پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 704 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 704 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 704"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 داخلی‌ترین بخش فرابر میوه -> درونبر
افقی 1 تابلویی از فردریک دلاکروا -> رهبرمردم
افقی 2 سمت چپ -> یسارسمت چپ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 سبزی سالاد -> کاهوسبزی سالاد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 بی موقع و بی‌خبر -> ناگاه
افقی 3 غیر بلیغ -> نارسا
افقی 3 خسارت -> زیان
افقی 3 منشی -> دبیر
افقی 4 عدد مجهول -> اند
افقی 4 حرف مفعولی -> را
افقی 4 کوچتر از اقیانوس -> دریا
افقی 4 ارغنون -> ارگ
افقی 5 ضمیر جمع -> ما
افقی 5 عدد ترتیبی برابر هزار هزار -> ملیون
افقی 5 دفتر ثبت اسناد -> محضر
افقی 6 شبکه تلویزیونی -> کانال
افقی 6 سلام -> درود
افقی 6 بوی مخصوص غذای مانده -> نا
افقی 7 وسیله‌ای برای پرواز -> کایت
افقی 7 نترس و شجاع -> بیپروا
افقی 7 نوی سبزی -> تره
افقی 8 نوعی خوراک ایرانی -> دلمه
افقی 8 شماره -> عدد
افقی 8 یکدنده -> لجوج
افقی 9 چغندر پخته -> لبو
افقی 9 چشمپوشی -> انصراف
افقی 9 سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا -> ناسا
افقی 10 یازده -> اا
افقی 10 از صفات باری تعالی -> جبار
افقی 10 غیر معمول -> ناباب
افقی 11 مسیر و راه -> طریق
افقی 11 هاون -> مهراس
افقی 11 واحد عملی سنجش رسانایی برق -> مو
افقی 12 لوس -> ننر
افقی 12 وگرنه -> لولا
افقی 12 بریدن رگ -> سل
افقی 12 آتش عرب -> نار
افقی 13 وقت -> اوان
افقی 13 اندازه لباس -> سایز
افقی 13 طبیعی و ذاتی -> غریزی
افقی 14 از علائم نگارشی -> کروشه
افقی 14 جلا و صفا -> رونق
افقی 14 نوبت نمایش فیلم -> سانس
افقی 15 از انواع ابرها -> استراتوس
افقی 15 پول خرد فرانسه -> سانتیم
عمودی 1 پویایی -> دینامیک
عمودی 1 شهری در قبرس -> لارناکا
عمودی 2 هر جسم هادی الکتریسیته -> رسانا
عمودی 2 سخنوران -> ادبا
عمودی 2 نهال نازک -> نورس
عمودی 3 آگاه -> وارد
عمودی 3 واحد وزن -> کیلو
عمودی 3 شادابی و تازگی -> طراوت
عمودی 4 پرستار -> نرس
عمودی 4 سوگ -> ماتم
عمودی 4 صدای دریدن پارچه -> جر
عمودی 4 پخش کردن خبر -> نشر
عمودی 5 ظرفی در آزمایشگاه -> ارلن
عمودی 5 از فرزندان آدم -> هابیل
عمودی 5 بخار دهان -> ها
عمودی 6 سخن صریح -> رک
عمودی 6 بازگشت -> ایاب
عمودی 6 زنگ کلسیا -> ناقوس
عمودی 7 افزون خواهی هر چیزی -> از
عمودی 7 میدان تهران -> ولیعصر
عمودی 7 کرمینه -> لارو
عمودی 8 نجات یافتن -> رهیدن
عمودی 8 بابا -> پدر
عمودی 8 ناامید -> مایوس
عمودی 9 فریاد بلند -> هوار
عمودی 9 مروارید یکتا -> دردانه
عمودی 9 کدبانوی خانه -> زن
عمودی 10 خوراکی از تخم مرغ -> نیمرو
عمودی 10 استان ادب پرور ایران -> فارس
عمودی 10 کاهن -> قس
عمودی 11 رود فرانسه -> رن
عمودی 11 سرگذشت‌ها -> احوال
عمودی 11 به حد بلوغ رسیده -> بالغ
عمودی 12 نخستین قوم ایرانی -> ماد
عمودی 12 مغایر -> ضد
عمودی 12 صنعتی در شعر فارسی -> جناس
عمودی 12 ریسمان -> رسن
عمودی 13 شلیک با مسلسل -> رگبار
عمودی 13 توبه پذیرنده و بخشاینده گناه -> تواب
عمودی 13 مقاصد -> نیات
عمودی 14 آباد -> دایر
عمودی 14 نرگس عرب -> نرجس
عمودی 14 اهل مازندران -> مازنی
عمودی 15 گیاهی از راسته تاجریزی‌ها -> مهرگیاه
عمودی 15 اتساع شریان -> انوریسم