پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 643 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 643 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 643"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 دزد -> سارقدزد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 کشوری در امریکای جنوبی -> برزیلکشوری در امریکای جنوبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 ایستاده و قائم -> برپا
افقی 2 دور ریختنی و به کار نیامدنی -> بیفایده
افقی 2 از انواع شاهین -> بالابان
افقی 3 دریا -> یم
افقی 3 کلمه‌ای به نشانه تعجب و حیرت ->
افقی 3 پرده نیلگون -> وی
افقی 3 رفوزگی -> اسمان
افقی 4 دو طرف دهان زیر گونه‌ها -> لپ
افقی 4 مقدمه‌چینی -> تمهید
افقی 4 سرخ کم رنگ -> ال
افقی 4 نوبت بازی -> داو
افقی 5 انجام دادن -> ادا
افقی 5 ورزش ذهنی -> یوگا
افقی 5 گیاهی از تیره سوسنی‌ها با گل‌های زیبا و معطر -> همیشک
افقی 6 یکی از زیباترین شهرهای لرستان -> الشتر
افقی 6 سبیل -> شارب
افقی 6 گوش‌دهنده -> شنوا
افقی 7 الهه خورشید -> را
افقی 7 از غزوه‌های پیامبر اسلام -> احد
افقی 7 روزی دهنده -> رزاق
افقی 7 ماده بیهوشی -> اتر
افقی 8 از داروهای طبی -> برموردوسدیم
افقی 9 شش -> ریه
افقی 9 نوعی بازی -> ترنا
افقی 9 مردمک چشم -> کیک
افقی 9 افزونی -> ری
افقی 10 بصیر -> وارد
افقی 10 هستی -> وجود
افقی 10 واگیری بیماری -> سرایت
افقی 11 مواد مذاب آتشفشانی -> گدازه
افقی 11 عرصه بوکس -> رینگ
افقی 11 از عناصر اربعه -> اتش
افقی 12 ایتالیای باستان -> روم
افقی 12 قورباغه درختی -> وک
افقی 12 وزارتخانه -> دیوان
افقی 12 صدای کلفت -> بم
افقی 13 عدد ورزشی -> اا
افقی 13 زیردست -> مریوس
افقی 13 دروازه -> گل
افقی 13 نام ترکی ->
افقی 14 مرکز سیرالئون -> فریتاون
افقی 14 مطیع -> فرمانبر
افقی 15 پیروان دین حضرت موسی -> یهود
افقی 15 پشت سر هم -> یکبند
افقی 15 سنگین -> گران
عمودی 1 شارب -> سبیل
عمودی 1 پرتونگاری مفصل -> ارتروگرافی
عمودی 2 آهوی آفریقا -> ایمپالا
عمودی 2 مراسمی که به خاطر شخص یا رویدادی برگزار شود -> یادواره
عمودی 3 سکوی بالا -> رف
عمودی 3 خودآرایی ->
عمودی 3 مریخ -> دش
عمودی 3 ضمیر بیگانه -> بهرام
عمودی 4 هنوز قاچ نشده -> قا
عمودی 4 قوم مغول -> تاتار
عمودی 4 سد ایرانی -> دز
عمودی 4 اسلوب -> متد
عمودی 5 روز عرب -> یوم
عمودی 5 شفقت و مهربانی -> رحمت
عمودی 5 هلهله شادی -> هورا
عمودی 6 بارز -> بدیهی
عمودی 6 ریاکار -> دورو
عمودی 6 میوه کرک‌دار -> کیوی
عمودی 7 طریق کوتاه -> ره
عمودی 7 شهر شمالی -> یوش
عمودی 7 تفنگدار سواره -> رنجر
عمودی 7 میدانی در تهران -> ونک
عمودی 8 هافبک دفاعی سابق تیم ملی هلند -> ادگارداویدس
عمودی 9 خشک شدن -> یبس
عمودی 9 آرمان -> ارزو
عمودی 9 فرومایه -> دنی
عمودی 9 هنر، ترفند -> فن
عمودی 10 نوعی شتر -> لاما
عمودی 10 ایالت جدایی طلب اسپانیا -> باسک
عمودی 10 عنصر کبریت -> گوگرد
عمودی 11 عضو گوش -> لاله
عمودی 11 پاک و منزه -> قدیس
عمودی 11 از حروف مقطعه قرآن -> الم
عمودی 12 درخت هندی -> بان
عمودی 12 نوعی رنگ مو -> مش
عمودی 12 اسب اصیل -> یکران
عمودی 12 گندم -> اگ
عمودی 13 خرمای پخته -> رب
عمودی 13 یکی از قطعات خودرو -> دینام
عمودی 13 همراه آشغال -> ات
عمودی 13 متضاد ماده ->
عمودی 14 چتر نجات -> پاراشوت
عمودی 14 گونه‌ای انگور درشت دانه و پرآب -> ریشبابا
عمودی 15 التهاب پرده داخلی قلب -> اندوکاردیت
عمودی 15 جدید -> مدرن