پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 747 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 747 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 747"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کنایه از آدم زرنگ و تودار -> ابزیرکاه
افقی 1 مقابل انقباض -> انبساطمقابل انقباض در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 وصل کردن تکه‌هایی از پارچه به هم به وسیله کوک -> بخیهزدن
افقی 2 سپری شدن -> انقضا
افقی 3 جوی خون -> رگ
افقی 3 هولناک -> هایلهولناک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 شاه ماوراءالنهر از سلسله خوارزمشاهیان -> اتسز
افقی 3 سوره بیستم -> طه
افقی 4 نام پسرانه -> ارش
افقی 4 راز -> سر
افقی 4 آب بسیار سرد -> ابیخ
افقی 4 زیان -> ضرر
افقی 5 آدم آهنی -> روبات
افقی 5 مرام -> مسلک
افقی 5 نیکو و مناسب -> براه
افقی 6 گوارا -> مهنا
افقی 6 جریان -> روند
افقی 6 نام سابق شهر طارم -> اببر
افقی 7 فراگیر -> عام
افقی 7 معلوم -> پیدا
افقی 7 پیشکش -> هدیه
افقی 8 اشاره بعید -> ان
افقی 8 مجری برنامه خندوانه -> رامبدجوان
افقی 8 آش -> با
افقی 9 جنگ تن به تن جهت اعاده حیثیت -> دویل
افقی 9 بیرق -> رایت
افقی 9 ده روز -> دهه
افقی 10 جمع عضو -> اعضا
افقی 10 تقسیم کردن -> قسمت
افقی 10 بازیکن انگلیسی آرسنال -> ولبگ
افقی 11 سرمشق عالی -> اسوه
افقی 11 نامی مردانه -> حامد
افقی 11 غده -> تومور
افقی 12 از حروف یونانی -> تتا
افقی 12 فرزی و چابکی -> جلدی
افقی 12 جدید -> نو
افقی 12 نشانه تیر -> هدف
افقی 13 نصف معدل -> مع
افقی 13 میوه نورسیده -> نوبر
افقی 13 با اراده قبلی -> عمدا
افقی 13 هنوز لاتین -> یت
افقی 14 کسی که قسمتی از بدنش از کار افتاده است -> افلیج
افقی 14 یک میزان -> یکنواخت
افقی 15 بندری در استان خوزستان -> ماهشهر
افقی 15 راهی برای مقابله با کمردرد -> ابدرمانی
عمودی 1 گذران زندگی -> امرارمعاش
عمودی 1 به پایان رسانیدن -> اتمام
عمودی 2 از تقسیمات ارتشی -> گروهان
عمودی 2 تقاضای معافیت از کار و خدمت اداری -> استعفا
عمودی 3 رایگان -> زب
عمودی 3 ژاله -> شبنم
عمودی 3 درگیری -> دعوا
عمودی 3 زیر پا مانده -> له
عمودی 4 گریبان -> یخه
عمودی 4 یازده -> اا
عمودی 4 گلستان -> روضه
عمودی 4 سلاح مار -> نیش
عمودی 5 مدیریت -> ریاست
عمودی 5 ماندگار و ثابت -> پایا
عمودی 5 بچه پرنده -> جوجه
عمودی 6 معجون جوش و خارش -> کهیر
عمودی 6 از وسایل آرایشی -> ریمل
عمودی 6 شهر تاریخی سوریه -> حلب
عمودی 7 زمان بی آغاز -> ازل
عمودی 7 باادب -> مودب
عمودی 7 کارگردان فیلم «شبکه» -> قادری
عمودی 8 ضربه سر -> هد
عمودی 8 مدارک دارای ارزش قانونی و حقوقی -> اسنادرسمی
عمودی 8 برادر آبادانی -> کا
عمودی 9 ناشی -> نابلد
عمودی 9 از حالات ماده -> جامد
عمودی 9 انگور عرب -> عنب
عمودی 10 نیم صدای ساعت -> تیک
عمودی 10 نام و نشان -> هویت
عمودی 10 جلوه -> نمود
عمودی 11 نسخ کننده -> ناسخ
عمودی 11 وسایل -> ادات
عمودی 11 احساسات خود را ابراز نمی‌کند -> تودار
عمودی 12 مهندس آلمانی مخترع دیفرانسیل -> بنز
عمودی 12 نگان کن -> ببین
عمودی 12 تکرار حرف سی‌ام -> وو
عمودی 12 ترشرویی -> اخم
عمودی 13 سقف دهان -> سق
عمودی 13 یکبار زدن -> ضربه
عمودی 13 غذایی با برگ مو -> دلمه
عمودی 13 حرف فاصله -> تا
عمودی 14 درماندگی -> اضطرار
عمودی 14 تندرستی و سلامت -> بهبودی
عمودی 15 زن پاک -> طاهره
عمودی 15 خسوف -> ماهگرفتگی