جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 558 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 558 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 558

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 اثر الکساندر دوما -> جنگزنان
افقی 1 از وسایل شهر بازی -> چرخفلک
افقی 2 کار بی مزد و اجرت -> سخره
افقی 2 شاعر هفت اورنگ -> جامی شاعر هفت اورنگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 بخش بخش شده -> مقسوم
افقی 3 درج شده، نوشته شده -> مندرج
افقی 3 سرخوش -> ملنگسرخوش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 رواج -> رونق
افقی 4 آسایش و آرامش قلب -> امن
افقی 4 اعتبار -> اب
افقی 4 گلیم -> زیلو
افقی 4 رشته، نخ -> تار
افقی 5 باقی جان -> نا
افقی 5 سازگار -> منسجم
افقی 5 کمپ -> اردو
افقی 6 آخر -> پایان
افقی 6 پدر -> ابوی
افقی 6 مقیاسی برای طول -> پا
افقی 7 حرف خوردنی -> نون
افقی 7 محبوب -> نگارین
افقی 7 اقبال -> بخت
افقی 8 صفتی برای سیلی -> ابدار
افقی 8 فوتبالیست پرتغالی -> نتو
افقی 8 قومی از قبال سامی -> ارامی
افقی 9 پوست دباغی شده نرم -> جیر
افقی 9 اسب ماده -> مادیان
افقی 9 خداوند -> اله
افقی 10 نقش هنری -> رل
افقی 10 راه و روش -> شیوه
افقی 10 کشور اروپایی -> روسیه
افقی 11 استارت قدیمی -> هندل
افقی 11 از استان‌ها -> تهران
افقی 11 بانگ قمری -> وت
افقی 12 ابزار دفاعی -> سپر
افقی 12 ساخته شده از نی -> نیین
افقی 12 عدد اول -> یک
افقی 12 نیکوکار -> خیر
افقی 13 تمرین بدنی -> ورزش
افقی 13 نرم‌تر -> الین
افقی 13 به نوبت کاری را انجام دادن -> تناوب
افقی 14 اکسید -> زنگار
افقی 14 زبان -> لسان
افقی 14 نخستین -> اولا
افقی 15 مرحله‌ای در ساختمان‌سازی -> سیمکشی
افقی 15 مفتخر -> سرافراز
عمودی 1 روحانی نیست -> جسمانی
عمودی 1 آجر مقاوم در برابر حرارت -> اجرنسوز
عمودی 2 فرسوده -> نخنما
عمودی 2 هوشیار -> نبیل
عمودی 2 شاهزاده فرنگی -> پرنس
عمودی 3 مال برخی از مو نازک‌تر است -> گردن
عمودی 3 گرد -> پودر
عمودی 3 یاوه‌گویی -> هرزگی
عمودی 4 سم -> زهر
عمودی 4 شبیه -> مانا
عمودی 4 همراه ماسه -> شن
عمودی 4 آغاز شب -> شام
عمودی 5 آدمکش -> جانی
عمودی 5 ترسیدن و گریختن -> رمیدن
عمودی 5 صریح -> رک
عمودی 6 برجستگی لاستیک -> اج
عمودی 6 مانند -> بسان
عمودی 6 بزرگان -> اولیا
عمودی 7 شهرت -> نام
عمودی 7 هواپیمای جنگی -> جنگنده
عمودی 7 وقت تلف کردن -> یللی
عمودی 8 انجام کاری بر او واجب شده -> ملزم
عمودی 8 آینده -> اتی
عمودی 8 از ورزش‌های پرطرفدار -> تنیس
عمودی 9 جنس برخی ظروف -> چینی
عمودی 9 فک -> ارواره
عمودی 9 از سوره‌ها -> ناس
عمودی 10 میوه بیضی شکل -> گلابی
عمودی 10 اثر حسینقلی مستعان -> نوری
عمودی 10 مذکر -> نر
عمودی 11 ظرف سفالی -> خم
عمودی 11 شهری در ایتالیا -> ورونا
عمودی 11 خاموش -> ساکت
عمودی 12 تهیدستی -> فقر
عمودی 12 روز گذشته -> دی
عمودی 12 رود اروپایی -> راین
عمودی 12 چالک وسط شکم -> ناف
عمودی 13 کشور آفریقایی -> لسوتو
عمودی 13 اندام شنای ماهی -> باله
عمودی 13 مغرب -> خاور
عمودی 14 واحد پول کرواسی -> کونا
عمودی 14 ساده لوح -> پخمه
عمودی 14 از سازهای زهی -> ویولا
عمودی 15 به اجرای قوانین پایبند است -> مقرراتی
عمودی 15 از سربازان نیروی هوایی -> چترباز