راهنمای حل جدول حرف ض

راهنمای حل جدول حرف ض

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)

ضابط (نگهدارنده- نیرومند- حفظ کننده)
ضابطه (قاعده- دستور)
ضار (زیان رساننده)
ضارب (زننده)
ضامن (کفیل- ملتزم- پایندان)
ضایع (تباه- خراب- بیکاره- بیفایده- مهمل)
ضبط (نگهداری- حفظ کردن)
ضبع (گفتار)

بقیه در ادامه مطلب


ضجور (ملول - بی قرار)
ضجه (ناله- زاری- بانگ- فریاد)
ضحاک (بسیار خنده کننده)
ضحک (خندیدن- خنده)
ضخیم (کلان- ستبر- کلفت)
ضد- بد- خشم- قهر (دژ- مخالف- دشمن- ناساز)
ضر (زیان - ضرر- تنگی)
ضراء (قحط - خسارت- سختی - گزند- زیان)
ضراب (زننده - بسیار زننده)
ضرابخانه (جای سکه زدن پول)
ضراعت (خواری - زاری)
ضرب (زدن)
ضربان (تپش قلب)
ضرب و شمشیر (یلمان)
ضربه ای در بدمینتون (اسمش)
ضربه ای در مشت زنی (هوک)
ضربه مشت (اپرکات)
ضرر (گزند - آسیب- زیان)
ضرس (دندان آسیا)
ضرع (پستان گاو یا گوسفند)
ضرورت (نیاز - حاجت)
ضروری (وایا - واجب - لازم- بایست)
ضریب (زننده)
ضریبه (سرشت - خوی - سجیه)
ضریح (دور قبر- قبر- صندوق روی قبر)
ضریر (کور- نابینا- نزار)
ضریره (زن نابینا و بیمار)
ضعیف (فاتر)
ضعف وسستی (وهن)
ضغطه (تنگی - فشار- سختی- رنج - زحمت)
ضلال (گمراهی)
ضلع (استخوان پهلو)
ضم (جمع کردن - گرد آوردن)
ضمن (درون چیزی)
ضمه (پیش)
ضمیر (باطن انسان- اندرون انسان)
ضمیر فرانسوی (وو)
ضمیر دوم شخص مفرد (تو)
ضمیمه (پیوست)
ضمیمه کوتاه و منشعب یاخته عصبی (دندریت)
ضمین (کفیل- عهده دار غرامت- پایندان)
ضواحک (دندانهای جلو که هنگام خنده نمایان میشوند)
ضوء (نور - روشنایی- روشنی)
ضیاء (نور- روشنایی)
ضیافت (مهمانی)
ضیغم (شیر درنده)
ضیف (مهمان)
ضیق (تنگی)
ضیمران (ریحان)
ضیوف (مهمانان)

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)