جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 553 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 553 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 553

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 مهربانی کردن -> ترحم
افقی 1 اثر جمال میرصادقی -> مسافرهایشب
افقی 2 از شهرهای استان قزوین -> ابیک
افقی 2 گردش -> تفرج
افقی 2 آزرده، خسته -> افگار
افقی 3 آنچه پیش از موقع مقرر برسد -> زودرس
افقی 3 پیغامبر -> رسول
افقی 3 محکم شدن -> تاکد
افقی 4 باطل شدن -> هدر
افقی 4 کلام معتبر -> نص
افقی 4 اسباب نواختن ویولون -> ارشه
افقی 4 جد -> نیا
افقی 5 کلمه شگفتی -> وه
افقی 5 تبدیل شونده -> متبدل
افقی 5 لقب -> کنیه
افقی 6 بیابان پر از شن -> شنزار
افقی 6 قایق -> کرجی
افقی 6 تپانچه -> لت
افقی 7 نوع حکومت -> رژیم
افقی 7 از شهرهای استان یزد -> حمیدیا
افقی 7 حدس و گمان -> ظن
افقی 8 آیین خداپرستی -> دیانت
افقی 8 پسوند پیدا کننده -> یاب
افقی 8 هادی -> راهبر
افقی 9 دشمن سرسخت -> لد
افقی 9 از شهرهای استان فارس -> بوانات
افقی 9 اثر حسینقلی مستعان -> نوری
افقی 10 اسب ترکی -> ات
افقی 10 رود مهم اروپا -> راین
افقی 10 راننده ناو -> ناوبر
افقی 11 متحدالقول -> یکدل
افقی 11 ترجمه فیلم -> دوبله
افقی 11 از سوره‌ها -> طه
افقی 12 حرکت عصبی غیر ارادی -> تیک
افقی 12 تابان و درخشنده -> لامع
افقی 12 چرک و زرداب زخم -> هو
افقی 12 بیم و پروا -> باک
افقی 13 خالص -> سارا
افقی 13 جایی که سایه باشد -> نسار
افقی 13 به غیر از آن -> ماسوا
افقی 14 بی‌خانمان -> اواره
افقی 14 مثل اینکه -> گویا
افقی 14 چهارپا -> ستور
افقی 15 طراحی و تنظیم مقررات برای انجام یک کار -> برنامهریزی
افقی 15 قسمی کفش پاشنه بلند -> ارسی
عمودی 1 مجاز از بی‌تجربه -> تازهوارد
عمودی 1 بدست آوردن -> اکتساب
عمودی 2 تاراج شده -> ربوده
عمودی 2 نوعی خودتراش -> ژیلت
عمودی 2 کمک کننده -> یاور
عمودی 3 شیر -> حیدر
عمودی 3 حیله‌گر -> شیاد
عمودی 3 اسب اصیل و خوب -> یکران
عمودی 4 حیله -> مکر
عمودی 4 سخن جویده جویده -> منمن
عمودی 4 صریح -> رک
عمودی 4 نظرات انتخاباتی -> ارا
عمودی 5 ترکیب عنصرها یا جسم‌های ساده با یکدیگر -> سنتز
عمودی 5 معاوضه -> تبادل
عمودی 5 غم و اندوه -> هم
عمودی 6 یار پت -> مت
عمودی 6 بامداد -> صباح
عمودی 6 سرگردان -> ویلان
عمودی 7 سیاحت -> سفر
عمودی 7 از شهرهای خراسان جنوبی -> درمیان
عمودی 7 ظروف مسی می‌سازد -> مسگر
عمودی 8 فرستادن -> ارسال
عمودی 8 سخنان بیمارگونه -> یان
عمودی 8 ادعاها -> دعاوی
عمودی 9 تبه‌کاری و فسق -> فجور
عمودی 9 زن خانه‌دار -> کدبانو
عمودی 9 خرد و بسیار کوچک -> ریز
عمودی 10 عضو سپاه -> لشکری
عمودی 10 ظرف فلزی پهن -> تابه
عمودی 10 حرف ندا -> ای
عمودی 11 بخار دهان -> ها
عمودی 11 قاعده و قانون -> هنجار
عمودی 11 صدای سیستم صوتی -> ولوم
عمودی 12 کمی، نقصان -> افت
عمودی 12 حرف دهن کجی -> یی
عمودی 12 درختی تناور -> انبه
عمودی 12 خمیازه -> اسا
عمودی 13 منفرد -> یگانه
عمودی 13 آشکار شدن -> ظهور
عمودی 13 جای خواب -> بستر
عمودی 14 گله کننده -> شاکی گله کننده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 14 مردم قوی هیکل -> لنبر
عمودی 14 پرنده زیبا -> طاووس پرنده زیبا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 15 جمع آوری محصول -> برداشت
عمودی 15 ظریف کاری -> ریزهکاری