پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 588 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 588 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 588

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 امتزاج -> امیختگی
افقی 1 یکی از شعب سه گانه دین مسیح -> ارتدوکس
افقی 2 روغن فروش -> دها
افقی 2 نامه‌نگاری -> مراسله
افقی 2 پرچم و بیرق -> رایت
افقی 3 کلاه الف -> مدکلاه الف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 رمق آخر -> نارمق آخر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 شیرینی کرمانشاهی -> کاک
افقی 3 زاهد -> پارسا
افقی 4 کاما -> ویرگول
افقی 4 تنها و یگانه -> فرید
افقی 5 گرمابه -> حمام
افقی 5 خودنمایی -> پز
افقی 5 کارگر کشتی -> جاشو
افقی 5 کاشف بیماری سل -> کخ
افقی 6 پایتخت اتریش -> وین
افقی 6 رادار پرنده -> اواکس
افقی 6 مجلس شیوخ -> سنا
افقی 7 ضمیر غایب -> او
افقی 7 خوراک ساعت -> کوک
افقی 7 برافروختگی -> التهاب
افقی 8 مراقبت از بیمار -> پرستار
افقی 8 پایتخت کلمبیا -> بوگوتا
افقی 9 جنگ و نبرد -> مبارزه
افقی 9 حرف نهفته بر دل -> راز
افقی 9 بی‌پرده -> رک
افقی 10 گل نومیدی -> یاس
افقی 10 از حال پیاده خبر ندارد -> سواره
افقی 10 زیر فرهنگ -> ساب
افقی 11 حرف انزجار -> اف
افقی 11 حاجت -> نیاز
افقی 11 واحد سطح -> ار
افقی 11 سیب ترکی -> الما
افقی 12 زیبارو -> مهوش
افقی 12 خانم خانه‌دار -> کدبانو
افقی 13 مخفی -> پنهان
افقی 13 میوه تلفنی -> الو
افقی 13 یار چوپان -> سگ
افقی 13 مرتجع لاستیکی -> کش
افقی 14 نبرد و رزم -> اورد
افقی 14 دوری از تمدن -> بربریت
افقی 14 خوراک زمین زراعی -> کود
افقی 15 نشریه سی روزه -> ماهنامه
افقی 15 متحد -> یکپارچه
عمودی 1 از آثار معروف محمد محمد علی -> ادموحوا
عمودی 1 قرصی خواب آور -> دیازپام
عمودی 2 گهواره -> مهد
عمودی 2 نزدیک‌بین -> میوپ
عمودی 2 خورشید -> اف
عمودی 2 نغمه -> نوا
عمودی 3 حرف توفیر -> یا
عمودی 3 عدد حمام -> وان
عمودی 3 خاک گور -> رمس
عمودی 3 همراه پیچ -> مهره
عمودی 4 نصف چیزی -> نیم
عمودی 4 به دست آوردن -> کسب
عمودی 4 قرار دادن -> نهادن
عمودی 5 خرمافروش -> تمار
عمودی 5 جهش ژنتیکی -> موتاسیون
عمودی 6 شعله آتش -> گر
عمودی 6 گفتگوی خودمانی -> گپ
عمودی 6 حمام خودرو -> کارواش
عمودی 6 صدای کلفت -> بم
عمودی 7 مافیای ژاپن -> یاکوزا
عمودی 7 برنج‌فروش -> رزاز
عمودی 7 بله نجار -> اره
عمودی 8 معادل دوازده ماه -> سال
عمودی 8 کلام تعجب خانم‌ها -> وا
عمودی 8 شامل همه می‌شود -> هر
عمودی 8 سگ -> کلب
عمودی 9 غربال -> الک
عمودی 9 دلربا -> جالب
عمودی 9 گدای سمج -> هادوری
عمودی 10 طریق کوتاه -> ره
عمودی 10 سیاه فروش -> فاکتور
عمودی 10 خداوند -> رب
عمودی 10 عدد قهرمانی -> یک
عمودی 11 از شاخه‌های دو و میدانی -> پرشسهگام
عمودی 11 جلگه وسیع -> استپ
عمودی 12 رانندگی در زبان بیگانه -> درایو
عمودی 12 صورت ترکی -> اوز
عمودی 12 مارک کالا -> انگ
عمودی 13 ماهر و استاد -> وارد
عمودی 13 شنبه تازی -> سبت
عمودی 13 تک‌خوان -> سلو
عمودی 13 ناشنوا -> کر
عمودی 14 چروک -> کیس
عمودی 14 جای پردرخت -> کن
عمودی 14 اقیانوس خاموش -> ارام
عمودی 14 ترک دیار -> کوچ
عمودی 15 سردار نامی مشروطیت -> ستارخان
عمودی 15 بریان -> کبابشده