پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 640 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 640 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 640"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 بازیگر فرانسوی آفتاب سرخ -> الندلون
افقی 1 انواع توتون و تنباکو برای دود کردن -> دخانیات
افقی 2 قالی یا گلیم یا بساطی دیگر که در آستانه‌های در افکنند -> تودری
افقی 2 نوازنده عهد خسروپرویز -> باربد
افقی 2 دشمنی -> کیندشمنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 خودروی ده نفره -> ونخودروی ده نفره در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 رنگ -> لون
افقی 3 خورشید عالمتاب -> هور
افقی 3 سعی و تلاش -> کوشش
افقی 4 مادر وطن -> مام
افقی 4 زرنگ و باهوش -> ناقلا
افقی 4 ایالتی در پاکستان -> پنجاب
افقی 5 شهری در استان اصفهان -> خورزوق
افقی 5 یار خل -> چل
افقی 5 اتومبیل آلمانی -> بنز
افقی 6 سمت چپ -> یسار
افقی 6 صحرایی در آفریقا -> کالاهاری
افقی 7 سوره شب -> لیل
افقی 7 ویتامین انعقاد خون -> کا
افقی 7 محل درس آموختن -> مدرسه
افقی 7 نگهبان گله -> سگ
افقی 8 تریاکی -> افیونی
افقی 8 سور و ضیافت -> مهمانی
افقی 9 کلمه تصغیر -> که
افقی 9 جاهل و بی خرد -> نادان
افقی 9 عضو رونده -> پا
افقی 9 جوهر مرد -> کار
افقی 10 شهری در استان سیستان و بلوچستان -> ایرانشهر
افقی 10 فراموشکار -> ناسی
افقی 11 سنگ انداختن -> رمی
افقی 11 زمینه و موضوع -> تم
افقی 11 انتحار -> خودکشی
افقی 12 اسب خسرو پرویز -> شبدیز
افقی 12 بافنده و نساج -> جولاه
افقی 12 از وسایل بازی در پارک -> تاب
افقی 13 نهی کننده -> ناهی
افقی 13 پرنده سعادت -> هما
افقی 13 از گناهان کبیره -> زنا
افقی 13 میان و وسط -> لا
افقی 14 مادر ترکی -> انا
افقی 14 حادثه -> ماجرا
افقی 14 صفرا -> زرداب
افقی 15 عنصر شیمیایی از خانواده شبه فلزها -> سیلیسیم
افقی 15 چهره‌ای زیبا دارد -> ماهسیما
عمودی 1 خودرو و ماشین -> اتومبیل
عمودی 1 دارای مدرک لیسانس -> کارشناس
عمودی 2 ماه‌نورد روسی -> لونا
عمودی 2 بالاتر از آن رنگی نیست -> سیاه
عمودی 2 بنیادها -> مبانی
عمودی 3 چوب خوشبو -> ند
عمودی 3 ناسازگار -> مخالف
عمودی 3 کمال مطلوب -> ایدهال
عمودی 4 مته برقی -> درل
عمودی 4 زدنی پرچانه‌ها -> ور
عمودی 4 تازه ترکی -> ینی
عمودی 4 حرف دهن کجی -> یی
عمودی 5 نوعی کالباس -> لیونر
عمودی 5 از سنگ‌های سخت بلوری -> کوارتز
عمودی 5 فلز رسانا -> مس
عمودی 6 لاغر و نحیف -> نازکاندام
عمودی 6 جوابش هوی است -> های
عمودی 7 غرور و تکبر -> نب
عمودی 7 نیروها -> قوا
عمودی 7 هذیان بیمار -> یان
عمودی 7 گیوه -> جمجم
عمودی 8 نویسنده -> اهلقلم
عمودی 8 جویدن دوباره غذای معده در حیوانات -> نشخوار
عمودی 9 حاجت -> دروا
عمودی 9 اشرف مخلوقات -> ادم
عمودی 9 ترس و بیم -> هول
عمودی 9 مادر عرب -> ام
عمودی 10 آگاهی و اطلاع -> خبر
عمودی 10 معادل فارسی گریمور -> چهرهپرداز
عمودی 11 نام ترکی -> اد
عمودی 11 قسمت اعظم خون را تشکیل می‌دهد -> پلاسما
عمودی 11 خمیازه -> کهنزه
عمودی 12 بخیه درشت -> کن
عمودی 12 از بند رسته -> رها
عمودی 12 سایه‌گاه -> نش
عمودی 12 رود مرزی -> ارس
عمودی 13 به قدر یک وجب -> یکوجبی
عمودی 13 گزند رساندن -> نکایت
عمودی 13 از ماه‌های زمستان -> دی
عمودی 14 از ضمایر جمع -> ایشان
عمودی 14 سیاستمدار -> سیاس
عمودی 14 دردها -> الام
عمودی 15 اثری از خسرو معتصد -> تنشبزرگ
عمودی 15 نوعی انگور با دانه‌های درشت و دراز -> ریشبابا