پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 728 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 728 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 728"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 گواهی دادن -> شهادتگواهی دادن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 باد زهرآگین کویری -> بادسام
افقی 1 نوعی شیرینی -> ترنوعی شیرینی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 طمعکار -> ازمند
افقی 2 رشته‌ای از پوست یا ساقه گیاه -> الیاف
افقی 2 گاز اطراف ما -> هوا
افقی 3 بله روسی -> دا
افقی 3 طایفه -> ایل
افقی 3 مقام برنزی در ورزش -> سوم
افقی 3 راحت و آرام بودن -> تمدد
افقی 4 از نزولات جوی -> برف
افقی 4 جنس کلاه روستایی -> نمدین
افقی 4 کم‌عقلی -> ابلهی
افقی 5 اپرای کوچک -> اپرت
افقی 5 مقابل گرم -> سرد
افقی 5 رفیق -> دوست
افقی 6 از قبیله‌های سرخپوست بومی آمریکای شمالی -> شایان
افقی 6 پدر جد رستم -> نیرم
افقی 6 گوشت ترکی -> ات
افقی 7 تعمیر، اصلاح کردن -> مرمت
افقی 7 از اعضای داخلی بدن -> معده
افقی 7 سطل آبکشی -> دلو
افقی 8 درود -> سلام
افقی 8 پیشکار -> مباشر
افقی 8 رشته باریک -> نوار
افقی 9 قمر زمین -> ماه
افقی 9 خوشگذران -> عیاش
افقی 9 روان گفتار -> سلیس
افقی 10 دفاع فوتبال -> بک
افقی 10 فیلمی ساخته کیومرث پوراحمد -> گلیخ
افقی 10 تصویر صورت انسان -> پرتره
افقی 11 نوعی پوشاک -> بلوز
افقی 11 موی نرم -> کرک
افقی 11 آب به انگلیسی -> واتر
افقی 12 فلز نقره‌ای -> لیتیم
افقی 12 پسندیده -> مرغوب
افقی 12 کشتی جنگی -> ناو
افقی 13 پول چین -> یوان
افقی 13 پیش، نزد -> جلو
افقی 13 عمیق -> ژرف
افقی 13 نام مردانه فرنگی -> تد
افقی 14 آلت موسیقی -> ساز
افقی 14 نزدیک کاشان -> راوند
افقی 14 گلخانه -> پاسیو
افقی 15 نوعی رنگ مو -> مش
افقی 15 بی‌مانند -> بیمثال
افقی 15 قلعه تاریخی که زمانی مرکز اسماعیلیان بود -> الموت
عمودی 1 تهنیت -> شادباش
عمودی 1 مکتب ادبی اصالت احساس -> سمبولیسم
عمودی 2 حشره قطاری -> هزارپا
عمودی 2 غلطگیر اداری -> لاک
عمودی 2 آهسته خودمانی -> یواش
عمودی 3 مخفف هستم -> ام
عمودی 3 نامی برای دختران -> فریماه
عمودی 3 امر از تازیدن -> بتاز
عمودی 4 قله زاگرس -> دنا
عمودی 4 نرده کنار ایوان -> تارم
عمودی 4 عروس ترک -> گلین
عمودی 5 دینداری -> تدین
عمودی 5 اثر خیسی -> نم
عمودی 5 دانش‌ها -> علوم
عمودی 5 شهر مذهبی -> ری
عمودی 6 دست و پایی که بی حرکت باشند -> لمس
عمودی 6 تشخیص دادن -> تمییز
عمودی 6 کاپ ورزشی -> جام
عمودی 7 حرف همراهی -> با
عمودی 7 شکاف -> درز
عمودی 7 موسیقیدان آلمانی -> باخ
عمودی 7 کثیف و ناپاک -> ملوث
عمودی 8 اثر پیر کرنی -> السید
عمودی 8 از دانه‌های خوراکی -> ماش
عمودی 8 تاج خورشید -> کرونا
عمودی 9 بدهی‌ها -> دیون
عمودی 9 جنازه -> نعش
عمودی 9 هر نوع پرنده -> مرغ
عمودی 9 قلب -> دل
عمودی 10 جد رستم -> سام
عمودی 10 میدان دید -> دیدرس
عمودی 10 خمیده -> کوژ
عمودی 11 کلام تنفر -> اف
عمودی 11 از مواد دفعی بدن -> اوره
عمودی 11 گونه -> لپ
عمودی 11 فریاد مبصر -> برپا
عمودی 12 لبخند ملیح -> تبسم
عمودی 12 قدرت و توان -> نیرو
عمودی 12 واحد فروش گردو -> فال
عمودی 13 نمایشنامه شکسپیر -> هملت
عمودی 13 یاران -> دوستان
عمودی 13 ناخن ستور -> سم
عمودی 14 مردم عادی -> توده
عمودی 14 بجز -> الا
عمودی 14 نوعی چاپ -> رتاتیو
عمودی 15 مخزن آب خودرو -> رادیاتور
عمودی 15 مورخ یونان باستان -> هرودوت