پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 628 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 628 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 628"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 مورد نیاز -> مایحتاج
افقی 1 فیلمی از کوین رینولدز -> دنیایاب
افقی 2 قطعه‌ای در دوربین -> عدسی
افقی 2 نوعی معادله ریاضی -> سهمی
افقی 2 از درجات ارشد نظامی -> سپهبد
افقی 3 گلوله خمیر -> نوالهگلوله خمیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 جستجو کردن -> تجسسجستجو کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 شخصیت و ذات -> هویت
افقی 4 پسوند شباهت -> وار
افقی 4 پوستین -> وت
افقی 4 تکرار شده -> مکرر
افقی 4 گردش کودکانه -> ددر
افقی 5 مساوی -> یر
افقی 5 اصطلاحی در فوتبال -> سانتر
افقی 5 مقابل بیگانه -> اشنا
افقی 6 نوشتن -> تحریر
افقی 6 نژادشناس -> نساب
افقی 6 از ماه‌های زمستان -> دی
افقی 7 کوشا و کوشنده -> تخشا
افقی 7 شاه کهن انگلستان -> ادوارد
افقی 7 خالص -> ناب
افقی 8 آش سرکه -> سکبا
افقی 8 جیوه -> ابک
افقی 8 بدبو شدن -> تعفن
افقی 9 خورشید عالمتاب -> هور
افقی 9 بدرفتار و بدخلق -> نامردم
افقی 9 ملخ دریایی -> میگو
افقی 10 آب بینی -> مف
افقی 10 رسم و سنت -> ایین
افقی 10 از بخش‌های خودمختار اسپانیا -> اندلس
افقی 11 سنگ‌تراش -> حجار
افقی 11 نوعی رنگ قرمز -> عنابی
افقی 11 نماد زیبایی طبیعت -> گل
افقی 12 گیاه مقدس زرتشتیان -> هوم
افقی 12 به اتفاق -> باهم
افقی 12 از ضمایر جمع -> ما
افقی 12 ضمیر مفعولی -> مرا
افقی 13 گریه و زاری -> ناله
افقی 13 گریه و نوحه -> نیوه
افقی 13 از عناصر شیمیایی -> بوریم
افقی 14 عزیر و محترم -> گرامی
افقی 14 ترکیب ید با عنصری دیگر -> یدور
افقی 14 شهرنشینی -> تمدن
افقی 15 ماده‌ای در بسته‌بندی و عایق‌کاری -> یونولیت
افقی 15 از مرکبات -> لیموترش
عمودی 1 مقابل مادیات -> معنویات
عمودی 1 هارمونی -> هماهنگی
عمودی 2 دوره‌ها -> ادوار
عمودی 2 ماه گرفتگی -> خسوف
عمودی 2 یار پشتک در ژیمناستیک -> وارو
عمودی 3 سمت چپ -> یسار
عمودی 3 سپاسگزاری -> تشکر
عمودی 3 مزد باربری -> حملان
عمودی 4 ریسمان -> حیل
عمودی 4 ابر -> سحاب
عمودی 4 کدو تنبل -> اج
عمودی 4 مخفف «هم او» -> همو
عمودی 5 فریاد بلند -> هوار
عمودی 5 دندان‌های نیش -> انیاب
عمودی 5 پهلوان -> یل
عمودی 6 حرف نازی‌ها -> اس
عمودی 6 کرم کدو -> تنیا
عمودی 6 کشور آسیایی -> ایران
عمودی 7 طرف و سمت -> جهت
عمودی 7 کنایه از گناه‌کار -> تردامن
عمودی 7 علم ستاره‌شناسی -> هییت
عمودی 8 آتشدان -> مجمر
عمودی 8 پشم شتر -> وبر
عمودی 8 گرز -> عمود
عمودی 9 از وسایل ورزشی -> دیسک
عمودی 9 اصطلاحی در بوکس -> ناکدان
عمودی 9 ترس و بیم -> هول
عمودی 10 کل و همه -> سراسر
عمودی 10 خوابگاه -> منام
عمودی 10 برکت برنج -> ری
عمودی 11 بله انگلیسی -> یس
عمودی 11 دلیری و شجاعت -> رشادت
عمودی 11 ظرف‌های روغن -> دباب
عمودی 12 رشته‌ای در ورزش شمشیربازی -> اپه
عمودی 12 غرور و تکبر -> نب
عمودی 12 معتاد به مواد مخدر -> عملی
عمودی 12 حق ناحق سازمان ملل متحد -> وتو
عمودی 13 حواری خائن -> یهودا
عمودی 13 گرانبها و ارزشمند -> نفیس
عمودی 13 تعمیر و اصلاح هر چیز -> مرمت
عمودی 14 شراره آتش -> ابید
عمودی 14 یک ششم از سهم چیزی -> دانگ
عمودی 14 ماشین شیب‌ساز -> گریدر
عمودی 15 زشت و ناپسند -> بدترکیب
عمودی 15 بلند طبع -> والامنش