پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 664 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 664 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 664"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 دلیل آوردن -> استدلالدلیل آوردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 دورترین چاه از مظهر قنات -> مادرچاه
افقی 2 بندری در کشور سوئد -> مالموبندری در کشور سوئد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 گیره جراحی -> پنس
افقی 2 گوناگون -> مختلف
افقی 3 سرخ کم رنگ -> ال
افقی 3 به جز -> الا
افقی 3 عشایر -> ایلات
افقی 3 علامت مصدر جعلی -> یت
افقی 4 بوی خوب زیر شکم آهو -> مشک
افقی 4 نوعی پخت تخم مرغ -> ابپز
افقی 4 مساوی -> یر
افقی 4 موسیقی‌دان آلمانی -> باخ
افقی 5 گرمابه -> حمام
افقی 5 هم دست شدن -> شراکت
افقی 5 بزدل و کم‌جرأت -> ترسو
افقی 6 بنا و عمارت -> ساختمان
افقی 6 دریای مرزی ایتالیا -> لیگوریا
افقی 7 یکی از دو جنس -> نر
افقی 7 نیشتر -> ادر
افقی 7 آباد کننده -> عامر
افقی 7 آداب و رسوم -> سنن
افقی 8 زمان دور -> بعد
افقی 8 جایگاه مروارید -> صدف
افقی 8 آینده -> اتی
افقی 9 پرستار کودک که زن باشد -> دده
افقی 9 آوردن دو یا چند کلمه که در لفظ یکی و در معنی مختلف باشند -> جناس
افقی 9 امت‌ها -> امم
افقی 9 کجاست -> کو
افقی 10 مرحوم و آمرزیده -> شادروان
افقی 10 محل تعلیم هنر -> هنرستان
افقی 11 ارتباط -> تماس
افقی 11 سزاوار نفرین -> لعنتی
افقی 11 الکترود متصل به قطب منفی -> کاتد
افقی 12 مدرک -> سند
افقی 12 رمق آخر -> نا
افقی 12 عظمت و هیبت -> شکوه
افقی 12 گل ته حوض -> لای
افقی 13 تاخت اسب -> تگ
افقی 13 نوعی چوب قیمتی -> ابنوس
افقی 13 خوابیدن -> نوم
افقی 13 چوب خوشبو -> ند
افقی 14 نام سریانی امام علی -> ایلیا
افقی 14 حرف دوم یونانی -> بتا
افقی 14 بخشندگان -> اسخیا
افقی 15 شهری در استان کرمان -> نرماشیر
افقی 15 فرودگاهی در تهران -> مهراباد
عمودی 1 پیشوای دوم شیعیان -> امامحسن
عمودی 1 از شهرهای استان بوشهر -> دشتستان
عمودی 2 تقویم -> سالشمار
عمودی 2 باعث گرفتاری و ماندگی -> دامنگیر
عمودی 3 پشته خاک -> تل
عمودی 3 قصر -> کاخ
عمودی 3 بهترین آفریده -> بهداد
عمودی 3 تکیه دادن -> لم
عمودی 4 میزان سردی یا گرمی -> دما
عمودی 4 جنس و کالا -> متاع
عمودی 4 خاک سفالگری -> رس
عمودی 4 از کلمات سؤالی -> ایا
عمودی 5 زانوی در -> لولا
عمودی 5 کمک خواه -> مددجو
عمودی 5 قبرکن -> نباش
عمودی 6 از مظاهر زیبایی طبیعت -> ابشار
عمودی 6 در حال شیون و زاری -> نالان
عمودی 7 گونه صورت -> لپ
عمودی 7 ستاره پروین -> پرن
عمودی 7 خالق -> صانع
عمودی 7 پشت شتر -> وبر
عمودی 8 عقیم و یائس -> نازا
عمودی 8 از حبوبات -> عدس
عمودی 8 جلسه -> نشست
عمودی 9 از جنس فلز بادیه -> مسی
عمودی 9 نماد سردرگمی -> کلاف
عمودی 9 پرده‌دری -> هتک
عمودی 9 رئیس جیمز باند -> ام
عمودی 10 از عناصر شیمیایی با عدد اتمی سه -> لیتیم
عمودی 10 یونی که بار منفی دارد -> انیون
عمودی 11 از روزگار در می‌آورند -> دمار
عمودی 11 دستور زبان انگلیسی -> گرامر
عمودی 11 فریاد بلند -> هوار
عمودی 12 لباس -> رخت
عمودی 12 ضمیر دوم شخص مفرد -> تو
عمودی 12 چنگ زدن و محکم گرفتن -> تمسک
عمودی 12 شبانگاه -> مسا
عمودی 13 گفتگوی اینترنتی -> چت
عمودی 13 کنترل و بازدید دوباره -> بررسی
عمودی 13 ظرف مسی -> تال
عمودی 13 خوب مختصر -> خب
عمودی 14 خاندان پیامبر اسلام -> الیاسین
عمودی 14 از شهرهای ایتالیا -> کاتانیا
عمودی 15 رستم از آن گذشت -> هفتخوان
عمودی 15 بخشی از اوستا -> وندیداد