پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 624 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 624 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 624"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 نفیس -> گرانبها
افقی 1 مقصر -> گناهکارمقصر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 جریان باد -> وزشجریان باد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 سوبسید -> یارانه
افقی 2 باهوش و عاقل -> دانا
افقی 3 بویایی -> شم
افقی 3 بدن -> تن
افقی 3 قابلمه بزرگ -> دیگ
افقی 3 محوطه دادگاه -> پارکه
افقی 4 حل نشدنی -> لاینحل
افقی 4 پایگاه اینترنتی -> سایت
افقی 5 فتنه -> اشوب
افقی 5 حرف تردید -> یا
افقی 5 خوی و خلق -> سیرت
افقی 5 چهره و صورت -> رو
افقی 6 شهر بی قانون -> هرت
افقی 6 نومید و دلسرد -> مایوس
افقی 6 زمین آماده کشت -> ایش
افقی 7 حرف آخر -> یا
افقی 7 قسمتی از ترمز -> لنت
افقی 7 در گویش عامیانه مچل کردن است -> سرکاری
افقی 8 نامرد -> بیغیرت
افقی 8 متعلق به چیزی -> وابسته
افقی 9 ظالم -> ستمکار
افقی 9 اسب چاپار -> یام
افقی 9 کشنده بی صدا -> سم
افقی 10 شکستن -> کسر
افقی 10 فگار -> ازرده
افقی 10 برگ برنده -> اتو
افقی 11 گیاه توخالی -> نی
افقی 11 پرده‌در -> هتاک
افقی 11 تولد -> زا
افقی 11 از شهرهای زنجان -> ابهر
افقی 12 از اسماء حسنی -> ودود
افقی 12 کوه کردستان -> دالاهو
افقی 13 نیکوکاران -> ابرار
افقی 13 از انواع ماهی -> شیر
افقی 13 جنس به ظاهر قوی -> نر
افقی 13 نت ششم -> لا
افقی 14 خطاکار -> خاطی
افقی 14 شیک -> خوشپوش
افقی 14 اشاره به نزدیک -> این
افقی 15 شاهی -> ترهتیزک
افقی 15 مزار و مقبره -> ارامگاه
عمودی 1 صدف ماهی -> گوشماهی
عمودی 1 یکجور و هماهنگ -> یکنواخت
عمودی 2 نبرد -> رزم
عمودی 2 می -> شراب
عمودی 2 شماره ماه -> سی
عمودی 2 رخصت -> بار
عمودی 3 با -> اش
عمودی 3 کویر برهنه -> لوت
عمودی 3 درخت تسبیح -> یسر
عمودی 3 گرداب و منجلاب -> ورطه
عمودی 4 پیچ و خم -> تاب
عمودی 4 واژه و کلمه -> لغت
عمودی 4 راهنمایی کردن -> هدایت
عمودی 5 انف -> بینی
عمودی 5 سازنده نقاشی متحرک -> انیماتور
عمودی 6 بخار دهان -> ها
عمودی 6 ساز شاکی -> نی
عمودی 6 پسر انوشیروان -> ترکزاد
عمودی 6 پوست قیمتی -> خز
عمودی 7 انبوهی جمعیت -> اردحام
عمودی 7 فرق سر -> تارک
عمودی 7 ضربه روحی -> شوک
عمودی 8 طایفه -> ایل
عمودی 8 برگ برنده -> اس
عمودی 8 اثر پا -> رد
عمودی 8 دندان ترکی -> دیش
عمودی 9 کر و کور -> گنگ
عمودی 9 کرم گندم -> سیرو
عمودی 9 حشره طولانی -> هزارپا
عمودی 10 عدد منفی -> نه
عمودی 10 پدر چنگیز -> سیوکای
عمودی 10 سراب -> ال
عمودی 10 سخن یاوه -> ور
عمودی 11 از شهرهای اردبیل -> پارساباد
عمودی 11 درس نوشتنی -> انشا
عمودی 12 راهنمایی -> هدایت
عمودی 12 درس کشیدنی -> رسم
عمودی 12 از شهرهای آذربایجان شرقی -> اهر
عمودی 13 مقوای نازک -> کارت
عمودی 13 نشانه -> ایت
عمودی 13 دایی -> ابو
عمودی 13 تخم مرغ انگلیسی -> اگ
عمودی 14 سرب -> انک
عمودی 14 از شهرهای تهران -> ری
عمودی 14 قسمت مرکزی اتم -> هسته
عمودی 14 زمین دور از آب -> لیا
عمودی 15 آذوقه سفر -> راهتوشه
عمودی 15 حشره چوبخوار -> موریانه