راهنمای حل جدول حرف غ

راهنمای حل جدول حرف غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)

غاب (گوشت شب مانده)
غابه (بیشه- جنگل- نیستان)
غار باستانی در اسپانیا (آلتامیرا)
غارت (نهب- چپاول- یغما)
غارتگر نفت ایران بود (دارسی)
غارتگر (سالب)
غارتگری (نهب)

بقیه در ادامه مطلب


غارت و چپاول (نهب)
غارج (می- شراب)
غار و پناهگاه (کهف)
غاری در اسپانیا (آلتمیرا)
غاری در استان زنجان (غار کتله)
غاری در بهشهر (هوتو)
غاری در شهرستان سقز (کرفتو)
غاری در قم (غار وشنوه- کهک)
غاری در کوه دنا (کیخسرو)
غاری در مازندران (غار دیو سفید)
غاری در ملایر (دره فراغ)
غاری در نزدیک محلات (شاه بلبل)
غاز (مرغی شبیه مرغابی- خربط)
غاز (پول خرد و اندک)
غاز آیاقی (آطریلال)
غازه (گلگونه- سرخاب که زنان به صورت خود می بندند)
غازی (جنگجو- مجاهد)
غاسق (تاریک- سیاه- شب تاریک- مار سیاه)
غایت آرزو (نهمت)
غبار کهکشانی (سحابی)
غبن (فریب دادن کسی در معامله- خدعه - نیرنگ)
غث (لاغر- سخن سست و نادرست)
غدوه (بامداد- پگاه)
غده ای در جلوی نای (تیموس)
غده ای در قاعده مغز (هیپوفیز)
غده فوق کلیوی (آدرنال)
غدیر (آبگیر - تالاب)
غذای روزه گشودن (افطار)
غذای روسی (راگو)
غذای زمین (کود)
غذای سنتی اصفهان (بریانی)
غذای غالب (نان)
غذای کفش (واکس)
غذای مریض (سوپ- آش)
غر (جوان بی تجربه )
غراب (کلاغ - زاغ)
غربال (چچ)
غربال ریز (ماشو)
غربال سیمی (سرند)
غرس (درخت نشاندن- نهال کاشتن)
غرش (نوعی مسکوک کشورهای عربی)
غرش (غریدن)
غرض (نشانه تیر - هدف - قصد- حاجت)
غرغر (ژک)
غرور و تکبر (نب)
غریو (فریاد- خروش)
غزاء (جنگ- پیکار)
غزل سرای بزرگ قرن نهم (هلالی جغتایی)
غزل سرای معروف معاصر تبریز (شهریار)
غزل معروف شهریار (همای رحمت)
غزل هوشنگ ابتهاج (گریه لیلی- دوزخ روح)
غسال (مرده شوی- غسل دهنده)
غشاء (پوشش- پرده- روپوش)
غشای خارجی قلب (پریکارد)
غصن (شاخه - شاخ درخت)
غصه (کرب- کیارا- هم - غم)
غضب (خشمگین)
غضروف (کرکرانک- استخوان نرم)
غل (طوق- گردن بند- بند آهنی که به دست یا گردن زندانیان ببندند)
غلاف شمشیر (چخ-جراب- نیام)
غلام (ایبک- رهی- بنده- گرا)
غلام سلطان محمود غزنوی (ایاز)
غلفج (زنبور- زنبور سرخ)
غله پاک کن (بوجار)
غله پاک کرده (جاش)
غلیان یا سر غلیان (چلیم)
غلیواج (مرغ گوشت ربا یا موش ربا - زغن
غم و اندوه (کیارا- هم- کرب- غصه- حزن)
غماز (سخن چین- اشاره کننده با چشم و ابرو)
غمام (ابر- ابر سفید)
غمض (پنهان کردن)
غمض عین (چشم پوشی)
غمین (بزمان)
غنچه (گل ناشکفته)
غنم (گوسفند)
غنیمت جنگی (فی)
غواص (آب باز)
غوزه (غلاف پنبه)
غوزه پنبه (وش)
غوزه خرما (غس)
غوک (غورباغه)
غول (دیو)
غول خیالی برف ها (یتی)
غیث (باران)
غیر ایرانی (انیر- انیران)
غیظ (خشم - غضب)
غیم (ابر)
غیور (با غیرت- ناموس پرست)

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)