیله نقلیه آبی -> شناور
افقی 14. از پادشاهان ساسانی -> نرسی
افقی 14. گردش به دور کعبه -> طواف
افقی 15. گیاهی طبی، معطر و علفی -> بادرنجبویه
افقی 15. ستاره دنباله‌دار -> هالی
عمودی 1. سیاهی‌ها -> اشباح
عمودی 1. اثری از مری آلن چیس آمریکایی -> درکرانهشب
عمودی 2. وسیله رفت و روب -> جاروب
عمودی 2. بازیچه کودکانه -> یویو
عمودی 2. ساز هندی -> وینا
عمودی 3. انتظار -> یرمر
عمودی 3. مقابل نبات -> جماد
عمودی 3. شماره‌ها -> اعداد
عمودی 4. نفرین -> لعن
عمودی 4. آشکار -> ظاهر
عمودی 4. از حروف مقطعه قرآن -> یس
عمودی 4. شهر صنعتی آلمان -> رور
عمودی 5. شهد شیرین -> شیره
عمودی 5. اتفاق‌ها -> وقایع
عمودی 5. تیم فوتبال فرانسوی -> رن
عمودی 6. حرف انگلیسی -> اچ
عمودی 6. همیشه -> دایم
عمودی 6. پستی و فرومایگی -> لیامت
عمودی 7. حلال همه مشکلات نیست -> پول
عمودی 7. نوعی خودرو -> فلوینس
عمودی 7. خرگوش -> ارنب
عمودی 8. ناگوار بودن -> وخامت
عمودی 8. طریق -> راه
عمودی 8. غذای بسته بندی شده -> کنسرو
عمودی 9. هدایتگر -> رهبر
عمودی 9. گیاهی از تیره شب‌بوها -> واسابی
عمودی 9. اندوهگین -> اسی
عمودی 10. از قدیمی‌ترین کشورهای دنیا -> یونان
عمودی 10. سبزه‌زار -> راود
عمودی 10. همای یک است -> یه
عمودی 11. حرف عطف -> یا
عمودی 11. حرکتی در ورزش جودو -> ایپون
عمودی 11. نویسنده -> راقم
عمودی 12. بافتن -> نسج
عمودی 12. همان بس است -> وس
عمودی 12. پول چین -> یوان
عمودی 12. سرزمین -> خطه
عمودی 13. گلی خوشبو -> یاسمن

گلی خوشبو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 13. وقت -> زمان
عمودی 13. شورش -> بلوا
عمودی 14. شادی -> سرور
عمودی 14. مالیات مرزی -> گمرک
عمودی 14. شاعر فرانوسی -> نروال
عمودی 15. از اصحاب کهف -> مارسیانوس
عمودی 15. لقب پیامبر اسلام -> مصطفی