پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 687 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 687 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 687"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 مکتب ملیت‌پرستی -> ناسیونالیسممکتب ملیت‌پرستی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 نصف -> نیم
افقی 2 بندبازی -> اکروباسیبندبازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 سمت چپ -> یسار
افقی 3 نقشه انگلیسی -> مپ
افقی 3 قرارگاه -> مقر
افقی 3 خم پارچه -> تا
افقی 3 ادب آموخته -> متادب
افقی 4 ابزار -> الت
افقی 4 رفتار متناسب با شرایط -> هوش
افقی 4 تا نگرید طفل کی نوشد ...؟ -> لبن
افقی 4 گروه صمیمی -> جمع
افقی 5 سحاب -> ابر
افقی 5 صندلی سوارکاری -> زین
افقی 5 دانه سحرآمیز -> لوبیا
افقی 6 شیوه و روش -> اسلوب
افقی 6 نوعی سطح شیب‌دار -> رمپ
افقی 6 کلمه پرسشی -> چی
افقی 6 پیشوند نفی -> نا
افقی 7 کارگزاران -> عمال
افقی 7 اثری از آرتور سی کلارک -> اودیسهدو
افقی 8 موسیقی سیاهان -> جاز
افقی 8 از مزه‌ها -> ترش
افقی 8 انتها -> اخر
افقی 8 برطرف کردن -> رفع
افقی 9 بزرگترین ورزشگاه جهان در برزیل -> ماراکانا
افقی 9 روان -> جاری
افقی 10 تکرار حرف دوم -> بب
افقی 10 زنده -> حی
افقی 10 فلز چهره -> روی
افقی 10 رفیق -> همراه
افقی 11 چند ضلعی -> چندبر
افقی 11 وجود دارد -> هست
افقی 11 رنگ -> لون
افقی 12 اشتباه -> سهو
افقی 12 دعای زیر لب -> ورد
افقی 12 واحد تحصیلی -> ترم
افقی 12 پیشوند یک دهم -> دسی
افقی 13 اتومبیل، خودرو -> ماشین
افقی 13 کلمه شگفتی -> وه
افقی 13 در برابر -> ازا
افقی 13 خدای درویش -> هو
افقی 14 ساده‌تر -> اسهل
افقی 14 پرتوسنج -> رادیومتر
افقی 15 گور -> قبر
افقی 15 از آثار تاریخی شهر تبریز -> مقبرهالشعرا
عمودی 1 پدر شعر نو -> نیما
عمودی 1 به شگفت آمدن -> اعجاب
عمودی 1 از اجزای هفت سین -> سماق
عمودی 2 شش دهم مقدار خون -> پلاسما
عمودی 2 تابلویی از پابلو پیکاسو -> بچهاسب
عمودی 3 از ادات تشبیه -> سا
عمودی 3 سل -> تبلازم
عمودی 3 شهری در مازندران -> نوشهر
عمودی 4 در مرتبه نخست -> یکم
عمودی 4 واحد شمارش کاغذ -> رول
عمودی 4 یگانه -> احد
عمودی 4 پهلوان -> یل
عمودی 5 برگه امتحانی -> ورقه
عمودی 5 میز سخنرانی -> تریبون
عمودی 6 عید باستانی ایرانیان -> نوروز
عمودی 6 نظرات -> ارا
عمودی 6 تکرار حرف دوازدهم -> رر
عمودی 6 بنده زرخرید -> رق
عمودی 7 سموم بدن را دفع می‌کند -> اب
عمودی 7 مثنوی اثر طبع شیخ بهایی -> شیروشکر
عمودی 7 چهارپایان -> دواب
عمودی 8 بت جاهلیت -> لات
عمودی 8 پارچه مالیدنی -> نمد
عمودی 8 تعجب خانم‌ها -> اوه
عمودی 8 بی‌ثمر باطل کردن -> هدر
عمودی 9 جناح لشکر -> یسال
عمودی 9 نوازنده پیانو -> پیانیست
عمودی 9 یک عامیانه -> یه
عمودی 10 نت آخر -> سی
عمودی 10 مخترع تلفن -> بل
عمودی 10 بخشندگی -> سخا
عمودی 10 تراوش کننده -> تراوا
عمودی 11 یار زهره -> منوچهر
عمودی 11 از سوره‌های قرآن -> مزمل
عمودی 12 هنوز لاتین -> یت
عمودی 12 درخت لرزان -> بید
عمودی 12 شتر -> جمل
عمودی 12 از عناصر اربعه -> اتش
عمودی 13 بافندگی -> نساجی
عمودی 13 ماوراءالنهر، آن سوی جیحون -> ورارود
عمودی 13 خدای خورشید مصریان قدیم -> رع
عمودی 14 بنای حفظ خاطره کسی یا رویدادی -> یادمان
عمودی 14 کشور پاریس -> فرانسه
عمودی 15 چهارگوش هندسی -> مربع
عمودی 15 دعاها -> ادعیه
عمودی 15 اتحادیه فوتبال اروپا -> یوفا