جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 545 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 545 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 545

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1. استدلال عاقلانه -> منطق
افقی 1. شرم حضور داشتن -> رودربایستی
افقی 2. ملحد -> کافر
افقی 2. جنگ در راه خدا -> جهاد

جنگ در راه خدا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2. پوشیده و پنهان -> مستور
افقی 3. اعمال زشت -> سییات
افقی 3. سودمند -> مفید
افقی 3. سوار -> راکب
افقی 4. چاهی در جهنم -> ویل
افقی 4. حرف درد -> اخ
افقی 4. پاکدامنی -> عفاف
افقی 4. طریق -> راه
افقی 5. شهری در فرانسه -> رن
افقی 5. فشنگ -> گلوله
افقی 5. لقب -> کنیه
افقی 6. صورت در هم کشیده دارد -> ترشرو
افقی 6. به مکه رفته -> حاجی
افقی 6. جانب -> ور
افقی 7. پارچه ابریشمی رنگین -> دیبا
افقی 7. اداره مدعی عمومی -> دادسرا
افقی 7. زخم -> ریش
افقی 8. وسایل -> لوازم
افقی 8. نغمه، سرود -> نوا
افقی 8. نسبت دختر و پسری که برای ازدواج قرار گذاشته باشند -> نامزد
افقی 9. خوشحالی و شادی -> دنه
افقی 9. ایوان جلوی عمارت -> مهتابی
افقی 9. واحد پول کشور پرجمعیت -> یوان
افقی 10. پژمرده -> لس
افقی 10. همیان -> بدره
افقی 10. قند میوه‌ها -> گلوکز
افقی 11. سیماب -> جیوه
افقی 11. شهر البرز -> فردیس
افقی 11. همان آروغ است -> رغ
افقی 12. به سوی -> الی
افقی 12. کار -> حرفه
افقی 12. آهوی ختن -> اف
افقی 12. حافظه -> یاد
افقی 13. ثروتمند -> دارا
افقی 13. شهر باستانی انگلستان -> یورک
افقی 13. عامه مردم -> رعایا
افقی 14. عزیز -> گرامی
افقی 14. بخش کننده -> قسام
افقی 14. حرف بی‌جا -> زرزر
افقی 15. صندوق کودکان ملل متحد -> یونیسف
افقی 15. سبد چوبین -> تفت
افقی 15. دلیل آشکار -> بینه
عمودی 1. کلمه‌ای که دارای حرکت کسره باشد -> مکسور
عمودی 1. اثری از شهریار مندنی‌پور -> دلدلدادگی
عمودی 2. از شهرهای استان اصفهان -> نایین
عمودی 2. از پیامبران -> یونس
عمودی 2. شفیره -> لارو
عمودی 3. انگل -> طفیل
عمودی 3. ضایع -> تباه
عمودی 3. غزال -> جیران
عمودی 4. خوش‌خوان -> قرا
عمودی 4. خوک وحشی -> گراز
عمودی 4. حرف نداری -> بی
عمودی 4. بی‌سواد -> امی
عمودی 5. از شهرهای گیلان -> تالش
عمودی 5. ستایش شده -> ممدوح
عمودی 5. از سوره‌ها -> یس
عمودی 6. صف -> رج
عمودی 6. طعام -> خورد
عمودی 6. بی بند و بار -> هرهری
عمودی 7. پندار -> وهم
عمودی 7. تیم فوتبال اسپانیایی -> لوانته
عمودی 7. بالا -> فوق
عمودی 8. دفع کننده -> دافعه
عمودی 8. عامل شفا -> دوا
عمودی 8. صورت اسامی -> فهرست
عمودی 9. رده -> ردیف
عمودی 9. همه جوانب امور را می‌سنجد -> حسابگر
عمودی 9. رخنه -> کاف
عمودی 10. پایتخت سنگال -> داکار

پایتخت سنگال در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 10. شب طولانی -> یلدا
عمودی 10. یار پت -> مت
عمودی 11. مادر عرب -> ام
عمودی 11. ظرف چای -> فنجان
عمودی 11. بیسکویت سبک و ترد -> ویفر
عمودی 12. درخت تسبیح -> یسر
عمودی 12. حرف دهن‌کجی -> یی
عمودی 12. اشعه نامعلوم -> ایکس
عمودی 12. مرد مجرد -> عزب
عمودی 13. نجم -> ستاره
عمودی 13. رازها -> رموز
عمودی 13. مدد -> یاری
عمودی 14. پرنده کوچک سبز و خاکستری -> توکا
عمودی 14. روایدید -> ویزا
عمودی 14. مشاور -> رایزن
عمودی 15. بی حساب شدن -> یربهیرشدن
عمودی 15. از سلاح‌های سرد -> غداره