پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 586 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 586 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 586

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 هر چیز که فایده‌ای از آن حاصل شود -> نتیجهبخش
افقی 1 خراب و ویران کردن -> انهدام
افقی 2 طبقه کتاب -> قفسه
افقی 2 همدم -> مونس
افقی 2 بالا رفتن -> ارتقا
افقی 3 مقابل خیر -> شر
افقی 3 اسم غیر واقعی -> لقب
افقی 3 دریایی در آسیا -> باندا
افقی 3 زیر پا مانده -> له
افقی 4 از ماه‌های سال قمری -> رجب
افقی 4 سوغات کرمان -> زیره
افقی 4 حرف انتخاب -> یا
افقی 4 زبان مردم تایلند -> تای
افقی 5 پیروی کردن -> تقلید
افقی 5 تیزرو -> اتشپا
افقی 6 نظر کردن به چیزی -> تماشا
افقی 6 زرد انگلیسی -> یلو
افقی 6 آتشفشان فعال ایران -> تفتان
افقی 7 گذشتن بر چیزی -> مر
افقی 7 پادشاه -> ملک
افقی 7 خریدنی از مغازه -> جنس
افقی 7 از آبزیان خطرناک -> کوسه
افقی 8 ضمیر دوم شخص مفرد -> تو
افقی 8 تشکیلات صنفی برای حمایت از حقوق شغل و حرفه مشخص -> اتحادیه
افقی 8 هرگز نه عرب -> لن
افقی 9 تغییر شکل -> رفرم
افقی 9 دسته و گروه -> فوج
افقی 9 ننر و از خود راضی -> لوس
افقی 9 ضمیر غایب -> او
افقی 10 هشتمین خلیفه عباسی -> معتصم
افقی 10 روش و شیوه -> متد
افقی 10 رهایی -> ازادی
افقی 11 از گیاهان دارویی -> ابتره
افقی 11 از شهرهای استان گیلان -> ماسال
افقی 12 بافت -> نسج
افقی 12 پنبه پاک نشده -> وش
افقی 12 زندانی کننده -> ساجن
افقی 12 غرور -> کبر
افقی 13 خم پارچه -> تا
افقی 13 پیل الکتریکی -> باتری
افقی 13 مقداری از فضا -> حجم
افقی 13 علامت جمع فارسی -> ها
افقی 14 احتمال داده می‌شود -> یحتمل
افقی 14 روز آینده -> فردا
افقی 14 مشکل خالص -> ادمن
افقی 15 همسایه برزیل -> کلمبیا
افقی 15 قسمتی از پادگان -> تلفنخانه
عمودی 1 از آثار باستانی استان فارس -> نقشرستم
عمودی 1 احساسی و خیال‌پردازانه -> رمانتیک
عمودی 2 دلگشایی -> تفرج
عمودی 2 بلند و دارای ارتفاع -> مرتفع
عمودی 2 کناره دریا -> ساحل
عمودی 3 بله انگلیسی -> یس
عمودی 3 حرف دوم یونانی -> بتا
عمودی 3 آفتاب گردک -> ورتاج
عمودی 3 زمینه -> تم
عمودی 4 نادانی -> جهل
عمودی 4 جزیره‌ای در جنوب ایران -> قشم
عمودی 4 محلی که آب رودخانه وارد دریا شود -> مصب
عمودی 4 سلاح انفجاری -> بمب
عمودی 5 نوعی ماهی فلس‌دار -> قزلالا
عمودی 5 پیاپی و پشت سر هم -> متوالی
عمودی 6 بندری در هندوستان -> بمبیی
عمودی 6 استخوانی در بدن -> کتف
عمودی 6 مرکز استان گیلان -> رشت
عمودی 7 عادت -> خو
عمودی 7 رفوزگی -> ردی
عمودی 7 اطراف و پیرامون -> حومه
عمودی 7 طاقچه بالا -> رف
عمودی 8 روز نخست هفته -> شنبه
عمودی 8 یکدندگی -> لجاجت
عمودی 8 روش و طریقه -> سیرت
عمودی 9 پسوند شباهت -> سا
عمودی 9 لوله گیاهی -> اوند
عمودی 9 میزان سردی یا گرمی -> دما
عمودی 9 سرای مهر و کین -> دل
عمودی 10 قصد و آهنگ -> نیت
عمودی 10 آب ویرانگر -> سیل
عمودی 10 حق کسی را ضایع کردن -> اجحاف
عمودی 11 بی‌چیز -> ناداشت
عمودی 11 از وسایل هواشناسی -> هواسنج
عمودی 12 بانگ جانور درنده -> هرا
عمودی 12 از خوراکی‌ها -> پفک
عمودی 12 پاداش عمل -> سزا
عمودی 12 واحد سرعت هواپیما -> ماخ
عمودی 13 دختر لک -> دتدختر لک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 13 کج دهان -> تاتولکج دهان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 13 غربال -> الک
عمودی 13 بیماری -> دا
عمودی 14 دست کم -> اقلا
عمودی 14 مدارک -> اسناد
عمودی 14 ماه دوم زمستان -> بهمن
عمودی 15 هر سی روز یکبار -> ماهیانه
عمودی 15 آرزوانه -> ویارانه