پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 648 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 648 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 648"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 خیمه بزرگ -> سراپرده
افقی 1 اسفنج -> ابرمرده
افقی 2 متد -> روش
افقی 2 ایستادگی کردن -> مقاومت
افقی 2 دور گردیدن -> طواف
افقی 3 حرص -> از
افقی 3 لنگه بار -> تالنگه بار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 عدد حمام -> وانعدد حمام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 سپرده و ودیعه -> امانت
افقی 4 تف -> ابدهان
افقی 4 جناح راست -> یمین
افقی 5 گردنکش و ستمکار -> جابر
افقی 5 ضمیر اشاره -> ان
افقی 5 بالش کوچک -> کوسن
افقی 5 چهار من تبریزی -> ری
افقی 6 زادگاه حضرت ابراهیم -> اور
افقی 6 ودیعه -> امانت
افقی 6 پرنده‌ای با گوشت لذیذ -> کبک
افقی 7 بالا آمدن آب دریا -> مد
افقی 7 حرف استثنا -> الا
افقی 7 دلتنگ و پژمرده -> افسرده
افقی 8 از شهرهای گیلان -> استارا
افقی 8 هر چیز عزیز و بی‌مثل -> یکدانه
افقی 9 پی بردن به امری -> دریافت
افقی 9 قرض -> وام
افقی 9 دست مالیدن -> مس
افقی 10 خشت پخته -> اجر
افقی 10 بیماری سر و صدا -> سرسام
افقی 10 شبانگاه -> مسا
افقی 11 توان آخر -> نا
افقی 11 نشانه‌ها -> ایات
افقی 11 شهر فراری -> رم
افقی 11 تاریخ‌نگار -> مورخ
افقی 12 شکر متبلور -> نبات
افقی 12 جنون مردم‌آزاری -> سادیسم
افقی 13 پیش‌نویس -> مسوده
افقی 13 سر بی مو -> تاس
افقی 13 آب‌بند -> سد
افقی 13 قلیل -> کم
افقی 14 میوه کال -> نارس
افقی 14 روغن صنعتی -> وازلین
افقی 14 جایز -> روا
افقی 15 امین -> درستکار
افقی 15 ترسیدن -> هراسیدن
عمودی 1 عاقبت و آخر کار -> سرانجام
عمودی 1 عالم و حکیم -> دانشمند
عمودی 2 زمان فعالیت -> روز
عمودی 2 دوستداران -> اودا
عمودی 2 مکان -> جا
عمودی 2 پرنده آش سرد کن -> سار
عمودی 3 غذای بیمار -> اش
عمودی 3 توده بخار متراکم -> ابر
عمودی 3 سرشوی گیاهی -> سدر
عمودی 3 نهال نازک -> نورس
عمودی 4 درخت افکن -> تبر
عمودی 4 ماده بیهوشی -> اتر
عمودی 4 وضو -> ابدست
عمودی 5 خاکستر -> رماد
عمودی 5 نفت -> طلایسیاه
عمودی 6 از غصه مردن -> دق
عمودی 6 علامت جمع فارسی -> ها
عمودی 6 از کوه‌های مهم کشور -> ارارات
عمودی 6 حرف تعجب -> وا
عمودی 7 پایتخت کوبا -> هاوانا
عمودی 7 نوعی چاپ -> افست
عمودی 7 ساز تیره -> تار
عمودی 8 حمام تک نفری -> وان
عمودی 8 ضمیر جمع -> ما
عمودی 8 لنگه بار -> تا
عمودی 8 هر یک از آلات موسیقی -> ساز
عمودی 9 بی‌خطر -> امن
عمودی 9 بسنده -> کافی
عمودی 9 نامه‌نگاری -> مراسله
عمودی 10 صنم -> بت
عمودی 10 نهاد فرهنگی سازمان ملل -> یونسکو
عمودی 10 کشیدن -> مد
عمودی 10 زمین ترکی -> یر
عمودی 11 پایتخت هلند -> امستردام
عمودی 11 بخشی از اوستا -> یسنا
عمودی 12 آسوده خاطر -> مطمین
عمودی 12 تله -> دام
عمودی 12 ریسمان محکم -> مسد
عمودی 13 روح -> روان
عمودی 13 قدیم و دیرینه -> کهن
عمودی 13 مظهر نرمی -> موم
عمودی 13 پسر رشتی -> ری
عمودی 14 رتبه‌بندی کاراته -> دان
عمودی 14 چاشنی غذا -> رب
عمودی 14 شریک زندگی -> همسر
عمودی 14 خوراک زمین زراعی -> کود
عمودی 15 از اثرهای معروف نظامی گنجوی -> هفتپیکر
عمودی 15 عمارت و بنا -> ساختمان