پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 660 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 660 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 660"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 پس انداز کردن -> اندوختن
افقی 1 پیشکش -> سلامانهپیشکش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 جهش به جلو -> خیز
افقی 2 اقدام کردن به کاری -> مبادرت
افقی 2 آرام و آهسته -> یواش
افقی 3 نفی تازی -> لا
افقی 3 قلم درشت -> نیقلم درشت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 دورویی -> ریا
افقی 3 از انواع کفپوش -> پارکت
افقی 4 از شهرهای چهارمهال و بختیاری -> فارسان
افقی 4 پرنده وحشی حلال گوشت -> درنا
افقی 5 جامه -> لباس
افقی 5 مزه دهان جمع کن -> گس
افقی 5 از جزایر بزرگ جهان -> جاوه
افقی 5 نت دوم -> ره
افقی 6 بیماری پوستی -> گال
افقی 6 سودا -> تجارت
افقی 6 سلاح زنبور -> نیش
افقی 7 از شهرهای تهران -> ری
افقی 7 گوش -> اذن
افقی 7 نامه‌نگاری -> مراسله
افقی 8 غیر ایرانی -> انیران
افقی 8 کالانما -> ویترین
افقی 9 اجداد -> نیاکان
افقی 9 خاطر و اندیشه -> یاد
افقی 9 مادر عرب -> ام
افقی 10 پدر حضرت ابراهیم -> ازر
افقی 10 آتش برافروخته -> نایره
افقی 10 زهرآگین -> سمی
افقی 11 نقش هنرپیشه -> رل
افقی 11 فتنه -> اشوب
افقی 11 لحظه کوتاه -> ان
افقی 11 بحر -> دریا
افقی 12 زمین خشک و بایر -> موات
افقی 12 از ترکیبات خون -> پلاسما
افقی 13 رقم -> شماره
افقی 13 جیران -> اهو
افقی 13 حرف نگفتنی -> سر
افقی 13 واحد تنیس -> ست
افقی 14 داخل شدن -> ورود
افقی 14 التهاب پرده بینی -> مننژیت
افقی 14 جمله قرآنی -> ایه
افقی 15 اقتدار -> توانایی
افقی 15 پایتخت کنیا -> نایروبی
عمودی 1 برهم زننده نظم -> اخلالگر
عمودی 1 چتر نجات -> پاراشوت
عمودی 2 جد و پدربزرگ -> نیا
عمودی 2 ضروری -> بایا
عمودی 2 لغزیدن پا -> زل
عمودی 2 شهری در خراسان قدیم -> مرو
عمودی 3 از رودهای مهم ایران -> دز
عمودی 3 واحد فروش گردو -> فال
عمودی 3 لوس -> ننر
عمودی 3 پناهگاه -> ماوا
عمودی 4 مردم -> ناس
عمودی 4 خرس ترکی -> ایی
عمودی 4 اتیان -> اوردن
عمودی 5 مخلوط آب و آرد -> خمیر
عمودی 5 نام یکی از هفت آتشکده معروف پارسیان -> اذرانشاه
عمودی 6 حرارت بدن -> تب
عمودی 6 حیوان وفادار -> سگ
عمودی 6 ضربه فنی بوکس -> ناکاوت
عمودی 6 شراب -> می
عمودی 7 کج و خمیده -> ناراست
عمودی 7 جانشین -> نایب
عمودی 7 زود و فوری -> انی
عمودی 8 شریعت -> دین
عمودی 8 جام معروف -> جم
عمودی 8 جنس به ظاهر قوی -> نر
عمودی 8 عریض و گسترده -> پهن
عمودی 9 خانه بزرگ -> سرا
عمودی 9 همراه خاک‌انداز -> جارو
عمودی 9 شورگن -> هالوژن
عمودی 10 لنگه در -> لت
عمودی 10 منال -> دارایی
عمودی 10 توان آخر -> نا
عمودی 10 حرف تردید -> یا
عمودی 11 یکی از مذاهب دین مسیح -> پروتستان
عمودی 11 اهمال -> سستی
عمودی 12 از شهرهای آذربایجان شرقی -> میانه
عمودی 12 لقب اشراف انگلیسی -> لرد
عمودی 12 به رو خوابیده -> دمر
عمودی 13 قلعه و حصار -> اورا
عمودی 13 بازداشتن -> نهی
عمودی 13 حجره -> سرا
عمودی 13 ضمیر غایب -> او
عمودی 14 پسوند آلودگی -> ناک
عمودی 14 برکت برنج -> ری
عمودی 14 پرآوازه -> نامی
عمودی 14 میوه جاذبه -> سیب
عمودی 15 کاخی در اصفهان -> هشتبهشت
عمودی 15 مجوف -> میانتهی