پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 625 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 625 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 625"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 فقیر و بی‌بضاعت -> تنگدست
افقی 1 نخستین پادشاه مغول که رسما به دین اسلام روی آورد -> غازانخان
افقی 2 دگرگونی و تغییر -> رفرم
افقی 2 پندار -> خیالپندار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 شهری در سوئیس -> زوریخ
افقی 3 آرزومند -> متوقعآرزومند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 تنها و غریب -> بیکس
افقی 3 تحفه -> کادو
افقی 4 موقع تعجب می‌خورند -> یکه
افقی 4 واحد سطح -> ار
افقی 4 میوه ترش و شیرین -> لیمو
افقی 4 پرهیزگاری -> زهد
افقی 5 سایه -> نش
افقی 5 مبارک -> خجسته
افقی 5 کمک -> یاری
افقی 6 گوشه‌نشینی -> انزوا
افقی 6 جمع شریک -> شرکا
افقی 6 روغن مو -> ژل
افقی 7 در و پنجره به وسیله آن باز و بسته می‌شود -> لولا
افقی 7 هواپیمای مسافری -> ایرباس
افقی 7 کشتی جنگی -> ناو
افقی 8 مقام کلیسایی -> اسقف
افقی 8 جاودانی، ثبات -> بقا
افقی 8 بهره‌مند -> نایل
افقی 9 با آمد آید -> رفت
افقی 9 مبتدی -> اماتور
افقی 9 مهیا و آماده شده -> مجهز
افقی 10 سخن بیهوده -> ور
افقی 10 مرکز فرماندهی -> ستاد
افقی 10 نامی پسرانه -> یاشار
افقی 11 شعری آهنگین که در مراسم سوگواری می‌خوانند -> نوحه
افقی 11 اشاره شده -> مزبور
افقی 11 پشه -> بق
افقی 12 خمیازه -> اسا
افقی 12 وحشت -> هراس
افقی 12 جانشین او -> وی
افقی 12 اشتباه -> سهو
افقی 13 سیاهه -> لیست
افقی 13 سازگاری -> وفاق
افقی 13 شهری در استان فارس -> داراب
افقی 14 از جزایر جنوب ایران -> لاوان
افقی 14 آسایش -> رفاه
افقی 14 تیره شده -> مکدر
افقی 15 نوعی ترشی -> هفتبیجار
افقی 15 شرق شناس -> مستشرق
عمودی 1 معادل پایانه -> ترمینال
عمودی 1 لقب حضرت عیسی -> روحالله
عمودی 2 کشتی حمل بنزین -> نفتکش
عمودی 2 فراوان -> وافر
عمودی 2 مرد شمشیرزن -> سیاف
عمودی 3 جماعت -> گروه
عمودی 3 زمان بی‌آغاز -> الست
عمودی 3 عالم اجسام -> ناسوت
عمودی 4 آزرده، ناراحت -> دمق
عمودی 4 دیفتری -> خناق
عمودی 4 جهت -> سو
عمودی 4 پیچ و شکن -> تاب
عمودی 5 ناتوان -> عاجز
عمودی 5 سوره حمد -> فاتحه
عمودی 5 گیاه توخالی -> نی
عمودی 6 تفاله کنجد -> تخ
عمودی 6 بی‌آبرو -> رسوا
عمودی 6 زیبارو -> ماهرو
عمودی 7 تیر پیکاندار -> یب
عمودی 7 شهری در استان خراسان رضوی -> تایباد
عمودی 7 درخت زینتی -> افرا
عمودی 8 آشوب و مهلکه -> غایله
عمودی 8 دل‌نازکی، لطافت -> رقت
عمودی 8 رهرو -> مسافر
عمودی 9 کار عبث و بیهوده -> الکی
عمودی 9 مرغ حق -> شباویز
عمودی 9 نیمه قامت -> قا
عمودی 10 زن گندمگون -> سمیرا
عمودی 10 گل همیشه بهار -> رابو
عمودی 10 غم -> هم
عمودی 11 زیاده‌جویی -> از
عمودی 11 مایه دارویی که به بدن تزریق می‌شود -> واکسن
عمودی 11 سبزی خوشبو -> شوید
عمودی 12 منقار پرنده -> نوک
عمودی 12 علامت مفعول بی‌واسطه -> را
عمودی 12 احصاییه -> امار
عمودی 12 پیروان یک دین -> امت
عمودی 13 مغازه لوازم خیاطی -> خرازی
عمودی 13 کشوری در قاره سیاه -> نیجر
عمودی 13 یاغی -> سرکش
عمودی 14 فکر -> ایده
عمودی 14 شبنم -> ژاله
عمودی 14 دلیر، جنگاور -> بهادر
عمودی 15 نوعی غذای ایرانی -> نخودپلو
عمودی 15 جلوه ظاهری -> زرقوبرق