جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 554 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 554 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 554

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 پایان -> ختام
افقی 1 پایتخت پاپواگینه نو -> پورتمورسبی
افقی 2 گماشته و نماینده -> وکیل
افقی 2 خشک -> یابس
افقی 2 منطقه‌ای کوهستانی و ییلاقی در کرج -> اسارا
افقی 3 نامراد -> ناکام
افقی 3 قاضی اموات هندوها -> یاما
افقی 3 شهر استان مرکزی -> اراک
افقی 4 خورشید -> شمس
افقی 4 حرف هجدهم الفبای ابجد -> فا
افقی 4 وال -> نهنگ
افقی 4 پول کشور ترکیه -> لیر
افقی 5 برج کج -> نل
افقی 5 کاخی در فرانسه -> ورسای
افقی 5 امضای پشت چک و سفته -> جیرو
افقی 6 بارای ترکی -> یاغیش
افقی 6 نوعی کفش -> گالش
افقی 6 پیچ و تاب -> خم
افقی 7 مرد شمشیرزن -> سیاف
افقی 7 منظره باصفا -> دورنما
افقی 7 لقب فرگوسن -> سر
افقی 8 نصرت -> یاوری
افقی 8 هستی -> بود
افقی 8 علم جادو و طلسم -> سیمیا
افقی 9 مساوی -> یر
افقی 9 اثر یک انگیزه -> انگیزش
افقی 9 دوستی -> مودت
افقی 10 برگ برنده -> اس
افقی 10 واپسین -> اخیر
افقی 10 رنجیده -> دلگیر
افقی 11 بیوه کنت -> کنتس
افقی 11 شهری در استان اصفهان -> نایین
افقی 11 ضمیر جمع -> ما
افقی 12 سفینه صحرا -> شتر
افقی 12 بیماری سگی -> هاری
افقی 12 بغل -> کش
افقی 12 زندان -> سجن
افقی 13 از حروف یونانی -> امگا
افقی 13 آجر نصفه -> نیمه
افقی 13 مردگان -> اموات
افقی 14 نوشته شده و گنجانده شده -> مندرج
افقی 14 خودداری از پرداخت وجه چک -> نکول
افقی 14 پرنده‌ای کوچک که قادر به پرواز نیست -> کیوی
افقی 15 بیماری که با عث اختلال هیجانی و تداخلات آسیب‌شناختی در یاخته‌های مغز می‌شود -> هانتینگتون
افقی 15 واحد طول انگلیسی -> یارد
عمودی 1 هماتولوژی -> خونشناسی
عمودی 1 پرده‌ای که روی احشا و قلب و شش‌ها را پوشانیده -> ابشامه
عمودی 2 کمال -> تکامل
عمودی 2 ناامید -> یایس
عمودی 2 خواهش -> تمنا
عمودی 3 اشعه مجهول -> ایکس
عمودی 3 یاری دهنده -> یاور
عمودی 3 جانور پوست کلفت -> کرگدن
عمودی 4 مقابل خلأ -> ملا
عمودی 4 فراوان -> وافر
عمودی 4 پسوند دال بر زمان -> ان
عمودی 4 هنر فرنگی -> ارت
عمودی 5 فلز مجسمه سازی -> مفرغ
عمودی 5 جرثومه -> یاخته
عمودی 5 اصفهان صابق -> جی
عمودی 6 عصب -> پی
عمودی 6 ترشی -> اسید
عمودی 6 ماه سریانی -> نیسان
عمودی 7 صدای افسوس -> وای
عمودی 7 فتنه‌جو -> اشوبگر
عمودی 7 عرصه بوکس -> رینگ
عمودی 8 مرد خداشناس -> ربانی
عمودی 8 آخرین حرف قافیه -> روی
عمودی 8 صندلی پارک -> نیمکت
عمودی 9 دوال چرمی -> تسمه
عمودی 9 ضد عفونی کننده -> گندزدا
عمودی 9 وسنی -> هوو
عمودی 10 پایان کار -> انجام
عمودی 10 پرتاب گلوله -> شلیک
عمودی 10 حرف نفی ابد -> لن
عمودی 11 گشاده -> وا
عمودی 11 از میوه‌های تابستانی -> گیلاس
عمودی 11 از توابع بندرعباس -> گیشا
عمودی 12 واضح -> رسا
عمودی 12 نوعی خرمای سیاه -> رش
عمودی 12 سمت راست -> یمین
عمودی 12 قسمتی از سوره‌های قرآن -> مکی
عمودی 13 تیم بلژیکی -> سارلو
عمودی 13 گربه وحشی -> سمور
عمودی 13 تیم اسپانیایی -> سویا
عمودی 14 به علت -> برای
عمودی 14 مقابل فروش -> خرید
عمودی 14 همسایه -> مجاور همسایه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 15 از پرنده‌ها -> یاکریم از پرنده‌ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 15 کتابی از پیر بنوا -> اتلانتید