پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 741 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 741 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 741"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کتابی از دکتر علی شریعتی -> تاریخادیان
افقی 1 برابر و مقابل -> قبال
افقی 2 حرفه -> کار
افقی 2 دعای زیر لب -> ورد
افقی 2 نامی دخترانه -> حمیرانامی دخترانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 شگرد کشتی -> فن
افقی 3 درجه حرارت -> دمادرجه حرارت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 سنجش -> قیاس
افقی 3 اینک -> حال
افقی 4 میوه چند رنگ -> توت
افقی 4 اثری دیگر از دکتر شریعتی -> اسلامشناسی
افقی 5 داخل شدن -> ورود
افقی 5 عریض -> پهن
افقی 5 اجناس -> کالاها
افقی 6 بازیکنی در فوتبال -> لیبرو
افقی 6 صدای گاو -> ما
افقی 6 نفرین -> سب
افقی 7 خردمند هندی -> بودا
افقی 7 شهرنشینی ->
افقی 7 مخترع تلفن -> مدنیت
افقی 8 همراه گداز -> سوز
افقی 8 رتبه‌ها -> رتب
افقی 8 شرم -> حیا
افقی 8 خرقه -> ردا
افقی 9 دریا -> یم
افقی 9 باعث دلگرمی و رغبت بیشتر در کسی می‌شود -> تشویق
افقی 9 شهر کرمان ->
افقی 10 کارگاه بافندگی -> هف
افقی 10 همگی -> کل
افقی 10 آمیختگی -> امیزش
افقی 11 برات مدت‌دار در تجارت خارجی -> یوزانس
افقی 11 شانه و دوش -> کول
افقی 11 کوره نان پزی -> تنور
افقی 12 اتمام حجت -> اولتیماتوم
افقی 12 قوم مرزدار ایرانی -> کرد
افقی 13 صوت -> صدا
افقی 13 بلندترین آبشار جهان -> انجل
افقی 13 مقام برنزی -> سوم
افقی 13 به اندازه -> مک
افقی 14 به منزل نمی‌رسد -> بارکج
افقی 14 کامیون ارتشی -> ریو
افقی 14 مرد سیاسی -> رجل
افقی 15 بزرگتر -> ارشد
افقی 15 مطلبی را تفصیل دادن -> ابوتابدادن
عمودی 1 نوعی نان گرد -> تافتون
عمودی 1 یک هزارم لیتر -> سیسی
عمودی 1 باد مشرقی -> صبا
عمودی 2 روشنایی -> نور
عمودی 2 پرده نقاشی -> بوم
عمودی 2 مجبور شده -> وادار
عمودی 3 بی‌پرده -> رک
عمودی 3 تیم باشگاهی فرانسوی -> تولوز
عمودی 3 شرح و تفسیر -> هزوارش
عمودی 4 خاطر -> یاد
عمودی 4 نگاه -> دید
عمودی 4 فال گرفتن -> تفال
عمودی 4 رمزینه -> کد
عمودی 5 میوه نخل -> خرما
عمودی 5 باریدن نزولات جوی -> بارش
عمودی 5 فرزند چهارپایان -> نتاج
عمودی 6 هاگ -> اسپر
عمودی 6 ماده سمی پروتئینی، زهرابه -> توکسین
عمودی 7 یک و یک -> دو
عمودی 7 همراه «لعب» -> لهو
عمودی 7 وسیله باغبانی -> بیل
عمودی 7 باتجربه -> مجرب
عمودی 8 بیماری زردی -> یرقان
عمودی 8 کم عقل -> کالیو
عمودی 9 پوست دباغی شده -> ادیم
عمودی 9 ستایش -> مدح
عمودی 9 ماه فوتبالی -> اوت
عمودی 9 پوستین -> وت
عمودی 10 سلسله ایرانی پارت‌ها -> اشکانی
عمودی 10 نازنین و ظریف -> ملوس
عمودی 11 نامی دخترانه -> حسنا
عمودی 11 مدد -> یاری
عمودی 11 کج و مایل -> مورب
عمودی 12 استان زیارتی -> قم
عمودی 12 روز ازل -> الست
عمودی 12 نیتروژن -> ازت
عمودی 12 عظمت و بزرگی -> مجد
عمودی 13 بی‌اندازه، بی‌شمار -> بیحساب
عمودی 13 نام دخترانه -> روشنک
عمودی 13 نت یکی مانده به آخر -> لا
عمودی 14 نشان دادن -> ارایه
عمودی 14 غزوه پیروز -> بدر
عمودی 14 آماس -> ورم
عمودی 15 زباندار بی‌زبان -> لال
عمودی 15 دست کم -> اقلا
عمودی 15 شهری در استان یزد -> اردکان