پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 684 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 684 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 684"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 مذکور -> نامبرده
افقی 1 نوش‌دارو -> زامهراننوش‌دارو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 کمک -> مدد
افقی 2 میمنت -> مبارکیمیمنت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 کارگر کشتی -> جاشو
افقی 3 مایع حیات -> اب
افقی 3 آخرین توان -> نا
افقی 3 پیام الهی -> وحی
افقی 3 جرأت -> پردلی
افقی 4 انبوهی جمعیت -> ازدحام
افقی 4 رنگ مشکی -> سیاه
افقی 5 پشیمان -> نادم
افقی 5 جای پردرخت -> کن
افقی 5 رسوب یخچال -> مورن
افقی 5 هزار کیلو -> تن
افقی 6 پول قدیمی -> درم
افقی 6 از جزایر بزرگ جهان -> اروبا
افقی 6 حرکت هوا -> باد
افقی 7 خطاب بی‌ادبانه -> هی
افقی 7 فلز گلوله -> سرب
افقی 7 مخوف -> ترسناک
افقی 8 یخ بستن -> انجماد
افقی 8 چای قند پهلو -> دیشلمه
افقی 9 از کوه‌های مهم کشور -> الاداغ
افقی 9 دهان عامیانه -> دهن
افقی 9 زمین ترکی -> یر
افقی 10 حیوان مسابقه -> اسب
افقی 10 از الفبای یونانی -> لاندا
افقی 10 مقابل -> ازا
افقی 11 گیاه توخالی -> نی
افقی 11 آجر نصفه -> نیمه
افقی 11 بیماری -> دا
افقی 11 باایمان -> مومن
افقی 12 گروه -> دسته
افقی 12 فراوان و بی‌نهایت -> بیشمار
افقی 13 تخت پادشاهی -> اریکه
افقی 13 نمناک -> خیس
افقی 13 سرای محبت -> دل
افقی 13 زهر -> سم
افقی 14 از آلات موسیقی -> رباب
افقی 14 آبرود -> نیلوفر
افقی 14 ظاهر عمارت -> نما
افقی 15 کسی که در حال یادگیری حرفه باشد -> کاراموز
افقی 15 ماده برگ توتون -> نیکوتین
عمودی 1 وکیل مجلس -> نماینده
عمودی 1 کشور اروپایی -> دانمارک
عمودی 2 آموختنی لقمان -> ادب
عمودی 2 نژاد ایرانیان -> اریا
عمودی 2 شماره ماه -> سی
عمودی 2 سود حرام -> ربا
عمودی 3 بالا آمدن آب دریا -> مد
عمودی 3 نخستین انسان -> ادم
عمودی 3 خالص -> ناب
عمودی 3 وطن و میهن -> دیار
عمودی 4 میغ -> نزم
عمودی 4 شناسنامه قدیمی -> سجل
عمودی 4 آش عدس -> نسکبا
عمودی 5 خاکستر -> رماد
عمودی 5 تشریفاتی -> فرمالیته
عمودی 6 خرس آسمانی -> دب
عمودی 6 نقش‌اندازی -> حک
عمودی 6 پیله ابریشم -> بادامه
عمودی 6 دل آزار کهنه -> نو
عمودی 7 پایتخت کوبا -> هاوانا
عمودی 7 تخم میوه -> دانه
عمودی 7 جهش به جلو -> خیز
عمودی 8 نرم دلی و مهربانی -> رحم
عمودی 8 لخت و برهنه -> رت
عمودی 8 خودخواه -> غد
عمودی 8 یار کلنگ -> بیل
عمودی 9 پاک از گناه -> زکی
عمودی 9 موضوع و سوژه -> مورد
عمودی 9 مخترع برق -> ادیسون
عمودی 10 حرف ندا -> ای
عمودی 10 یارانه -> سوبسید
عمودی 10 با -> اش
عمودی 10 قیمت بازاری -> فی
عمودی 11 از شهرهای آذربایجان غربی -> پیرانشهر
عمودی 11 سند -> مدرک
عمودی 12 دوری از دوستان -> هجران
عمودی 12 نوعی آچار -> الن
عمودی 12 ثروت و دارایی -> مال
عمودی 13 سود و فایده -> راده
عمودی 13 لال -> بکم
عمودی 13 زادگاه حضرت ابراهیم -> اور
عمودی 13 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 14 پایه کارمند -> اشل
عمودی 14 حرف فاصله -> تا
عمودی 14 چوب سوزاندنی -> هیزم
عمودی 14 زهرآگین -> سمی
عمودی 15 کاتب -> نویسنده
عمودی 15 بازده و کارکرد -> راندمان