پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 641 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 641 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 641"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از مهمترین کتاب‌های ایوان تورگنیف -> فاوست
افقی 1 لباسی برای روحانیان -> لباده
افقی 1 دمای بالای بدن -> تبدمای بالای بدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 عالم طبیعت -> ناسوتعالم طبیعت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 بی‌ادبی کردن -> اسایه
افقی 3 طفیلی -> انگل
افقی 3 درخت جوان نورسته -> نهال
افقی 3 باهوشی -> درایت
افقی 4 کلاه فرنگی -> هت
افقی 4 یک خودمانی -> یه
افقی 4 هوس زن باردار -> ویار
افقی 4 کسی که خبر خوش می‌دهد -> بشیر
افقی 5 کرشمه -> ناز
افقی 5 انسان طغیانگر از فرامین -> مارد
افقی 5 سحر -> جادو
افقی 6 آهو و غزال -> جیران
افقی 6 مرغ بیگانه -> هن
افقی 6 چهره -> رخ
افقی 7 شمیم -> رایحه
افقی 7 تصاویر کمدی -> کمیک
افقی 7 اثر چربی -> لک
افقی 8 سمک -> ماهی
افقی 8 ماه هفتم از تقویم سریانی -> نیسان
افقی 8 فالگیر -> رمال
افقی 9 بعضی‌ها در می‌آورند -> لج
افقی 9 جسد -> جنازه
افقی 9 عمل خیلی زشت -> شنیع
افقی 10 قبول نشده -> رد
افقی 10 محل عبور -> ممر
افقی 10 هدیه دادن -> اهدا
افقی 11 زعیم -> امام
افقی 11 درشکه -> گاری
افقی 11 پرستار بچه -> لله
افقی 12 ابداع کننده -> مبدع
افقی 12 سرشته شده -> عجین
افقی 12 صدای کلفت -> بم
افقی 12 فلز سرخ -> مس
افقی 13 تسلط داشتن -> اشراف
افقی 13 همدم -> انیس
افقی 13 دشتی پهناور و مرتفع -> فلات
افقی 14 مننژیت -> سرسام
افقی 14 غذای مجردی -> نیمرو
افقی 15 هزار کیلو -> تن
افقی 15 سود -> فایده
افقی 15 دامپزشک -> بیطار
عمودی 1 روحانی مصری -> کاهن
عمودی 1 مورچه تازی -> نمل
عمودی 1 ودیعه -> امانت
عمودی 2 برچسب زدن به کسی -> نتاج
عمودی 2 مزد و پاداش -> اجر
عمودی 2 پنج ترکی -> بش
عمودی 3 حکمران -> انگ
عمودی 3 سوغات کرمان -> زیره
عمودی 3 قاضی -> دادرس
عمودی 4 مسابقه اتومبیل‌رانی -> والی
عمودی 4 مرسوم -> رایج
عمودی 4 دانش‌ها -> معارف
عمودی 5 از چاشنی‌های غذا -> سس
عمودی 5 پرنده خوشبختی -> همای
عمودی 5 زنان قرآنی -> نسا
عمودی 5 شهری در استان فارس -> فسا
عمودی 6 آتشدان حمام -> تون
عمودی 6 خمیدگی -> انحنا
عمودی 6 حرف همراهی عرب -> مع
عمودی 6 از حروف ندا -> ای
عمودی 7 بی‌باکی و جسارت -> تهور
عمودی 7 هیمه -> هیزم
عمودی 7 از حالات ماده -> جامد
عمودی 8 طرح اولیه -> ایده
عمودی 8 ترس‌آور و مهیب -> سهمگین
عمودی 9 فوق -> بالا
عمودی 9 شهر نیروگاهی مازندران -> نکا
عمودی 9 شلوار جنگی -> رانین
عمودی 10 پایه و بنیان -> اس
عمودی 10 صف و ردیف -> رج
عمودی 10 روش اخلاقی -> منش
عمودی 10 میوه خوشبو -> سیب
عمودی 11 صدای بلند -> داد
عمودی 11 شیمی کربن -> الی
عمودی 11 جانشین -> نایب
عمودی 11 نت سوم -> می
عمودی 12 پیشوای دینی موبد موبدان -> هیربد
عمودی 12 زشت و بد منظر -> کریه
عمودی 12 از حد گذشته -> مفرط
عمودی 13 خط خوردگی منظم -> هاشور
عمودی 13 متوسط نمرات -> معدل
عمودی 13 بیرق -> لوا
عمودی 14 حرف دهن کجی -> یی
عمودی 14 جای بی‌هوا -> خلا
عمودی 14 سیب ترکی -> الما
عمودی 15 رجحان -> برتری
عمودی 15 سگ عرب -> کلب
عمودی 15 نهاد مرکزی -> هسته