پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 731 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 731 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 731"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 اثری از جلال‌الدین محمد بلخی -> فیهمافیه
افقی 1 اثری از مولانا -> مکاتیباثری از مولانا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 گشادگی رگ‌های پا -> واریس
افقی 2 نوشیدنی گوارا -> شربتنوشیدنی گوارا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 واحد مایعات -> سیسی
افقی 3 ظرف سفالی بزرگ -> تغار
افقی 3 خارپشت استرالیایی -> اکیدنه
افقی 3 نی میان تهی -> نال
افقی 4 حرف نداری -> بی
افقی 4 چوب درازه -> اده
افقی 4 نت هفتم -> سی
افقی 4 ناپسند شرعی -> مکروه
افقی 5 فواره -> ابنما
افقی 5 سکوی شیرجه -> دایو
افقی 5 سست و بیحال -> لس
افقی 6 گنگ -> لال
افقی 6 ستبر -> درشت
افقی 6 حشره خونخوار -> زالو
افقی 7 هدیه -> تحفه
افقی 7 کم‌بها -> ارزان
افقی 7 کلمه احترام برای مردان -> اقا
افقی 8 غم و اندوه -> کیان
افقی 8 شک -> تردید
افقی 8 گوشه فوتبال -> کرنر
افقی 9 مارال -> اهو
افقی 9 از شهرهای گیلان -> رودسر
افقی 9 تکبر و خودستایی -> نخود
افقی 10 شهید صدر اسلام -> یاسر
افقی 10 از شهرهای آذربایجان غربی -> تکاب
افقی 10 شهر نیروگاه -> نکا
افقی 11 رود آرام -> دن
افقی 11 پرآوازه -> نامی
افقی 11 معده -> یمینه
افقی 12 قلب قرآن -> یاسین
افقی 12 حرف نفی عرب -> لا
افقی 12 زرد انگلیسی -> یلو
افقی 12 خطاب بی‌ادبانه -> هی
افقی 13 دیوار کوتاه -> نرا
افقی 13 تف -> ابدهان
افقی 13 قابله -> ماما
افقی 14 دربند -> اسیر
افقی 14 تخم میوه -> دانه
افقی 14 کیل -> میزان
افقی 15 کرکس -> لاشخور
افقی 15 از اثرهای معروف فریدون مشیری -> گناهدریا
عمودی 1 ورزش پرطرفدار -> فوتبال
عمودی 1 کشیش بزرگ -> کاردینال
عمودی 2 سرکش و نافرمان -> یاغی
عمودی 2 آینده -> اتیه
عمودی 2 کوتاه و ناقص -> نارسا
عمودی 3 رب‌النوع زمین -> هرا
عمودی 3 از اثرهای معروف محمد زکریای رازی -> الحاوی
عمودی 3 فرآیند ساییدن -> سایش
عمودی 4 آب بخش -> میراب
عمودی 4 شگرد -> فن
عمودی 4 زود و فوری -> انی
عمودی 4 صورت -> رخ
عمودی 5 سنگ آسیاب -> اس
عمودی 5 در دست راننده -> دنده
عمودی 5 هادی الکتریسیته -> رسانا
عمودی 6 شغال -> اهمر
عمودی 6 گرانی -> تورم
عمودی 6 ماه کامل -> بدر
عمودی 7 دندان تیز حیوانات -> یشک
عمودی 7 اگرا -> اشارد
عمودی 7 شب دراز -> یلدا
عمودی 8 از شهرهای آذربایجان شرقی -> هریس
عمودی 8 شعبده‌باز -> تردست
عمودی 8 از اثرهای معروف محمد حجازی -> اهنگ
عمودی 9 خورجین -> بدید
عمودی 9 ذکاوت -> زیرکی
عمودی 9 فلز مغناطیسی -> اهن
عمودی 10 مقابل هاشیه -> متن
عمودی 10 از انواع ماهی -> ازاد
عمودی 10 امانت‌دار -> امین
عمودی 11 کیسه زر -> همیان
عمودی 11 مرد نجیب و شریف -> نبیل
عمودی 11 ابر سطح زمین -> مه
عمودی 12 درخت مورد -> اس
عمودی 12 دوش و کتف -> کول
عمودی 12 کاشف سل -> کخ
عمودی 12 مأیوس -> نومید
عمودی 13 حلال رنگ -> تینر
عمودی 13 چپه -> وارونه
عمودی 13 پدر حضرت ابراهیم -> ازر
عمودی 14 نگهبان چماق به دست -> یساول
عمودی 14 آتشزنه مدرن -> قندک
عمودی 14 پرنده سعادت -> همای
عمودی 15 از شهرهای اردبیل -> بیلهسوار
عمودی 15 خبرگزاری رسمی افغانستان -> اریانا