پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 673 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 673 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 673"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 بازیگر جدایی نادر از سیمین -> لیلاحاتمی
افقی 1 مزه -> چاشنیمزه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 جودوی چینی -> ووشوجودوی چینی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 از جزایر جنوبی -> لارک
افقی 2 وسیله نقلیه آبی -> شناور
افقی 3 منکر شدن و باور نداشتن -> انکار
افقی 3 ریز نمرات -> بارم
افقی 3 شهر پشمک -> یزد
افقی 4 ناتوان -> زار
افقی 4 غذای نذری -> اش
افقی 4 توبه پذیرنده و بخشاینده گناه -> تواب
افقی 4 ظاهر عمارت -> نما
افقی 5 خودم -> من
افقی 5 جای پیش‌نماز -> محراب
افقی 5 مژده -> نوید
افقی 6 عابد گوشه‌نشین -> معتکف
افقی 6 گیرنده خانگی -> انتن
افقی 6 ستون بدن -> پا
افقی 7 خواب کودکانه -> لالا
افقی 7 حرص و طمع -> ازمندی
افقی 7 پول قدیمی -> درم
افقی 8 برخورد با اتومبیل -> تصادف
افقی 8 از درختان جنگلی -> الش
افقی 8 قنات -> کاریز
افقی 9 گرداگرد -> حول
افقی 9 کاری مهم در زراعت -> ابیاری
افقی 9 عقیم -> نازا
افقی 10 فرمان اتومبیل -> رل
افقی 10 بذل -> بخشش
افقی 10 احترام کردن، بزرگ داشتن -> اکرام
افقی 11 شکافته و جدا شده -> مشتق
افقی 11 سنگ‌ها -> احجار
افقی 11 کوچک -> که
افقی 12 اهلی -> رام
افقی 12 سروش، ندا دهنده -> هاتف
افقی 12 برگ برنده -> اس
افقی 12 شاعر غزلسرای انگلیسی -> شلی
افقی 13 نوعی پوشاک گشاد بی‌آستین -> شنل
افقی 13 ایالت جدایی طلب اسپانیا -> باسک
افقی 13 شرح دادن -> تشریح
افقی 14 آزمایش -> اروند
افقی 14 کلام درویش -> یاهو
افقی 14 مقابل تندی و سرعت -> کندی
افقی 15 جمع فعل -> افعال
افقی 15 بخشی از فعالیت بومگردی که مربوط به مشاهده و بررسی پرندگان در طبیعت می‌شود -> پرندهنگری
عمودی 1 نوشت‌افزار -> لوازمالتحریر
عمودی 1 یازده -> اا
عمودی 2 کشور فلاسفه -> یونان
عمودی 2 مقابل فروع -> اصول
عمودی 2 شریف‌تر -> اشرف
عمودی 3 قشون و سپاه -> لشکر
عمودی 3 اندوه -> ملال
عمودی 3 منع شده -> ممنوع
عمودی 4 مخفف آواز -> اوا
عمودی 4 از اصول دین اسلام -> معاد
عمودی 4 یار خوش -> بش
عمودی 4 رودی در روسیه -> لنا
عمودی 5 آسوده، آسان -> راحت
عمودی 5 پرنده کوکو -> فاخته
عمودی 5 قلب -> دل
عمودی 6 زائو ترسان -> ال
عمودی 6 جمع شریک -> شرکا
عمودی 6 ظرف غذاخوری -> بشقاب
عمودی 7 پیچ و شکن -> تاب
عمودی 7 ضد کاهش -> افزایش
عمودی 7 ماشین‌نویسی -> تایپ
عمودی 8 درجات، دفعه‌ها -> مراتب
عمودی 8 درس خوانده -> ملا
عمودی 8 دهنه، لگام -> افسار
عمودی 9 مخلص و بی‌ریا -> یکرو
عمودی 9 سوره‌ای در قرآن -> انشراح
عمودی 9 باستان، دیرین -> کهن
عمودی 10 مثل و همتا -> مانند
عمودی 10 با هم و همگی -> یکجا
عمودی 10 دوستی، محبت -> ود
عمودی 11 مخفف چشم -> چش
عمودی 11 مغازه‌ای که در آن لباس، کفش، عطر و مانند آن فروخته می‌شود -> بوتیک
عمودی 11 مستقیم -> راست
عمودی 12 بی‌درنگ -> انی
عمودی 12 پول ژاپن -> ین
عمودی 12 میوه بهشتی -> انار
عمودی 12 با چین آید -> شکن
عمودی 13 شهری در استان مرکزی -> شازند
عمودی 13 نمایشنامه غم‌انگیز -> درام
عمودی 13 سم -> شرنگ
عمودی 14 از اعداد ترتیبی -> نودم
عمودی 14 جای دوشاخه برق -> پریز
عمودی 14 اثر معروف محمود دولت آبادی -> کلیدر
عمودی 15 برابر -> یر
عمودی 15 از آثار تاریخی و زیارتی شهر ساری -> امامزادهیحیی