پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 639 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 639 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 639"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 اثر تاریخی همدان -> ارامگاهباباطاهر
افقی 2 خاموش -> ساکتخاموش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 وحشت -> هراسوحشت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 پایتخت سوئیس -> برن
افقی 3 کلید -> مفتاح
افقی 3 از یکدیگر پراکنده شدن -> افتراق
افقی 3 داخل -> تو
افقی 4 حرارت دادن -> تف
افقی 4 به رخ کشیدن نیکی‌ها -> منت
افقی 4 حبس تمام عمر -> ابد
افقی 4 از تقسیمات ارتشی -> تیپ
افقی 5 پایتخت نروژ -> اسلو
افقی 5 عمارت -> بنا
افقی 5 از نام‌های دخترانه -> ارزو
افقی 6 اسب ترکی -> ات
افقی 6 دست کم -> لااقل
افقی 6 دانه‌هایی مانند عدس -> بنشن
افقی 7 محلی در مکه -> منا
افقی 7 به همسری برگزیدن کسی -> تزویج
افقی 7 توانگر کند مرد را -> قناعت
افقی 8 جنگ تن به تن -> دویل
افقی 8 فتنه -> شر
افقی 8 درخت زبان گنجشک -> ون
افقی 8 مترسک -> ادمک
افقی 9 نام همینگوی نویسنده وداع با اسلحه -> ارنست
افقی 9 ماده شست و شوی بدن -> تنشوی
افقی 9 دریاچه ترکیه -> وان
افقی 10 از مراحل زراعت بین کاشت و برداشت -> داشت
افقی 10 شرط کرده شده -> مشروط
افقی 10 پذیرفته نشده -> رد
افقی 11 خدای مصریان قدیم -> امون
افقی 11 میدان شمال تهران -> ونک
افقی 11 شهری روی آب -> ونیز
افقی 12 حشره خونخوار -> ساس
افقی 12 رشک -> حسد
افقی 12 مجلس اعیان -> سنا
افقی 12 عضو صورت -> لب
افقی 13 زیر پا مانده -> له
افقی 13 غذای چرب و گوشتی معروف -> بریانی
افقی 13 رامشگر ایرانی دربار خسرو پرویز -> نکیسا
افقی 14 چهارچوب عکس -> قاب
افقی 14 بخشنده -> جواد
افقی 14 حالت گازی آب -> بخار
افقی 15 اولین روزنامه فارسی زبان به حمت او چاپ شد -> میرزاصالحشیرازی
عمودی 1 نام -> اسم
عمودی 1 کتابی از عبدالحسین زرین کوب -> بامداداسلام
عمودی 2 عطوفت و مهربانی -> رافت
عمودی 2 کوره نان پزی -> تنور
عمودی 2 قمر زمین -> ماه
عمودی 3 بسنده کردن -> اکتفا
عمودی 3 رودخانه‌ای در پاکستان -> ایندوس
عمودی 3 فرو رفتگی در بدنه -> قر
عمودی 4 از انجیل‌ها -> متا
عمودی 4 بیماری ریوی -> سل
عمودی 4 زبان -> لسان
عمودی 4 از پرندگان شکاری -> باز
عمودی 5 هجوم‌ها -> حملات
عمودی 5 مخفف آتش -> تش
عمودی 5 آفتاب پرست -> حربا
عمودی 6 سودای ناله -> اه
عمودی 6 دلجویی و لطف -> نوازش
عمودی 6 رنگی روشن -> توسی
عمودی 7 شهر افغانستان -> هرات
عمودی 7 فرو بردن به حلق -> قورت
عمودی 7 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران -> نداجا
عمودی 8 پسوند نساج -> باف
عمودی 8 پاسخ مثبت -> بلی
عمودی 8 چاشنی اصلی غذا -> نمک
عمودی 8 مقابل فاز -> نول
عمودی 9 از تقسیمات کشوری -> استان
عمودی 9 غلیان، شور و هیجان -> جوشش
عمودی 9 جهانگرد -> سیاح
عمودی 10 ساز ابری -> رباب
عمودی 10 واحد ساختمانی بافت عصبی -> نورون
عمودی 10 دشت بی‌پایان -> دش
عمودی 11 مقابل ویران -> اباد
عمودی 11 زدنی بهانه‌گیر -> نق
عمودی 11 کشور فلاسفه -> یونان
عمودی 12 طریقه‌ها -> طرق
عمودی 12 مقابل بیگانه -> اشنا
عمودی 12 درنوردیدن -> طی
عمودی 12 غرور -> کبر
عمودی 13 زمان ناچیز -> ان
عمودی 13 نام اسب زورو -> ترنادو
عمودی 13 همسر عزیز مصر -> زلیخا
عمودی 14 تیغ مطلوب -> تیز
عمودی 14 از شهدای صدر اسلام -> عمار
عمودی 14 کنایه از کم توقع و قانع -> بساز
عمودی 15 بی پرده و صریح -> رکوپوستکنده
عمودی 15 بله -> اری