جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 559 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 559 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 559

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از تیم‌های معتبر انگلیسی -> چارلتون
افقی 1 عنصر رشته لامپ -> تنگسیر
افقی 2 بخشنده -> وهاب
افقی 2 جهانگرد -> سیاحجهانگرد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 جنگ -> ناوردجنگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 نرم‌افزاری بر روی چیپ مخصوص مادربرد رایانه -> بایوس
افقی 3 پیشرفت -> ترقی
افقی 3 اتاق قطار -> واگن
افقی 4 پیکان -> فلش
افقی 4 عنصر گواتر -> ید
افقی 4 تعیین شده -> مقرر
افقی 4 بسیاری -> بسی
افقی 5 افزونی -> ری
افقی 5 شهر و بندر کره جنوبی -> پوسان
افقی 5 راضی -> قانع
افقی 6 صافی -> فیلتر
افقی 6 ادب آموختن -> تادب
افقی 6 عضو راهی -> پا
افقی 7 جوش ریز بدن -> ایر
افقی 7 اثر از او گوبتی ایتالیایی -> کدبانو
افقی 7 تنگ هم -> کیپ
افقی 8 سالخورده -> فرتوت
افقی 8 حیوان درنده -> شیر
افقی 8 گذاشتن -> نهادن
افقی 9 کشتی جنگی -> ناو
افقی 9 یک دهم متر -> دسیمتر
افقی 9 زنگ چارپا -> درا
افقی 10 زمین سخت -> دک
افقی 10 موزه پاریس -> لوور
افقی 10 زیبایی و محبوبیت -> وجاهت
افقی 11 بوق -> نفیر
افقی 11 تباهی‌ها -> مفاسد
افقی 11 مروارید -> در
افقی 12 خرید و فروش -> شرا
افقی 12 میوه کال -> نارس
افقی 12 شکاف زمین -> لق
افقی 12 از الفبا -> سین
افقی 13 کشور نیشکر -> کوبا
افقی 13 پوچ -> خالی
افقی 13 واحد اندازه‌گیری ظرفیت خازن -> فاراد
افقی 14 دریاچه‌ای در آفریقای جنوبی -> نیاسا
افقی 14 آسیب و ضرر -> لطمه
افقی 14 صندلی دارد -> روکش
افقی 15 بستن منفذها برای جلوگیری از نشت و آب و غیره -> اببندی
افقی 15 پایتخت موریتانی -> نواکشوت
عمودی 1 پارکت -> چوبفرش
عمودی 1 مشهورترین باله ساخت چایکوفسکی -> فندقشکن
عمودی 2 ساکنان -> اهالی
عمودی 2 شهری در استان مرکزی -> اراک
عمودی 2 آرزوی خیالی -> رویا
عمودی 3 حکومت عصر هیتلر -> رایش
عمودی 3 فنی در کشتی -> فیتو
عمودی 3 غیر معمول -> ناباب
عمودی 4 چغندر پخته -> لبو
عمودی 4 تابع -> پیرو
عمودی 4 در هم پیچیده -> لف
عمودی 4 حیوان مسابقه -> اسب
عمودی 5 مرکز کره جنوبی -> سیول
عمودی 5 تألیف کردن -> تدوین
عمودی 5 پسوند دال بر زمان -> ان
عمودی 6 بس -> وس
عمودی 6 تیرچه چوبی -> دستک
عمودی 6 روزنه -> سوراخ
عمودی 7 قصد -> نیت
عمودی 7 یکی از شخصیت‌های شاهنامه -> اردشیر
عمودی 7 اتومبیلرانی -> رالی
عمودی 8 طایفه‌ای از هند و اروپایی -> ارمن
عمودی 8 خوف -> بیم
عمودی 8 چیره شده -> مسلط
عمودی 9 به دست آمدن یا واقعیت یافتن خواست یا آرزویی -> تحقق
عمودی 9 از آثار مولیر -> تارتوف
عمودی 9 کشور آسیایی -> یمن
عمودی 10 بیماری زردی -> یرقان
عمودی 10 مردان عرب -> رجال
عمودی 10 صدای تمسخر -> هو
عمودی 11 صفت مشبه است که با کلمه دیگر ترکیب می‌شود -> گن
عمودی 11 از عناصر بی‌رنگ گازی -> رادون
عمودی 11 پیشوای مسیحی -> اسقف
عمودی 12 سوهان کارد تیز کنی -> ساو
عمودی 12 تکبر -> نب
عمودی 12 پوپک -> هدهد
عمودی 12 صناب تاب -> ارک
عمودی 13 جمع تابع -> یوابع
عمودی 13 مقوای نازک -> کارت
عمودی 13 فرشته -> سروش
عمودی 14 گل عاشقان -> ررگس
عمودی 14 آشکار -> پیدا
عمودی 14 شاه مادها -> دیاکو
عمودی 15 فیزیکدان فرانسوی مخترع اولین ماشین بخار پیستونی -> دنیپاپن
عمودی 15 بسیار پهناور -> درندشت