پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 734 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 734 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 734"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 برجسته و اعلی -> ممتاز
افقی 1 مردم قرآنی -> ناسمردم قرآنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 ثبات قدم -> مداومثبات قدم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 قالب شعر خیام -> رباعی
افقی 2 از لوازم‌التحریر -> نوارچسب
افقی 3 مسن -> سالمند
افقی 3 یاوه‌ها -> ترهات
افقی 3 یکی از دو جنس -> نر
افقی 4 ایراد بی سر و ته -> یرا
افقی 4 دختر ژوپیتر -> هلن
افقی 4 پیش، گذشته -> قبل
افقی 4 حیوان حرام گوشت -> خوک
افقی 5 لقبی در اروپا -> کنت
افقی 5 شیر عرب -> اسد
افقی 5 اسب خوش راه -> رهوار
افقی 6 بنای تاریخی رانسه که در سده هفدهم به فرمان لویی چهاردهم ساخته شد -> کاخورسای
افقی 6 بخشی از خانه -> اتاق
افقی 7 رشته باریک -> نخ
افقی 7 پاسخ مثبت -> بلی
افقی 7 حمله -> تگ
افقی 7 ساختمانی که در سمت جنوب کوچه یا خیابان است -> جنوبی
افقی 8 نوعی پخت برنج -> دمی
افقی 8 رود شمال غربی ایران -> قزلاوزن
افقی 8 اسم -> نام
افقی 9 پیشوایی -> امامت
افقی 9 امر به گفتن -> گو
افقی 9 سحاب -> ابر
افقی 9 بله روسی -> دا
افقی 10 اول -> نخست
افقی 10 مجرب و آزموده -> دنیادیده
افقی 11 اشاره جمع به نزدیک -> اینها
افقی 11 تلفن می‌زند -> زنگ
افقی 11 خواهش نفس -> هوس
افقی 12 تیمی در آلمان -> کلن
افقی 12 لوس -> ننر
افقی 12 سوغات کرمانشاه -> کاک
افقی 12 اهلی -> رام
افقی 13 کلام تنفر -> اف
افقی 13 غرامت -> تاوان
افقی 13 دختر آتش -> هرانوش
افقی 14 اثری از احمد محمود -> غریبهها
افقی 14 شهری در همدان -> ملایر
افقی 15 کشوری کوهستانی در اروپا -> اتریش
افقی 15 نیروی الکتریسیته -> برق
افقی 15 دختر خدمتکار -> کنیزک
عمودی 1 تشکر فرانسوی‌ها -> مرسی
عمودی 1 محبس -> زندان
عمودی 1 برادر شیرازی -> کاکا
عمودی 2 خجسته -> مبارک
عمودی 2 گرفتن پا یا دست مخالف در کشتی -> خممخالف
عمودی 3 نوعی شلیل -> تالانک
عمودی 3 قلب قرآن -> یاسین
عمودی 3 زدنی بهانه جو -> غر
عمودی 4 عمومی‌تر -> اعم
عمودی 4 تحمل -> تاب
عمودی 4 درون چیزی -> متن
عمودی 4 سه انگلیسی -> تری
عمودی 5 نردبان -> زینه
عمودی 5 آفرینش -> خلقت
عمودی 5 اثر و تأثیر -> هنایش
عمودی 6 دلچسب و دلکش -> دلاویز
عمودی 6 رود آلمان -> دانوب
عمودی 7 تکرار حرف خوردنی -> نن
عمودی 7 خانه پشت به آفتاب -> نسر
عمودی 7 ظرف رختشویی -> لگن
عمودی 7 پارسای دیر نشین -> راهب
عمودی 8 ماه فوتبالی -> اوت
عمودی 8 وسیله توجیه کاری ناروا -> دستاویز
عمودی 8 جوی آب -> نهر
عمودی 9 دزد -> سارق
عمودی 9 راه فاضلاب -> اگو
عمودی 9 مقابل اینک -> انک
عمودی 9 سفید ترکی -> اق
عمودی 10 بالاترین مقام در جمهوری اسلامی -> رهبری
عمودی 10 وطن -> زادگاه
عمودی 11 در هم فشرده -> مچاله
عمودی 11 غیر اصلی و فرعی -> جنبی
عمودی 11 انگل لوله گوارش انسان -> کرمک
عمودی 12 عضو فعال بدن -> دست
عمودی 12 دریاچه ترکیه -> وان
عمودی 12 رسته -> رده
عمودی 12 نوعی پیچ و آچار -> الن
عمودی 13 الفبای عمران -> اب
عمودی 13 بانو -> خاتون
عمودی 13 «کارن ...» روانشناس آلمانی -> هورنای
عمودی 14 مرکز ممسنی در استان فارس -> نوراباد
عمودی 14 خوش خلق -> ساویز
عمودی 15 سند -> مدرک
عمودی 15 سرشیر -> قیماق
عمودی 15 کسی که برای خدا شریک قرار دهد -> مشرک