جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 556 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 556 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 556

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از نقاط سردسیر کردستان -> چهلچشمه
افقی 1 قهرمان جنگل -> تارزان
افقی 2 فرمانروا -> امیر
افقی 2 توده غله -> خرمن
افقی 2 تصدیق به ادبانه -> اوهوم
افقی 3 پروردگار -> یزدان
افقی 3 آماده کردن -> تهیه
افقی 3 حاجت -> دربا
افقی 4 پرنده‌ای خوش‌آواز -> سار
افقی 4 غذای نذری -> اش
افقی 4 مقیم، بی‌حرکت -> ساکن
افقی 4 بهشت شداد -> ارم
افقی 5 کم مانده آدم شود -> اد
افقی 5 قالی فرسوده -> نخنما
افقی 5 دادخواهی -> تظلم
افقی 6 جمع غنی -> اغنیا
افقی 6 وسیله روشنایی -> لامپ
افقی 6 راز -> سر
افقی 7 نقره -> سیم
افقی 7 رنجش، آزردگی -> دلگیری
افقی 7 چیز -> شیی
افقی 8 اطلاع -> اگاهی
افقی 8 سقف دهان -> کام
افقی 8 فرشته مغضوب -> هاروت
افقی 9 امر به یافتن -> یاب
افقی 9 ویراستار -> ادیتور
افقی 9 رغبت، گرایش -> میل
افقی 10 برج کج فرانسه -> نل
افقی 10 به کار خوشنویسی آید -> دوات
افقی 10 نامی پسرانه -> یاشار
افقی 11 نوعی زردآلو -> نوری
افقی 11 تاج، افسر -> دیهیم
افقی 11 نیزه کوچک -> مک
افقی 12 صدای بلند -> رسا
افقی 12 کبوتر صحرایی -> یمام
افقی 12 مخترع تلفن -> بل
افقی 12 رتبه کارمندی -> اشل
افقی 13 باران کم -> نمنم
افقی 13 سمت چپ -> یسار
افقی 13 بی‌جنبش -> ایستا
افقی 14 آدم آب زیر کاه -> تودار
افقی 14 رنگ خون -> قرمز
افقی 14 مقوای نازک -> کارت
افقی 15 دقیق -> موشکاف
افقی 15 مرکز فنلاند -> هلسینکی
عمودی 1 وسیله درست کردن و گرم نگه داشتن چای -> چایساز
عمودی 1 شبکه جهانی -> اینترنت
عمودی 2 دوقلو -> همزاد
عمودی 2 فکر -> سگال
عمودی 2 سم‌ها -> سموم
عمودی 3 رهبر حزب -> لیدر
عمودی 3 بازگشت -> ایاب
عمودی 3 شترمرغ آمریکایی -> ناندو
عمودی 4 علف خوردن حیوانات -> چرا
عمودی 4 آواز، ترانه -> نغمه
عمودی 4 ورزش مادر -> دو
عمودی 4 از حبوب بسیار مفید و غنی -> ماش
عمودی 5 استخوان سر انگشت -> ناخن
عمودی 5 کمک -> یاوری
عمودی 5 سخن صریح -> رک
عمودی 6 بسیار دانا -> مخ
عمودی 6 با گفت آید -> شنید
عمودی 6 همیشگی، جاویدان -> دایمی
عمودی 7 شهر بی‌قانون -> هرت
عمودی 7 چیزی را در تصرف خود داشتن -> مالکیت
عمودی 7 مقام کلیسایی بالاتر از کشیش -> اسقف
عمودی 8 از نام‌های دختران -> مهسا
عمودی 8 سرود اوستایی -> گات
عمودی 8 هلاک و نیستی -> دمار
عمودی 9 کرم کدو -> تنیا
عمودی 9 رنگ زرد و روشن -> لیمویی
عمودی 9 گله -> رمه
عمودی 10 ده هزار متر مربع -> هکتار
عمودی 10 دیرنشین -> راهب
عمودی 10 نگاه خیره -> زل
عمودی 11 حرف مفعولی -> را
عمودی 11 شهربانیس سابق -> نظمیه
عمودی 11 نام دخترانه -> شیلانام دخترانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 12 سریع -> زودسریع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 12 عضو صورت -> لپ
عمودی 12 پیشوا -> امام
عمودی 12 اشاره به شخص نامعلوم -> یکی
عمودی 13 ثلاثه مصر -> اهرام
عمودی 13 بدکار -> شریر
عمودی 13 سهل -> اسان
عمودی 14 میوه نورسیده -> نوبر
عمودی 14 مرکز کره جنوبی -> سیول
عمودی 14 چیزی که متعلق به چند نفر است -> مشترک
عمودی 15 مسافرت اداری -> ماموریت
عمودی 15 رنگ قهوه‌ای مات با ته رنگ شیری -> شکلاتی