جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 547 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 547 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 547

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 بلعیدن -> فروبردن
افقی 1 بندگی کردن -> عبودیت
افقی 2 همسایه عربستان -> عمان

همسایه عربستان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 دیگدان -> اجاق
افقی 2 طلاکاری شده -> زرکوب
افقی 3 چیزهای مخالف و مغایر یکدیگر -> اضداد
افقی 3 خط‌ها، ردیف‌ها -> سطور
افقی 3 پایتخت قطر -> دوحه
افقی 4 گل نرد ته نشین شده -> لای
افقی 4 آب جامد -> یخ
افقی 4 پرنده خوش آواز -> بلبل
افقی 4 صف -> رده
افقی 5 پول ژاپن -> ین
افقی 5 نوشته‌ای که به راحتی قابل خواندن است -> خوانا
افقی 5 سست و بی‌اساس -> واهی
افقی 6 روپوش -> مانتو
افقی 6 مقابل، برابر -> قبال
افقی 6 شرافت -> عز
افقی 7 افزون -> بیش
افقی 7 سلاح پرتابی در قدیم -> منجنیق
افقی 7 شکار کردن -> صید
افقی 8 جامه مشایخ -> دراعه
افقی 8 ذکر و دعا -> ورد
افقی 8 سیبش و معروف است -> لبنان
افقی 9 فلز مادر -> اهن
افقی 9 از حد معمولی خود درازتر شدن -> کشامدن
افقی 9 از پرندگان شکاری -> قوش
افقی 10 رطوبت -> نم
افقی 10 ضخیم -> ستبر
افقی 10 دسته‌ها -> اصناف
افقی 11 براق کننده پارچه -> اهار
افقی 11 اثر پذیرفته -> منفعل
افقی 11 امر از رفتن -> رو
افقی 12 ارزش، رتبه -> ارج
افقی 12 ابزار تراشیدن چوب -> رنده
افقی 12 همه را شامل می‌شود -> هر
افقی 12 از عناصر اربعه -> باد
افقی 13 روش و رفتار -> روند
افقی 13 کشوری در قاره سیاه -> گینه
افقی 13 از نیروهای ارتش -> هوایی
افقی 14 بی رونقی -> کسادی
افقی 14 هسته میوه -> دانه
افقی 14 غله کم ارزش -> ارزن
افقی 15 ظرف چای خوری -> استکان
افقی 15 رود طولانی استرالیا -> دارلینگ
عمودی 1 کوشش -> فعالیت
عمودی 1 کشور اروپایی -> دانمارک
عمودی 2 ماه نهم سال قمری -> رمضان
عمودی 2 فراهم شده -> برهم
عمودی 2 سران -> روسا
عمودی 3 صحرا -> وادی
عمودی 3 وسط -> میان
عمودی 3 کالاها -> اجناس
عمودی 4 ساختمان -> بنا
عمودی 4 فروتن -> خاشع
عمودی 4 عدد خیطی -> سه
عمودی 4 حشره کش قدیمی -> ددت
عمودی 5 قرض‌ها -> دیون
عمودی 5 ده هزار متر مربع -> هکتار
عمودی 5 عدد اول -> یک
عمودی 6 تصدیق روسی -> دا
عمودی 6 انگشتری -> خاتم
عمودی 6 دارای رنگ تیره -> شبرنگ
عمودی 7 ناپاک -> نجس
عمودی 7 تازه به سر و وضع خود رسیده -> نونوار
عمودی 7 رویت کردن -> دیدن
عمودی 8 پزشکان -> اطبا
عمودی 8 گناه -> جرم
عمودی 8 گوارا -> مهنا
عمودی 9 جمع عقل -> عقول
عمودی 9 یار استکان در سینی -> قنددان
عمودی 9 کشور هزار مذهب -> هند
عمودی 10 خدایی -> ربوبی
عمودی 10 نیمه -> نصفه
عمودی 10 بخار دهان -> ها
عمودی 11 جوش خمیر -> وز
عمودی 11 دست کم -> لااقل
عمودی 11 بانگ بلند -> نعره
عمودی 12 رنج -> درد
عمودی 12 دانه خوشبو -> هل
عمودی 12 خواربار فروش -> بقال
عمودی 12 ماهی بسیار بزرگ -> وال
عمودی 13 متمایل به یک جهت -> یکوری
عمودی 13 دسته‌ها -> صنوف
عمودی 13 شهری در ایتالیا -> باری
عمودی 14 یگانه شدن -> توحد
عمودی 14 خوش‌گذران -> عیاش
عمودی 14 مشاور -> رایزن

مشاور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 15 قطع رابطه کردن -> بههمزدن
عمودی 15 شیرینی انگلیسی -> پودینگ