پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 682 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 682 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 682"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کسی که به حد بلوغ رسیده باشد -> بالغ
افقی 1 از شهرهای مذهبی عراق -> سامرا
افقی 1 گرفتاران و دربندان -> اسرا
افقی 2 تاکنون -> هنوز
افقی 2 درس حساب -> ریاضیدرس حساب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 هوس زن باردار -> ویارهوس زن باردار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 گرو گذاشته -> رهین
افقی 3 آفتاب گردان -> ورتاج
افقی 3 نوعی عکس -> رنگی
افقی 4 از سیارات کتوله -> هایومیا
افقی 4 پایتخت ونزوئلا -> کاراکاس
افقی 5 خشک -> یبس
افقی 5 کافر و مشرک -> بیدین
افقی 6 بخت برگشتگی -> ادبار
افقی 6 نغمه و صوت -> اوا
افقی 6 دستورات -> اوامر
افقی 7 یواش یواش راه رفتن -> سلانهسلانه
افقی 7 بزرگان -> سران
افقی 8 برنده -> تیز
افقی 8 پرستار -> نرس
افقی 8 چین و چروک پوست -> یرا
افقی 8 ساز کلیسا -> ارگ
افقی 9 پارسنگ ترازو -> ورام
افقی 9 پسته شامی -> بادامزمینی
افقی 10 بهانه و دستاویز -> ایراد
افقی 10 رنگ و فام -> لون
افقی 10 نوعی مدل نیسان -> راشین
افقی 11 سم خورده -> مسموم
افقی 11 گردش کودکانه -> ددر
افقی 12 دختر آدم -> اقلیمیا
افقی 12 از کشورهای اروپایی به پایتختی کپنهاگ -> دانمارک
افقی 13 عقیده و ایمان -> باور
افقی 13 اسناد -> مدارک
افقی 13 سختی و عذاب -> وبال
افقی 14 پرنده سندباد -> شیلا
افقی 14 شهری در کنگو -> یونیا
افقی 14 گونه‌هایی از شترسانان هستند که در آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند -> لاما
افقی 15 پهلوانان -> یلان
افقی 15 طرز و رفتار -> کردار
افقی 15 از اعضای داخلی بدن -> کلیه
عمودی 1 سود و فایده -> بهره
عمودی 1 خط فرضی زمین -> استوا
عمودی 1 چاه فاضلاب -> ابشی
عمودی 2 اشاره جمع به دور -> انها
عمودی 2 شهامت و پردلی -> دلیری
عمودی 2 گوینده سخن -> قایل
عمودی 3 لقب شاهان فرانسه بود -> لویی
عمودی 3 محل خرید و فروش کالا -> بازار
عمودی 3 قطعه‌ای فلزی که در یا پنجره را به چهارچوب وصل کند -> لولا
عمودی 4 سلسله‌ای در تاریخ ایران -> غزنویان
عمودی 4 از گیاهان طبی -> مامیران
عمودی 5 با دلیل و برهان -> مبرهن
عمودی 5 چربی و پیه -> دسم
عمودی 6 مجموعه ظروف غذاخوری -> سرویس
عمودی 6 فلز گلوله -> سرب
عمودی 6 حرکات صورت -> میمیک
عمودی 7 از کلمات ادبی تعلیل -> ایرا
عمودی 7 کشوری در آمریکای مرکزی -> السالوادور
عمودی 8 پایان بازی شطرنج -> مات
عمودی 8 نوعی مار بزرگ -> بوا
عمودی 8 بعد از یکم -> دوم
عمودی 8 قطب مثبت باطری -> اند
عمودی 9 از بازیگران سریال مختارنامه -> رضاکیانیان
عمودی 9 کوچکتر از اقیانوس -> دریا
عمودی 10 به وجود آوردن -> ایجاد
عمودی 10 جسمی مخروطی شکل -> هرم
عمودی 10 پایتخت سنگال -> داکار
عمودی 11 زهد دروغین -> ریا
عمودی 11 رنجاندن -> ازردن
عمودی 12 چهارمین سیاره از نظر اندازه -> اورانوس
عمودی 12 خزنده خانگی -> مارمولک
عمودی 13 لگن ظرفشویی -> سینک
عمودی 13 بزک -> ارایش
عمودی 13 ساربان -> ابال
عمودی 14 نام کهن شهر ری -> راگا
عمودی 14 فیلمی از آلفرد هیچکاک -> مارنی
عمودی 14 سنگ انداز -> رامی
عمودی 15 از شیرینی‌های محلی تبریز -> اریس
عمودی 15 ملون -> رنگین
عمودی 15 پوشاک سر -> کلاه