پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 646 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 646 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 646"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 سرمایه -> راسالمالسرمایه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 گوسفند استرالیایی -> مرینوس
افقی 2 سنگواره -> فسیلسنگواره در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 زیبایی -> جمال
افقی 2 نام هفتمین نیای زرتشت -> ارهدس
افقی 3 ضمیر دوم شخص مفرد -> تو
افقی 3 محلی که آب رودخانه وارد دریا می‌شود -> مصب
افقی 3 کابین عروس -> مهریه
افقی 3 حرف نازی‌ها -> اس
افقی 4 ضعف و سستی -> وهن
افقی 4 زانوی در -> لولا
افقی 4 حرف استثنا -> جز
افقی 4 شکلک -> ادا
افقی 5 چنان که به نظر می‌آید -> ظاهرا
افقی 5 انس گرفته -> مانوس
افقی 6 همیشه معذور است -> مامور
افقی 6 دست مالیدن -> لمس
افقی 6 کمک رسان -> یاررس
افقی 7 ساز ضربی -> دف
افقی 7 یگانه -> احد
افقی 7 چین و چروک پوست -> یرا
افقی 7 عقیم و یائس -> نازا
افقی 8 باران اندک -> رش
افقی 8 طرز ساختمان چیزی -> مکانیسم
افقی 8 شهر بی‌دفاع -> رم
افقی 9 تجملی -> لوکس
افقی 9 ننر و از خودراضی -> لوس
افقی 9 آزمون کوتاه -> تست
افقی 9 مکان -> جا
افقی 10 انتخاب کردن -> گزینش
افقی 10 اثر چربی -> لکه
افقی 10 جعبه حمل جنازه -> تابوت
افقی 11 ساختمان‌سازی -> بنایی
افقی 11 پایتخت لیختن اشتاین -> وادوز
افقی 12 بالاپوش بلند قدیمی -> ردا
افقی 12 چهره -> خد
افقی 12 حریص -> مولع
افقی 12 شهری در آلمان -> کلن
افقی 13 مساوی -> یر
افقی 13 وسیله‌ای برای حمل لوازم یدکی -> یدککش
افقی 13 گوسفند ماده -> میش
افقی 13 از غذاهای ایرانی -> اش
افقی 14 از درختان جنگلی -> توسکا
افقی 14 جمع رقیب -> رقبا
افقی 14 خدای ما -> ربنا
افقی 15 جیره و مقرری -> مستمری
افقی 15 آبشاری در نروژ -> تیسترنگن
عمودی 1 مراوده -> رفتوامد
عمودی 1 مبحثی در ریاضی -> لگاریتم
عمودی 2 الگو و نمونه -> اسوه
عمودی 2 روشن کننده -> افروز
عمودی 2 جمع درس -> دروس
عمودی 3 بله ایتالیایی -> سی
عمودی 3 ترتیب و آراستگی -> نظم
عمودی 3 صبور و بردبار -> شکیبا
عمودی 3 واحد بازی تنیس -> ست
عمودی 4 درد و رنج -> الم
عمودی 4 نغمه و بانگ -> اوا
عمودی 4 آداب و رسوم -> سنن
عمودی 4 در مرتبه نخست -> یکم
عمودی 5 در اعیاد متداول است -> صلهرحم
عمودی 5 دروغ باورنکردنی -> شاخدار
عمودی 6 ناچار -> مجبور
عمودی 6 ستون کشتی -> دکل
عمودی 6 وسیله احتیاطی اضافی -> یدک
عمودی 7 رئیس جیمز باند -> ام
عمودی 7 زباندار بی‌زبان -> لال
عمودی 7 بهتر و شایسته‌تر -> اولی
عمودی 7 ناشنوا -> کر
عمودی 8 شتر بی‌کوهان -> لاما
عمودی 8 پایتخت روسیه سفید -> مینسک
عمودی 8 زحمت -> مشقت
عمودی 9 زیر پا مانده -> له
عمودی 9 واگیر -> مسری
عمودی 9 کابوس خانم خانه‌دار -> هوو
عمودی 9 حرف نداری -> بی
عمودی 10 امیدواری -> رجا
عمودی 10 از افعال ربطی -> است
عمودی 10 از سنگ‌های قیمتی -> الماس
عمودی 11 مشاوره -> رایزنی
عمودی 11 درخواست شده -> مستدعی
عمودی 12 یار مشهدی -> یره
عمودی 12 وسیله‌ای در حمام -> وان
عمودی 12 قدرت و توان -> تاو
عمودی 12 جرقه آتش -> شرر
عمودی 13 جواب سربالا -> نه
عمودی 13 رازها -> اسرار
عمودی 13 آرایش در قدیم -> بزک
عمودی 13 ریشه -> بن
عمودی 14 دوستی و محبت -> وداد
عمودی 14 جنگاور -> رزمجو
عمودی 14 کاشف اتر -> لانگ
عمودی 15 نوعی سس غذا -> سسسالسا
عمودی 15 مأمور اطفائیه -> اتشنشان